23 މާޗް

March 23, 2019
ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަންގެ އާ ފިލްމަށް ކާސްޓުން ނަގައިފި

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަން އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނާ ފިލްމަށް ކާސްޓުންތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019
ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު ވޯނާ ބްރޮސްގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދީފި

ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ސްޓޫޑިއޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވޯނާ ބްރަދާޒްގެ ޗީފް އެކްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސިއީއޯ) އަދި ޗެއާމަން ކެވިން ސުޖިހާރާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ގޯނާގެ...

March 22, 2019
ލިއޮނާޑޯ އާއި ޕިޓްގެ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން މި އަހަރު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރާނެ އެއް ފިލްމަކީ ކްއެންޓިން ޓެރެންޓީނޯގެ އާ ފިލްމު "ވަންސް އަޕޮން އަ ޓައިމް ހިން ހޮލީވުޑް" އެވެ. ތާރީހު...

21 މާޗް

March 21, 2019 6
ޕްރިޔަންކާ ބުނަނީ ކައްކަން ނޭނގޭ ކަމަށް

އެއްވެސް ވަރަކަށް ކައްކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެގޮތުން ބަލައިފި ނަމަ އޭނާއަކީ ފުރިހަމަ އަންބަކަށް ނުވެދާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019
ޖެކީ ޗެން މައުންޓް އެވަރެސްޓަށް

ޗައިނާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ އެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޗެކީ ޗެން އާއި ވޫ ޖިންގް، މައުންޓް އެވަރެސްޓަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެރި ޗައިނާގެ މީހުންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށް،...

March 20, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ޕްރިކްއެލްގެ ކާސްޓަށް މިރަންޑާ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، މީގެ ކާސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަޖުރިބާކާރު...

18 މާޗް

March 18, 2019
"ދަ ސަޕްރާނޯސް" ގެ ފީޗާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރު

އެޗްބީއޯ އިން ކުރިން ގެނެސް ދިން މަޝްހޫރު ކްރައިމް ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ދަ ސަޕްރާނޯސް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ފީޗާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 18, 2019 2
"އެވެންޖާޒް: އިންޑްގޭމް" ގެ ޕޯސްޓަރަށް އިސްލާހެއް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ "އެވެންޖާޒް" ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "އެންޑްގޭމް" ގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރުގައި މައިގަނޑު ކާސްޓުންގެ ނަންތައް ހިމެނި އިރު، ފިލްމުގައި މުހިއްމު ރޯލެއް...

17 މާޗް

March 17, 2019
ޑިޒްނީން ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ގަން އަށް މާފުކޮށްފި

ރޭޕް ކުރުމާއި ޖިންސީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ކުރި ޓްވީޓްތަކެއް އަލުން ތިލަވެ، ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން "ގާޑިއަން އޮފް ދަ ގެލެކްސީ" ގެ...

March 17, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އެޕިސޯޑްތައް މި ފަހަރު ދިގުވާނެ

"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ އަހުލުވެރިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަނީ އަންނަ މަހުގެ 14 އަށެވެ. އެއީ މި ސިިލްސިލާގެ ފަހު ސީޒަން ދައްކަން ފަށަން ނިންމާފައި އޮތް ތާރީހެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
މާވެލްގެ "ޝަންގް-ޗީ" އަށް ޑައިރެކްޓަރަކު ލިބިިއްޖެ

އޭޝިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ އެކްޓަރަކު ލައްވައި މާވެލް ސްޓޫޑިއޯ އިން ހަދާ ފުރަތަމަ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ޝަންގް-ޗީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ޑެސްޓިން ޑެނިއެލް ކްރެޓަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 16, 2019
"ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" ގެ ހިންދީ ރިމެކަކީ "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ"

އާމިރު ހާން ދެން ކުޅޭނީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިިލްމެއް ކަމަށްވާ "ފޮރެސްޓް ގަމްޕް" ގެ ރިމޭކްކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް ފަހު، ފިލްމުގެ ނަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

March 16, 2019
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ"ގެ ދެވަނަ ބައެއް ފެނިދާނެ

މި އަހަރުގެ އެވޯޑް މޫސުމުގައި އެންމެ ގަދައަށް ވިދާލި އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރޫޑީ ޑޮލެޒާލް ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019
ރުޒޯ ދެބޭންގެ "ޗެރީ" ޓޮމް ހޮލެންޑަށް

މާވެލްގެ ސުޕަހީރޯ ބައިގަނޑާ އެކު ގެނެސްދޭ ރުޒޯ ދެބޭންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ގައި ސްޕައިޑަމޭންގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ޓޮމް ހޮލަންޑް އެ ދެބޭންގެ އައު ފިލްމަކަށް...

March 14, 2019 1
"ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް އާމްދަނީގެ ރެކޯޑެއް

ބަތަލާއަކު ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރިލީޒް ކުރި ހަފުތާ ބަންދުގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު މި މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒް...

13 މާޗް

March 13, 2019
އެކްޓަރު ޑޭވް ފްރާންކޯ ޑައިރެކްޝަނަށް

"ނާވް" އާއި "ނައު ޔޫ ސީ މީ" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ޑޭވް ފްރާންކޯ ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019
އެރީތާގެ "ރެސްޕެކްޓް" އަންނަ އަހަރު

މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެރީތާ ފްރޭންކްލިންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ރެސްޕެކްޓް" އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އެންގޭޖްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް (ޖޭލޯ) އާއި ބޭސް ބޯލް ތަރި އެލެކްސް ރޮޑްގިރޭޒް ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ ދެ އަހަރު ފަހުން އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

March 10, 2019 2
ދޮގު ހެދި ޖަސީ ސްމޮލެޓްގެ މައްޗަށް 16 ދައުވާއެއް

ފޮކްސްގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "އެމްޕަޔާ" ގެ ކާސްޓްގައި ކުރިން ހިމެނުނު އެކްޓަރު ޖަސީ ސްމޮލެޓަށް، މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގެ މަގެއްގެ މަތީގައި ދިމާކޮށް،...

09 މާޗް

March 09, 2019
ވިލް ސުމިތުގެ ބަދަލުގައި އިދްރީސް އެލްބާ؟

މާވެލް އިން ޑީސީ އަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ޕްރިކްއެލްގައި ވިލް ސުމިތު ކުޅެފައިވާ ފްލޯއިޑް ލޯޓަން/ޑެޑްޝޮޓްގެ ކެރެކްޓާ އޭނާ ނުކުޅެން ނިންމާފައިވާތީ އެ ރޯލް އިނގިރޭސި އެކްޓަރު އިރްދީސް އެލްބާ އަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 1
ޖޮލީގެ "މެލަފިޝަންޓް 2" މި އަހަރަށް ތާވަލުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ވަރަށް ތަފާތު ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "މެލަފިޝަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައި، ކުރިން ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ތާރީހަށް ވުރެ، ހަތް މަސް އަވަހަށް...

March 08, 2019
ސެރީނާ އާއި ވީނަސްގެ ބައްޕަގެ ރޯލަށް ވިލް ސުމިތު؟

މަޝްހޫރު އަންހެން ޓެނިސް ތަރިން ކަމަށްވާ ސެރީނާ ވިލިއަމްސް އާއި ވީނަސް ވިލިއަމްސްގެ ބައްޕަ ރިޗަޑް ވިލިއަމްސްގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ހަދަން ނިންމައިފައިވާ އިރު، އޭގައި އޭނާގެ...

07 މާޗް

March 07, 2019
ބޮންޑް ގާލްއަކަށް ލުޕީޓާ ވެދާނެ

މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކަށް އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކަޅު ބަތަލާ ލުޕީޓާ ނިއޮންގޯ ވެދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

March 07, 2019
"ހެލޯ ކިޓީ" ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

ޖަޕާނުގެ ސެންރިއޯ ކުންފުނިން އުފަންކުރި ހިޔާލީ ކެރެކްޓާ "ހެލޯ ކިޓީ" ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 07, 2019 1
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޓްރެއިލާ ބަލައިފިންތަ؟

"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ފަހު ސީޒަން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ. އެޕްރީލް 14 އަށް ކައުންޓްޑައުން ފަށައިގެން ތިބި މީހުންނަށް އޮތް އުފާވެރި ކަމަކީ މި...

06 މާޗް

March 06, 2019
ގްލިމޯގެ "ޒެންބާޓޯ" އަކީ އެކްޝަން ފިލްމެއް

މިދިޔަ އަހަރު ފިލްމު "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އިން އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯ "ޒެންބާޓޯ" ގެ ނަމުގައި އެކްޝަން ފިލްމެއް ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019
ޑެޕް ކުރީގެ އަންހެނުންނަށް ދައުވާކުރަނީ

ގެވެށިއަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ބުނެ، އެކްޓަރު ޖޮނީ ޑެޕްގެ ގާތުން މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވަރިވި ބަތަލާ އެމްބާ ހާޑް، ޑެޕްގެ މައްޗަށް ދޮގު ތުހުމުތަކެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް...

March 05, 2019 1
ޕްރިޔަންކާއާ ދެކޮޅަށް ޕާކިސްތާނުން ޕެޓިޝަނެއް

މިދިޔަ މަހު ޕާކިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަވެރިން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބަޔަކު މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނަށް ދިން ހަަމަލާތަކުގެ ދިފާއުގައި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ޓްވީޓްކުރުމުން އޭނާ ޔުނިސެފްގެ...

04 މާޗް

March 04, 2019
"ރާމްބޯ" ގެ ފަސް ވަނަ ބައި ސެޕްޓެމްބަރުގައި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޝަން ހީރޯ ސިލްވެސްޓަ ސްޓެލޯންގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ރާމްބޯ" ގެ ފަސް ވަނަ ފިލްމު އަދި އޭނާ ރާމްބޯގެ ކެރެކްޓާ ކުޅޭ ފަހު ފިލްމު "ރާމްބޯ: ލާސްޓް ބްލަޑް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 1
ކޫޕާއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ ގާގާ ދޮގުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ އޮސްކާގައި އެންމެ މޮޅު އޮރިޖަނަލް ސޯންގްގެ އެވޯޑް ހޯދި ފިލްމު "އަ ސްޓާ އިޒް ބޯން" ގެ އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާއާ ހިތާވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019
ކޫޕާ އާއި ގާގާ "ހިތް އެކުވެފައި"

ހޯމަ ދުވަހު 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ ނިންމައިލި އިރު، މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ހޫނުކޮށް ދެކެވުނީ ބްރެޑްލީ ކޫޕާ އާއި ލޭޑީ ގާގާގެ ވާހަކަ އެވެ. އެ ދެ ތަރިން ސްޓޭޖް މަތީގައި ހުށަހަޅައި ދިން ލަވަ "ޝެލޯ" ގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ގާގާ އާއި ކޫޕާގެ ބޮޑީ ލެންގްއޭޖް ހުރި ގޮތެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019
"އެސްކޭޕް ރޫމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައިފި

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ރަނގަޅު ވިޔަފާރިއެއް ކުރި ބިރުވެރި ފިލްމު "އެސްކޭޕް ރޫމް" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކޮލަމްބިއާ ޕިކްޗާޒުން ބުނެފި އެވެ.