25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 1
ބަންގާޅުން އޮސްކާ އަށް އިރްފާންގެ ފިލްމެއް

އަންނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ހުށަހަޅާ ފިލްމަކަށް، ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރް އިރްފާން ހާން ކުޅެފައިވާ ޑޫބް: ނޯ ބެޑް އޮފް ރޯސެސް: ހޮވައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018
ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: ރޮބަޓް ރެޑްފޯޑް

އެކްޓުކުރުން ހުއްޓައިލާނެ ވާހަކަ ކުރިން ބުނި ނަމަވެސް، އެ ހިޔާލު މިހާރު ދޫކޮށްލައި ކުރިއަށް ދާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދުވަސްވީ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރޮބަޓް ރެޑްފޯޑް ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018
އިންޑިއާ އިން އޮސްކާ އަށް "ވިލެޖް ރޮކްސްޓާޒް"

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް އިންޑިއާ އަށް ހުށަހަޅާ ފިލްމަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި އާސާމް ފިލްމް "ވިލެޖް ރޮކްސްޓާޒް" ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018
ބާސްކެޓް ތަރި ލެބްރޮން ޖޭމްސް ވޯނާ ބްރޮސްގެ ފިލްމަކަށް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ރަޔަން ކޫގްލާ އާއި ވާނާ ބްރަދާޒް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް...

September 22, 2018
"ޖޭމްސް ބޮންޑް" 25 ކެރީ ފުކްންގާގެ އަތަށް

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރަން އެމެރިކާގެ ޑައިރެކްޓަރު ކެރީ ޖޯޖީ ފުކްންގާއާ ހަވާލުކޮށް، ފިލްމް 2020 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ޓައިގާ ޝްރޮފަށް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް

ޓައިގާ ޝްރޮފް ވަރުގަދަ އެކްޝަން ކެރެކްޓާއެއް ކުޅުނު، މި އަހަރުގެ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ބާގީ 2" އަށް ފަހު، އޭނާގެ ޑިމާންޑް މިހާރު ވަނީ ބޮލީވުޑް ހުރަސްކޮށް، ހޮލީވުޑާ ހިސާބުގަ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018
އެންޖެލިނާ ޖޮލީ އަށް އަނެެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް

ބްރެޑް ޕިޓާއި އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ ވަރީގެ މައްސަލަ އާއި ދަރިންގެ ކަސްޓަޑީއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަދިވެސް ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނަސް، ފިލްމީ މަސައްކަތުގައި ޖޮލީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ. ދާދި ފަހުން "މެލެފިޝަންޓް 2" ގެ ގެ ޝޫޓިން ނިންމައިލި ބަތަލާ މިހާރު ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފަ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018
އެމީ އެވޯޑްސް: 5 އެވޯޑާ އެކު "މެއިޒެލް" ވިދާލައިފި

ޓީވީގެ އުފެއްދުންތަކަށް ދޭ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް އެމީގެ 70 ވަނަ އެވޯޑް ހަފުލާގައި އެމެޒޯންގެ ކޮމެޑީ ސިލްސިލާ "ދަ މާވެލަސް މިސިޒް މެއިޒެލް" ފަސް އެވޯޑް އުފުލާލައި، ވިދުން ގަދަކޮށްލައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018
"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ގެ 25 ވަނަ ފިލްމު ވާނުވާގައި

ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމު ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރަން، މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ޑެނީ ބޮއެލް ހަވާލުވުމަށް ފަހު، ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާ ހިޔާލު ތަފާތުވެގެން ފިލްމް ދޫކޮށްލުމާ އެކު، މީގެ މަސައްކަތުގައި އޮތީ ވާނުވާ ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 1
އެކްޓަރު މާކް ވޮލްބާގްގެ އެއް ދުވަސް

ދުޅަހެޔޮ އަދި އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ޖާދޫއަކުން ނުހޯދޭނެ އެވެ. އެއީ އަޒުމާއި ހިތްވަރާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން ހޯދޭނެ އެއްޗެކެވެ. އެހެންވެ، ހަށްޓަށް ބުރަޔަސް ނަތީޖާއެއް ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ، ވަކި އުސޫލުތަކަކަށް ތަބާވެ، އެކަމުގައި ސާބިތުވެ ހުންނަން ވެސް ޖެހޭނެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018
މާވެލްގެ ފިލްމަކަށް ޝާހްރުކް ގެންނަން ޝައުގުވެރިވޭ

ސުޕަހީރޯ ފިލްމުތައް އުފައްދަން މަޝްހޫރު މާވެލް ސްޓޫޑިއޯ އިން އިންޑިއާގެ ވާހަކައެއް ގެނެސްދޭ ސުޕަހީރޯ ފިލްމެއް ހަދާ ނަމަ، އެ ފިލްމްގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ހުށަހަޅާނީ ޝްހްރުކް ހާނަށް ކަމަށް މާވެލްގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް އޮފް ކްރިއޭޓިވް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓެފެން ވެކާ ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ހެލީ ބެރީ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ހެލީ ބެރީ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018
އޮސްކާއަށް އަލަށް އިތުރުކުރި ކެޓަގަރީ އުނިކޮށްފި

ފިލްމްތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ކަމަށްވާ އޮސްކާ އަށް ދާދި ފަހުން އިތުރުކުރި އާ ކެޓަގަރީ "އައުޓްސްޓޭންޑިން އެޗީވްމަންޓް އިން ޕޮޕިއުލާ ފިލްމް" އަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް އޮސްކާ އެވޯޑްގައި އެ ކެޓަގަރީ ނުހިމަނަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 1
"އަ ކްއައިޓް ޕްލޭސް 2" ޖޯން ޑައިރެކްޓެއް ނުކުރާނެ

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ބިރުވެރި ފިލްމް "އަ ކްއައިޓް ޕްލޭސް" ގެ ދެވަނަ ބައި ޑައިރެކްޓް ނުކުރާނެ ކަމަށް ފުރަތަމަ ބައި ޑައިރެކްޓްކޮށް އޭގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅުނު ޖޯން...

September 07, 2018
ނޯވޭ އިން އޮސްކާ އަށް އިންޑިއާ އެކްޓަރެއްގެ ފިލްމެއް

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމް ކެޓަގަރީ އަށް ނޯވޭއިން ހުށަހަޅާ ފިލްމަކަށް އިންޑިއާގެ އެކްޓަރަކު ހިމެނޭ ފިލްމެއް ހޮވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
ހެންރީ ކެވިލް 8 އަހަރަށް ފަހު ސީރީޒަކަށް

މީގެ ކުރިން ޝޯޓައިމްގެ ސީރީޒްގެ ދަ ޓިއުޑޯ (2010) ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހެންރީ ކެވިލް ނެޓްފްލިކްސްގެ ފެންޓަސީ ސީރީޒަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 06, 2018
"ޓްރިޕްލް އެކްސް 4" އިން ވެސް ދީޕިކާ ފެންނާނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ވިން ޑީޒެލްގެ ފްރެންޗައިޒް "ޓްރިޕްލް އެކްސް" ގެ ހަތަރު ވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް ފަށާއިރު، އެ ފިލްމުން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން މި ފަހަރު ވެސް...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018
ބެން އެފްލެކް އަނެއްކާ ވެސް ރިހެބްގައި

ރަލަށް ދެވިހިފައިގެން މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ރިހެބްގައި ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ބެން އެފްލެކް އަނެއްކާ ވެސް ރިހެބުން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018
"ވޮންޑަ ވުމަން 2" ގެ ރޯލެއް އިންޑިއާގެ ބަތަލާއަކަށް

އިޒްރޭލްގެ ބަތަލާ ގަލް ގެޑޯ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅޭ ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ވޮންޑަ ވުމަން" 2 ގެ މުހިއްމު ރޯލަކަށް އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ސައުންދަރިއާ ޝަރްމާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018
ގްލިމޯގެ އާ ފިލްމަށް ކާސްޓުން ހަމަޖައްސައިފި

"ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އިން މި އަހަރު އެންމެ މޮޅު ފިލްމާއި ޑައިރެކްޓަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯގެ އާ ފިލްމަށް ކާސްޓުން ހަމަޖައްސައިި، މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އޭގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018
ހިލަރީ ސްވޭންކް ދެ ވަނަ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފި

"ބޯއިސް ޑޯންޓް ކްރައި" އާއި "މިލިއަން ޑޮލާ ބޭބީ" ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެގެން ދެ ފަހަރަށް އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ހިލަރީ ސްވޭންކް އަނެއްކާ ވެސް ކައިވެންޏެއްކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018
އެމާ ސްޓޯންގެ ބަދަލުގައި އެމާ ވަޓްސަން

އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ އަދި މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ބަތަލާ އެމާ ސްޓޯން އަށް ހުށަހެޅި ފިލްމަކަށް އެމާ ވަޓްސަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018
"ކްރޭޒީ ރިޗް އޭޝިއަންސް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މި މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒް ކުރި ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ކްރޭޒީ ރިޗް އޭޝިއަންސް" އަށް ލިބެމުން އަންނަ ބޮޑު ކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން މީގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.