08 ޖޫން

June 08, 2019 6
ޕްރިޔަންކާ: ޒުވާން އަންބަކު ހޯދުން މައްސަލައަކަށް ނުވޭ

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އޭނާ އަށް ވުރެ 10 އަހަރު ހަގު މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް، 26، އާއި ޕްރިޔަންކާ، 36، ގެ އުމުރުގެ ތަފާތު ބޮޑު ވާހަކައަކީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019
ވުޑީ އެލެން 51 ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަށް ތައްޔާރު

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވުޑީ އެލެން އޭނާގެ 51 ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

June 07, 2019
"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ގެ ރިހޭ ފައިމައްޗަށް ފޮއި

އިނގިރޭސީ ޖާސޫސީ އެޖެންޓް "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ މަންޒަރުތަކެއް މިދިޔަ މަހު ނަގަނިކޮށް، ލީޑް އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ކްރެއިގްގެ ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަކާ ގުޅިގެން...

05 ޖޫން

June 05, 2019
"ފޯޑް ވާސަސް ފެރާރީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މި ފިލްމުގައި ފެންނަނީ މެޓް ޑޭމަން އާއި ކްރިސްޓިއަން ބޭލްގެ ކުރިމަތިލުމެކެވެ. އެކަކު ރޭހަށް ނުކުންނާނީ ފޯޑްގެ ރޭސް ކާރެއްގަ އެވެ. އަނެއް މީހާ ނުކުންނާނީ ފެރާރީއެއްގަ އެވެ....

June 05, 2019 4
ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ޝައުގު އެބަހުރި: ޕްރިޔަންކާ

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019
ކާރު އެކްސިޑެންޓްވުމުން "އަލައްދިން" ޓެސްލާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

ސިނަމާތަކުގައި މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު "އަލައްދިން" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު މެނާ މައްސޫދު، އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުންޏަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019
ބެޓްމޭންގެ ރޯލް ދެން ކުޅޭނީ ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން

އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކަށް ފަހު ދެން ބެޓްމޭންގެ ރޯލް ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ މެދު ކުރެވެމުން ދިޔަ ބަހުސަށް މިއޮތީ ނިމުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019
ޒެކް ސްނައިޑާގެ އާ ފިލްމަށް ބޮލީވުޑުން ބަތަލާއެއް

ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަންގެ އާ ފިލްމު "ދަ ޓެނެޓް" އަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019
ނޯލާންގެ ފިލްމަށް ޑިމްޕަލް ސޮއިކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލާންގެ އާ ފިލްމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

May 24, 2019 5
"ޖޭމްސް ބޮންޑް"ގެ ފައި ހަލާކުވެ، އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަނީ

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ މަންޒަރެއް ޝޫޓްކުރަން އުޅެނިކޮށް އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ކްރެއިގް ވެއްޓި ފައި ޖެހުނު ގޮތުން ތަނބިކައްޓަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަކާ ގުޅިގެން...

19 މެއި

May 19, 2019
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސްގެ ފަހު ސީޒަން އަލުން ހަދަން އެދެނީ

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" 8 ވަނަ އަދި ފަހު ސީޒަން ނިންމައިލި އިރު، އެޕިސޯޑްތައް ފީކަޅާކަމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް، ފަހު ސީޒަން އަލުން ހެދުމަށް ގޮވާލައި...

May 19, 2019 6
އާނޯލްޑަށް މީހަކު ކޮޅުފައިން ހަމަލާދިފި

ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަންސްބާގްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮތް ޖިމްނާސްޓިކް އިވެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ފޯނުން ވީޑިއޯ ކުރަން ހުއްޓައި، ހޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ތަރި އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާ...

18 މެއި

May 18, 2019
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސަށް ސްޕޮއިލާ އިންޝުއަރެންސް ޕެކެޖެއް

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ފަހު އެޕިސޯޑް ދޫކޮށްލާ އިރު، އެ އެޕިސޯޑުން ވާނެ ގޮތް ކިޔައިދީ، ބެލުންތެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ދޭން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންފުންޏަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

May 18, 2019
"މެލަފިޝަންޓް 2" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ "މެލަފިޝަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

May 18, 2019 3
މެއިޒީ ވެސް ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި

މަޝްހޫރު މީހުންނަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް އުފަލުގައި އުޅޭ ބައެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހީވެދާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ފިލްމީ ތަރިންނަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިވާ އަދި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯ...

17 މެއި

May 17, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ މޭސްތިރިންނަށް "ސްޓާ ވޯސް"

ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" މި މަހު ނިންމައިލިޔަސް އޭގެ މޭސްތިރިން މަސައްކަތެއް ނެތިފައި ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. ޑިޒްނީން މިހާރު ވަނީ ދެ ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޑީބީ ވެއިޒް އާއި ޑޭވިޑް ބެނިއޯފްއާ "ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމެއްގެ ޑައިރެކްޝަން ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ޑިސެމްބަރު، 16، 2022 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ފިލްމެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
ކްރެއިގަށް އަނިޔާވެގެން "ބޮންޑް 25" ހުއްޓުމަކަށް

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ޖެމެއިކާގައި ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގެ ތެރޭގައި އެކްޓަރު ޑެނިއެލް ކްރެއިގް ވެއްޓި ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަކާ...

May 16, 2019
ނިއު ޒިލެންޑްގެ މިސްކިތްތަކަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފިލްމެއް

މިދިޔަ މާޗް މަހު ނިއު ޒިލެންޑްގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް ބިނާކޮށް "ހެލޯ ބްރަދާޒް" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 1
ޑޭވިޑް ލެޓަމޭންގެ ޝޯގައި ޝާހްރުކް ހާން

ޝާހްރުކް ހާން ދެން ފިލްމަކުން ފެންނާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، އެމެރިކާގެ ޓީވީ ހޯސްޓް އަދި ކޮމީޑިއަން ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭ ޑޭވިޑް ލެޓަމޭންގެ ޝޯގެ މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ފެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019 1
"ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް

އޭބީސީގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފެލިސިޓީ ހަފްމަން އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޔުނިވަސިޓީއަކުން ޖާގަ ހޯދަން ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ ހަތަރުގެ މަހުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 1
ދެން އޮތީ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އެންމެ ފަހު އެޕިސޯޑް

އެޗްބީއޯގެ ސިލްސިލާ "ގޭމްސް އޮތް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަނުގެ ނިމުން ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް، ސިލްސިލާގެ ފަހު އެޕިސޯޑްގެ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

May 13, 2019
ތުރިލާ "އަންހިންޖްޑް" އަށް ރަސަލް ކްރޯ

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަސަލް ކްރޯ "އަންހިޖްޑް" ކިޔާ ސައިކޮލޮޖިކަލް ތުރިލާއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019
ބްރެޑް ޕިޓްގެ ޖަވާބަކީ "އޯ މައި ގޯޑް"

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން އަދި ކުރީގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އާއި ބްރެޑް ޕިޓް މިހާރު ތިބީ އަނެއްކާވެސް އަލުން ގުޅިދާނެ ހާލަތެއްގަ އެވެ. ސަބަބަކީ ދެ ތަރިންގެ ވެސް ދެ ވަނަ ކައިވެނި ވެސް އޮތުމެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
"އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތައް ފަސްކޮށްފި

ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތަކުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި މީހުންގެ އިންތިޒާރީ ދިގުކޮށް ސީކްއެލްތައް ގެނެސްދޭ ތާރީހުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019
އާމިރުގެ އާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އާމިރު ހާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "ލާލު ސިންގް ޗައްޑާ" އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ހޯދީ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް"

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 1
ކްރިސް އިވަންސް ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު

ސިނަމާތަކުގައި މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ "ދި އެވެންޖާޒް" ސީރީޒް "އެންޑްގޭމް" އާ އެކު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާތީ ކައިވެނިކޮށްގެން ދަރިން ހޯދަން ވެސް މިހާރު ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް "ކެޕްޓަން އެމެރިކާ" ގެ ރޯލް ކުޅުނު ކްރިސް އިވަންސް ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
"އަލާއްދިން" އަށް ތާރާ އޮޑިޝަން ހެދި

ޑިޒްނީން މި މަހު ރިލީޒްކުރާ "އަލާއްދިން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް އޮޑިޝަން ހެދި ކަމަށް "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" އިން ބޮލީވުޑަށް މި މަހު ތައާރަފުވާ ބަތަލާ ތާރިއާ ސުތާރިއާ ބުނެފި އެވެ.