26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 2
"ގާލް އޮން ދަ ޓްރެއިން" އަކީ ޕަރިނީތީ

ދެހާސް ސޯޅައިގައި ރިލީޒް ކުރި ހޮލީވުޑްގެ މިސްޓްރީ ތުރިލާ "ދަ ގާލް އިން ދަ ޓްރެއިން" ގެ ހިންދީ ރިމޭކެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

February 26, 2019
ޕްރިޔަންކާގެ ދެމަފިރިން އަލްމަބެއްގެ މަސައްކަތްކުރަނީ

ހޮލީވުޑްގައި ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމުގެ ކުރިން ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ވަނީ އިނގިރޭސި ލަވަ ކިޔަައިގެން ސަމާލުކަން ހޯދައިފަ އެވެ. އެގޮތުން "އެކްޒޯޓިކް" އާއި "އިން...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 1
އޮސްކާ 2019: މޮޅު ފިލްމަކަށް "ގްރީން ބުކް"

ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް މިއަދު ބޭއްވި 91 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ކަޅާއި ދޮން މީހުންގެ ވާހަކަ ކިޔައި ދިން ފިލްމު "ގްރީން ބުކް" ހޯދައިގެން އެތައް ބަޔަކު ސިއްސުވާލައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ޑައިރެކްޓަރު ސްޓޭންލީ ޑޮނެން މަރުވެއްޖެ

ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށް ވަނަ އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގައި ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް ލިބުނު ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ސްޓޭންލީ ޑޮނެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

February 24, 2019
ޑެންޒެލް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމަކަށް ޖޯޑަން

ދެ ފަހަރަށް އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޑެންޒެން ވޮޝިންޓަން ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމެއް، "ޕިންކް ޕެންތާ" އިން ވިދައިލި އެކްޓަރު މައިކަލް ބީ ޖޯޑަން އަށް ހުށަޅައިފި...

February 24, 2019
ފުލުހުންނަށް ދޮގުހެދި ޖަސީ "އެމްޕަޔާ" އިން ވަކިކޮށްފި

ބަޔަކު ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް ދޮގު ބަޔާން ދިން މައްސަލާގައި، ފޮކްސްގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "އެމްޕަޔާ" ގައި ޖަމާލް ލިއޮންގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 1
ހަލްކް ހޯގަންގެ ރޯލަށް ކްރިސް ހެމްސްވޯތު

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރެސްލިން ޗެމްޕިއަން ޓެރީ ޖީން ބޮލީއާ ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ ހަލްކް ހޯގަންގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ނެޓްފްލިކްސް އިން ހަދަން ނިންމައި، ހަލްކް ހޯގަންގެ ރޯލް...

February 23, 2019 1
ވުލްވުރިން ކުޅެގެން ހިއު ޖެކްމަން ރިކޯޑް ފޮތަށް

"އެކްސް މެން" ގެ ފިލްމުތަކުން ފެށިގެން "ވުލްވްރިން" ގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހިއު ޖެކްމަން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 1
އަނެއްކާ ވެސް ކެވިން ކޯސްނާ އާއި ޑަޔަން ލޭން އެކީގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް އެކީގައި ކާމިޔާބު ދެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އަދި ތަޖުރިބާކާރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކެވިން ކޯސްނާ އާއި ޑަޔަން ލޭން އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 2
ލޭޑީ ގާގާގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރޫޅާލައިފި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ އާއި ލޯބިވެރިޔާ ކްރިސްޓިއަން ކެރީނޯގެ އެންގޭޖްމަންޓް ރޫޅާލައިފި އެވެ.

February 20, 2019 7
ޕްރިޔަންކާ ބަނޑުބޮޑެއް ނޫން

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ކައިވެނިކުރި ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބަނޑުބޮޑު ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ވާހަކަތައް އޭނާގެ މަންމަ މަދޫ ޗޯޕްޅާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019
މޭގަންގެ އެކްސެންޓް "އިނގިރޭސި ވެއްޖެ"

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީއާ އެންގޭޖްވި ހިސާބުން ވެސް މޭގަންގެ މާކަލްގެ ދިރިއުޅުން ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ. ކުރިން ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއެެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރި މޭގަން ވަނީ އެކްޓްކުރުން ވެސް އެންގޭޖްމަންޓާ އެކު ހުއްޓާލައިފަ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019
"ފާސްޓް 9" އަނެއްކާވެސް ލަސްވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ފްރެންޗައިޒްގެ 9 ވަނަ ފިލްމު ވެސް ސިނަމާތަކަށް ގެންނަ ތާރީހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

February 17, 2019
ކޭޓީ ޕެރީ އާއި އޯލެންޑީ ބްލޫމް އެންގޭޖްވެއްޖެ

މީގެ ކުރިން ކައިވެނިކޮށް، އެ ކައިވެނިތައް ރޫޅިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އޯލެންޑޯ ބްލޫމާއި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ އެންގޭޖްވެއްޖެ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 1
ޑެނީ ބޮއިލްއާ އެކު "ޔަސްޓަޑޭ" އަށް

އޮސްކާ ވެސް ހޯދި މަގުބޫލު ފިލްމު "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޑެނީ ބޮއިލް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދޭ މިއުޒިކަލް ކޮމެޑީ "ޔަސްޓަޑޭ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

February 14, 2019 1
"ގަލީ ބޯއި" އަކީ "8 މައިލް" ގެ ކޮޕީއެއް ނޫން: ޒޯޔާ

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "ގަލީ ބޯއި" އަކީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އެމިނެމް 2002 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "8 މައިލް" ގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ޑައިރެކްޓަރު...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
ވިލް ސްމިތު ޖިންނީގެ ގޮތުގައި ދައްކާލައިފި

ޑިޒްނީން ގެނެސް ދޭ "އަލާދިން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގައި އެ ވާހަކައިގައި އުޅޭ ދުންގަނޑެއް ކަހަލަ ނޫކުލައިގެ ޖިންނީގެ ރޯލުން އެކްޓަރު ވިލް ސްމިތު ފެންނާނެ ގޮތް އާ ޓީޒާގައި...

February 12, 2019 8
އޭއާރް ރަހްމާންގެ ދަރިއަކު މޫނުބުރުގާ އަޅާތީ ފާޑުކިޔަނީ

އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭއާރް ރަހްމާންގެ ދަރިއަކު މޫނު ބުރުގާ އަޅާތީ ބައެއް މީހުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔައި، އެއީ މަޖުބޫރުން ކުރުވާފައިވާ...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ބަފްޓާގެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "ރޯމާ"

މި އަހަރުގެ 72 ވަނަ ބަފްޓާ އެވޯޑްސްގައި މެކްސިކޯގެ "ރޯމާ" އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދި ނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ އެވޯޑް އުފުލައިލި ފިލްމުގެ ޝަރަފު "ދަ ފެވަރިޓް" ހޯދައިފި އެވެ.

February 11, 2019
ޕަންކަޖަށް ވެސް ހޮލީވުޑުން ފުރުސަތެއް

ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނަކަށް ހޮލީވުޑް ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްލުމުގެ އަނެއްކާވެސް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
"އަކުއާމޭން" އިން ކުރި ފަޅުވައިގެން "ދަ ޓްރެންޗް"

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރި، ޑީސީ އާއި ވޯނާ ބަރްދާޒްގެ ކާމިޔާބު ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "އަކުއާމޭން" ގެ ސްޕިން-އޯފެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019
ބަޖެޓާ ހެދި "ވޯލްޑް ވޯ ޒީ" ގެ ދެވަނަ ބައި ހުއްޓުމަކަށް

ބްރެޑް ޕިޓް 2013 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ވޯލްޑް ވޯ ޒީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަޖެޓްގެ މައްސަލާގައި ޕްރޮޑިއުސަރުންގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިގެން، މީގެ ޕްރި-ޕްރޮޑަކްޝަން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ވެރައިޓީން ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019
ޕޯލްގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާ ވެސް ހޭންކްސް އަށް

ސޯމާލިއާގެ ކަނޑުފޭރޭ ބައެއްގެ އަތްދަށުގައިވާ ކާގޯ ބޯޓެއްގެ ކެޕްޓަނެއްގެ ރޯލުން ޓޮމް ހޭންކްސް ފެނިގެން ދިޔަ 2013 ގެ ފިލްމު "ކެޕްޓަން ފިލިޕްސް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޕޯލް ގްރީންގްރާންސްގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާ ވެސް ހޭންކްސް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019
ބްރަޔަން ސިންގާގެ ބަފްޓާ ނޮމިނޭޝަން ބާތިލުކޮށްފި

އާދީއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ 72 ވަނަ ބަފްޓާ އެވޯޑްސްގައި "ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" އަށް ލިބުނު ހަތް ނޮމިނޭޝަނުގެ ތެރެއިން، ޑައިރެކްޓަރު ބްރަޔަން ސިންގާ ހިމެނޭ ގޮތަށް އައުޓްސްޓޭންޓިން ބްރިޓިޝް...

February 07, 2019
ބްރެޑް ޕިޓްގެ "ޓްރޯއި" އައިޝްވާރިޔާ އަށް ހުށަހެޅި

ދެހާސް ހަތަރު ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ބްރެޑް ޕިޓްގެ ފިލްމު "ޓްރޯއި" ގެ ރޯލެއް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ ހުށަހެޅި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 1
ޖެނިފާ ލޮރެންސް އެންގޭޖްވެއްޖެ

އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮރެންސް ލޯބިވެރިޔާ ކުކް މެރޮނީއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

February 06, 2019 2
އޮސްކާ އަށް މި ފަހަރު ހޯސްޓެއް ނެތް

އޮސްކާ އެވޯޑް ހަފުލާ އަބަދު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފަޅުފިލުވައިދޭ އެކަކީ އެ ހަފުލާގެ ހޯސްޓެވެ. އަނެއްކާ އެއީ އެ ފުރުސަތު ފަހިވާ ފަންނާނުންނަށް ލިބޭ ބޮޑު ޝަރަފެއް ވެސް މެ އެވެ. އެކަމަކު މި...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 1
ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯ ބެލުންތެރިން ބިރު ގަންނުވައިލާނެ

ދެހާސް ސަތާރައިގައި ފިލްމު "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އިން އެންމެ މޮޅު ފިލްމާއި އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯ ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ ބިރުވެރި ފިލްމު "ސްކޭރީ ސްޓްރީޒް ޓް ޓެލް އިން ދަ ޑާކް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

February 05, 2019
އާނޯލްޑް ދެން ވާނީ ކްރިސްގެ ބަފާބެއަށް

އަލަތު ކައިވެނި 2017 ގައި ނިމުމަކަށް އައި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް ޕްރެޓް ދެވަނަ ކައިވެންޏަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

February 05, 2019
"މޮންގާ"ގެ ޑައިރެކްޓަރަށް ބޮޑު ހުކުމެއް އަތުވެދާނެ

"މޮންގާ" ޑައިރެކްޓްކޮށްގެން 2010 ވަނަ އަހަރު ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ޓައިވާނުގެ ނުފޫޒު ގަދަ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ޑޯޒް ނިއު އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގެ ސްޕިން-އޯފްއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ފިލްމު "ހޮބްސް އެންޑް ޝޯ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 2
"ބެޓްމޭން" ގެ ރޯލަށް ނިކް ޖޯނަސް ޝައުގުވެރިވޭ

ޑީސީ ކޮމިކްސްގެ މަޝްހޫރު ކެރެކްޓާ ބެޓްމޭންގެ ރޯލް އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކް މި ފަހުން ކުޅެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް 2021 ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ބެޓްމޭން" ފިލްމުން އޭނާ ނުފެންނާނެކަން ޑައިރެކްޓަރު މެޓް ރީވްސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019
ޕްރިޔަންކާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ކުޅެނީ

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ހޮލިވުޑްގެ އައު ފިލްމު "އިޒިންޓް އިޓް ރޮމޭންޓިކް؟" ރިލީޒް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނިކޮށް، އޭނާ އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.