23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018
ނިކް ޖޯނަސްގެ އާ ސިންގަލް ހުކުރު ދުވަހު

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެންގޭޖްވެފައިވާ އެމެރިކާގެ އެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ އާ ސިންގަލް މާދަމާ ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 1
ނެޓްފްލިކްސްގެ ސިލްސިލާއަކަށް ރެނީ ޒެލްވެގާ

ނެޓްފްލިކްސްގެ ސިލްސިލާއަކަށް، އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ރެނީ ޒެލްވެގާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018
ދީޕާ މެހެތާގެ ވެބް ސީރީޒެއްގައި ހުމާ ގްރެއިޝީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލް ސްޓްރީމިން ސާވިސް، ނެޓްފްލިކްސްގެ ނުފޫޒު އިންޑިއާގައި ގަދަވަމުން އަންނަ އިރު، ބޮލީވުޑްގެ އިތުރު ބަތަލާ އެކު އަނެއްކާ ވެސް މި ސްޓްރީމިން ސާވިސްގެ ވެބް ސީރީޒަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018
"ލޭޑީ އެންޑް ޓްރޭމްޕް" ގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއް

ކުރިން ގެނެސްދީފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމްތަކެއް އަސްލު އެކްޓަރުންނާ އެކު އުފައްދަން ޑިޒްނީން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 8
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީވެއްޖެ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެން ދައްކަން ހުރީ ތުންތުންމަތިން ދެކެވޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ.

August 18, 2018 1
އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަނަށް

ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ބަތަލާއަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަން ކަމަށް ފޯބްސް މަޖައްލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

August 18, 2018 3
އެންގޭޖްމަންޓް ޕާޓީ އަށް ޕްރިޔަންކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް އިންޑިއާ އަށް

މިދިޔަ ޖޫން މަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެކު، ނިކް ޖޯނަސް އިންޑިއާގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަ ކުރިތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ނިކް އިންޑިއާ އަށް ގޮސްފި އެވެ. އޭނާ މި ފަހަރު...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018
"ކިލް ބިލް" ގެ ހިންދީ ރިމެކިންއެއް ހަދަނީ

ކަލްޓް ފިލްމެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޝަން ފިލްމް "ކިލް ބިލް" ގެ ހިންދީ ރިމެކިންއެއް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ޑައިރެކްޓަރު މެތިއު "އީވް" ދޫކޮށްލައިފި

"އީވް" ގެ ނަމުގައި ޖެސިކާ ޗެސްޓެއިން ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅެ، ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ފިލްމް އިއުލާން ކުރިތާ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެ ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރު މެތިއު ނިއުޓަން ފިލްމް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018
ޝާގެ އާ އަލްބަމް އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި

އޮސްކާ އާއި ގްރެމީ އެވޯޑް ވެސް ހާސިލުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝާގެ އާ އަލްބަމް "ޑާންސިން ކްއީން" އަންނަ މަހުގެ 28 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018
ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

ސްޓްރީމިން ސާވިސްގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރަސްމީކޮށް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ޑިޒްނީން ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
ޖޮނީ ޑެޕްގެ އާ ފިލްމް ނާޅުވަން ނިންމައިފި

ރިލީޒް ކުރަން މަހަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޖޮނީ ޑެޕްގެ އާ ފިލްމް "ސިޓީ އޮފް ލައިސް" ސިނަމާތަކަށް ނުގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 09, 2018 1
ބްރެޑް ޕިޓް ދަރިންނަށް ހަރަދު ނުދޭ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު އެކްޓަރު ބްރެޑް ޕިޓް ގާތުން ވަރިވާން ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފަހުން، ޕިޓްގެ ފަރާތުން ދަރިންނަށް ލިބެން ޖެހޭ ހަރަދު ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އެ...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018
"ކްއަންޓިކޯ" ގައި ކުޅުނީ ފިރިހެން ކެރެކްޓާއެއް: ޕްރިޔަންކާ

ތިން ވަނަ ސީޒަނާ އެކު ނިންމައިލި އޭބީސީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގައި ކުޅުނީ ވަރުގަދަ ފިރިހެން އެކްޓަރުން ކުޅޭ ކަހަލަ ކެރެކްޓާއެއް ކަމަށާއި އެ ސިލްސިލާގައި "ފިރިހެނެއްގެ ރޯލް" ކުޅެން ލިބުމަކީ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
ސްޕީލްބާގްގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިލަރީ ކްލިންޓަނާ އެކު

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އާއި އަނބިކަނބަލުން މިޝެލް އޮބާމާ ނެޓްފިލްސްއާ ގުޅިގެން ހައި ޕްރޮފައިލް ޝޯތަކެއް ގެނެސް ދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، އަނެއްކާ ވެސް އެމެރިކާގެ...

August 05, 2018
މެކްޑޮނަލްޑްސްއާ ބެހޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި

މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ ރަހަތަކުގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެހިފައި ތިއްބަސް، މަޝްހޫރު މި ފާސްޓް ފުޑް ކުންފުނީގެ ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި ވެސް ހިތް ނޭދޭ ކަހަލަ ބައެއް ކަންކަން ހިނގާފައި އެބަ...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ސެޓެއް ގަނެލެވިދާނެ

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން ފެންނަ މަންޒަރުތަކެއްގެ ތެރެއަށް މިހާރު ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަދެލެވިދާނެ އެވެ. މިއޮތީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް މިއީ އެ ސިލްސިލާގެ ފޭނުންނަށް ވަރަށް ވެސް ހާއްސަ ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
"އިންކްރެޑިބަލްސް 2" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

ޖޫން މަހު ރިލީޒް ކުރި ޑިޒްނީ-ޕިކްޒާގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "އިންކްރެޑިބަލްސް 2" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަން ޑޮލަރު ފަހަނައަޅައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 1
ކްރިސް ޕްރެޓާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ

ހިންދީ ފިލްމް "ބާރަތު" ދޫކޮށްލި ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 3
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި ސެޕްޓެމްބަރު 16 ގައި؟

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްއަކީ މިހާރު ދެ ލޯބިވެރިންކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 2
ނައިކީގެ ބާނީގެ ވާހަކަ ވެސް ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

ފުޓްވެއާ ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ނައިކީގެ ބާނީ ފިލް ނައިޓްސްގެ ވާހަކަ އަށް ފިލްމެއް ހަދަން ނެޓްފްލިކްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ "ބާރަތު" އިން ވަކިވެއްޖެ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ކުޅެން ސޮއިކުރި ފިލްމް ބާރަތު" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފައި ވަނިކޮށް ހޮލީވުޑްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާ ބަތަލާ އެ ފިލްމް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018
"ސްޓޯންޑް އެލޯން" އަކީ "ހޯމް އެލޯން" ކަހަލަ ފިލްމެއް

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ކުރިން ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ހޯމް އެލޯން" ގެ ވާހަކައާ ދާދި އެއްކަހަލަ ވާހަކައަކަށް ރަޔަން ރެނޮލްޑްސް ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން...

July 27, 2018
އީއެސްޕީއެން އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ކުޅިވަރުގެ ޗެނެލެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ކޭބަލް ކޮމްޕެނީ އީއެސްޕީއެން އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޭމްސް ފްރާންކޯ އަށް އޭގެ ޑައިރެކްޝަން ހުށަހަޅައިފި...

25 ޖުލައި

July 25, 2018
ޖޭމްސް ގަންގެ ދިފާއުގައި ޕެޓިޝަނެއް

"ގާޑިއަންސް އޮފް ދަ ގެލެކްސީ" ސީރީޒްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ގަން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ކުރި ޓްވީޓްތަކެއްގެ މައްސަލައެއްގައި، އެ ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޝަނުން އޭނާ ބޭރުކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ފޭނުންތަކެއް ޖޭމްސްގެ ދިފާއުގައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.