31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ރެފިއުޖީއެއްގެ ވާހަކައަކާ އެކު ސްޕީލްބާގާއި ޖޭޖޭ

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެފައިވާ ސީރިއާ ރެފިއުޖީ އަންހެނަކު ކުޑަ ދެ ކުދިންނާ އެކު، ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ކިޔައިދޭ އަސަރުގަދަ ވާހަކަ "އަ ހޯޕް މޯ ޕަވަފުލް ދޭން ދަ ސީ: ވަން ރެފިއުޖީޒް އިންކްރެޑިބަލް ސްޓޯރީ އޮފް ލަވް، ލޮސް އެންޑް ސަވައިވަލް" އަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ކަމަށްވާ ސްޓީވެން...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 1
"ކްލޫލެސް" ގެ ރިމެކިންއެއް ހަދަން ނިންމައިފި

މީގެ 23 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކްލޫލެސް" ގެ ރިމެކިންއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 30, 2018
"އެވެޓާ" 2 އާއި 3 ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ޖޭމްސްގެ ކެމެރަން 2009 ގައި ގެނެސް ދިން ވަރުގަދަ ފިލްމު "އެވެޓާ" ގެ އިތުރު ބައިތައް ކުރިއަށް ހުރީ އެވެ. މި ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައި 2020 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އިރު، ދެވަނަ...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 4
"ޕައިރޭޓްސް" ގެ އާ ފިލްމުން ޖޮނީ ޑެޕަށް ޖާގައެއް ނެތް

"ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ގެނެސްދޭން ޑިޒްނީ ނިންމާފައިވާ އިރު، ފިލްމުން މި ފަހަރު ޖޮނީ ޑެޕަށް ފުރުސަތު ނުދޭން ނިންމާފައިވާކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 1
ލިއޮނާޑޯ އާއި ސްކޮސިސް އަނެއްކާ ވެސް އަތުގުޅާލައިފި

މީގެ ކުރިން ވެސް ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު މާޓިން ސްކޮސިސްއާ އެކު "ވުލްފް އޮފް ވޯލް ސްޓްރީޓް" ފަދަ ކާމިޔާބު އަދި މޮޅެތި ފިލްމުތުތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއާ އޭނާގެ އާ...

October 27, 2018 3
"ވައްކަން ކުރީ މަށެއް ނޫން"

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ކަސްޓަމަރެއްގެ ޖެކެޓާއި ވޮލެޓާއި ފޯނު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އައި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ވައްކަން...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018
ޖެނިފާ ގާނާގެ އާ ބައިވެރިޔަކީ ވިޔަފާރިވެރިއެއް

ބަތަލާ ޖެނިފާ ގާނާ އާއި އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކްގެ ކައިވެނީގެ ގުޅުން ކެނޑިފައިވާތާ މިހާރު ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. ކައިވެންޏަށް ތިން ދަރިން ވެސް ލިބިފައިވެ އެވެ. ދޭތެރެ...

October 26, 2018 3
ޕްރިޔަންކާ އަށް ނިކް އަގު ބޮޑު ގެއެއް ގަނެ ދީފި

އެންގޭޖްވެ، މިހާރު ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އަށް އޭނާގެ އެމެރިކާގެ ލޯބިވެރިޔާ، ހިތްގައިމު އަދި އަގު ބޮޑު ގެއެއް ގަނެދީފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އާއި ރީސް ވިދަސްޕޫންގެ ސިލްސިލާއެއް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އޭގެ މުހިއްމު ރޯލްތައް ކުޅެން އިއުލާންކުރުން ވެގެން ދިޔައީ ދެ ތަރިންގެ ފޭނުންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކަށެވެ. އަދި ނަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ މި ސީރިޒަކި އެޕަލް ސްޓްރީމިން ސާވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018
ބަތަލާ އެމީ ޝޫމާ ބަލިވެ އިންކަން މަޖާ ފޮޓޯއަކުން

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އެމީ ޝޫމާ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިންކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

October 24, 2018
ގްލިމޯ ނެޓްފްލިކްސް އަށް "ޕިނޯކިއޯ" ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

މި އަހަރު ބޭއްވި 90 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާގައި "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އިން އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އެވޯޑް އުފުލައިލި، ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯ ނެޓްފްލިކްސް އަށް "ޕިނޯކިއޯ" ޑައިރެކްޓްކޮށް...

October 24, 2018
"ވޮންޑަ ވުމަން 2" އަނެއްކާ ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން އޮފް ގަލް ގެޑޯގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ވޮންޑަ ވުމަން" ގެ ދެވަނަ ބައި ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މާކް ރަފަލޯއަކީ އެކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަޝްހޫރު ފަންނާނެކެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމަކީ މި އަހަރު ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި "އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ" އިންނެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ މި ސީރީޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުން ވެސް އޭނާ ފެނިގެން ދާނެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018
ޑައިރެކްޓަރު ޑެނީ ލެއިނާ މަރުވެއްޖެ

"ޑޫޑް، ވެއާ އިޒް މައި ކާ؟" ފަދަ ފިލްމުތައް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޑެނީ ލެއިނާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

October 21, 2018
"ކެޓްސް" ގައި އޭ ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް

މީގެ 37 އަހަރު ކުރިން އުފެއްދި އިނގިރޭސި މިއުޒިކަލް "ކެޓްސް" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމަށް އޭ ލިސްޓް ތަރިންތަކެއް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 2
"ގެއްލުނު" ބަތަލާއާ ހެދި އެއާ ސްޓްރައިކް ހުއްޓިއްޖެ

މި މަހުގެ 26 ގައި ރިލީޒް ކުރަން އޮތް ފިލްމު "އެއާ ސްޓްރައިިކް" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒްކުރުން، ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހަދައި އަދި މިހާރު ފިލައިގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ފޭން ބިންގް ބިންގްގެ މައްސަލައާ ހެދި މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
ލޭޑީ ގާގާ އެންގޭޖްވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ ލޯބިވެރިޔާ ކްރިސްޓިއަން ކެރީނޯއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018
ޑެނިއެލް ކްރެއިގަށް ފަހު ބޮންޑަކަށް ވާނީ ރިޗަޑް މެޑެން

ދެހާސް ފަނަރައިގައި ރިލީޒް ކުރި ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ސްޕެކްޓާ" އަށް ފަހު، ޑެނިއެލް ކްރެއިގް ބޮންޑްގެ ރޯލް ދެން ނުކުޅޭނެކަން އިއުލާން ކުރުމާ އެކު، އެ ރޯލު ދެން ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ހޫނުކޮށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018
ކޮލްޑްޕްލޭގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ އެމެޒޯން އިން

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ކޯލްޑްޕްލޭ" ގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ "އަ ހެޑް އޮފް ފުލް އޮފް ޑްރީމްސް" ސްޓްރީމިން ސާވިސް އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

October 15, 2018
ޖެރާޑްގެ ސައުދީ ދަތުރު މަރުގެ މައްސަލާގައި ކެންސަލް

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ސައުދި އަރަބިއްޔާގައި ޖެރާޑް ބަޓްލާގެ އާ ފިލްމު "ހަންޓާ ކިލާ" ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމާފައިވާތީ، އެ ފިލްމު އެ ގައުމުގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ޖެރެޑާއި އޭނާގެ ޓީމުން...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 2
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިޒްނީން ގެނެސް ދީފައިވާ ގިނަ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކެއްގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދޭން މިހާރު އަންނަނީ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގަމުންނެވެ.

October 14, 2018 6
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކްގެ ކައިވެނި އަންނަ މަހު؟

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު މުމްބާއީގައި އެންގޭޖްމަންޓް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރި ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އޭނާގެ އެމެރިކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރެސްލިން ތެޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހޮލީވުޑަށް ވަތް ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަންއަކީ މިހާރު ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބިޒީ އެކަކެވެ. އަދި އޭނާއަކީ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ އެއް ތަރި ވެސް އެވެ. މި އަހަރުގެ ރޮކްގެ ދެ ފިލްމެއް ސިނަމާ އައިސްފައިވެ އެވެ. އެއީ "ސްކައި ކްރެޕާ" އާއި "ރެމްޕޭޖް" އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޭނާގެ ތިން...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 2
އޮސްކާގެ ބޭރު ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް 87 ފިލްމު

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް ފިލްމުތައް ހުށަހަޅަން ދިން ސުންޑިގަޑި ހަމަވި އިރު، 87 ގައުމަކުން ފިލްމުތައް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 1
ވިލް ސްމިތު އަދިވެސް އައިޝްވާރިޔާގެ ހުވަފެނުގައި

މީގެ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އަށް، ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިލް ސުމިތާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ހުށަހެޅި އެވެ. އެއީ 2005 ގެ "ހިޗް" އެވެ. އެކަމަކު ކުރީގެ ރީތީގެ ރާނީ ވަނީ އެ ފިލްމުން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ޓްވައިލައިޓް" ގެ ފިލްމުތަކަކީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ފިލްމުތަކެކެވެ. "ޓްވައިލައިޓް" ގެ ސާގާގެ ގޮތުގައި ފަސް ފިލްމެއް އުފައްދާފައި ވާއިރު، މި ފިލްމުތަކަކީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ފިލްމެކެވެ. ފަސް ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި 3,346,157,056 ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 1
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަޝްހޫރު ބާބީ ޑޯލް އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން އިއުލާން ކުރިތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. ކުރިން މި ފިލްމުގައި ބާބީގެ ރޯލު ކުޅެން ހަމަޖެހުނީ އެމީ ޝޫމާ އެވެ. އެކަމަކު ފަހުން އެ ރޯލަށް އެނަ ހެތަވޭ އަށް ވެސް ހުށަހެޅި އެވެ. އެކަމަކު ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލު ކުޅޭނެ ތަރިއަކާ މެދު އަދިވެސް ސުވާލުތަކެއް ހުރި އިރު، މި ފިލްމު...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކްރިސްޓިއަން ބޭލްއަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާތަކެއް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރެކެވެ. އޭނާ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ޝަހުސިއްޔަތެއްގެ ރޯލް ކުޅެން ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ، އެ ރޯލަކަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެ، އިންސާފުކޮށްދޭ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.