30 ޖުލައި

July 30, 2017 11
އިންޑިއާ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެ ކަނޑަައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ، ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 51
ޣައިރުގާނޫނީ ކަންމުން ރައްޔިތުން ދުރުވާން ގޮވާލައިފި

ޣައިރު ގާނޫނީ ހަރަކާތްތަކުން އާންމުން ދުރުވެ، އެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 13
އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ފުޅަނދު ބުރު ނެތި މިނިވަން ދުވަސް

ކުޑަކުދިންނާއި އާންމުންގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބުނު އަދި ހިތްގައިމު ފުޅަނދު ބުރުތައް ބޭއްވި ދެތިން އަހަރަކަށް ފަހު އޭގެ ފަޅުކަން މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް އިހުސާސްކުރެވޭނެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 18
އިމްރާންގެ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައިލީ އިންޓަވިއު ދެއްވުމުން

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް ޖަލުން ދެމުން އަންނަ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައިލީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފްވެ، މީޑިއާ އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވުމުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 9
ޖޭޕީގެ ލޯގޯ އާއި ދިދަ: މައްސަލައަކަށް ވާންވީ ކީއްވެ؟

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަން އެންގުމަކީ ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލޯގޯ ބަދަލު ކުރަން އެންގި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިދަ އާއި ވައްތަރު ކަމަށް ބުނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަން އެންގިއިރު އެ ޕާޓީ އުފެދިގެން މިހާތަނަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރީ އެ ލޯގޯ އާއި އެ...

31 މެއި

May 31, 2017 47
ނުފިލާނަން، އަޅުގަނޑާ މެދު އިހްސާންތެރިވެދީ: ފާރިސް

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ފިއްލަވަން ނޫން ކަމަށާއި އޭނާއާ މެދު އިހްސާންތެރިވެ، ހާލު ދެރަ ބޮޑުދައިތައާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަނެއްކާ ވެސް...

30 މެއި

May 30, 2017 68
ފާރިސް ފުރަން ހުއްދަ ދީފި ނަމަ ރާއްޖެ ނައިސްދާނެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފި ނަމަ، ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަނބުރާ ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެން ބޭރުގައި މަޑުކުރެއްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ހުއްދަ ނުވަތަ ފާރިސްގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމަށް ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން...

14 މެއި

May 14, 2017 46
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ޝިފާގް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރުކަމުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ޝިފާގް މުފީދު (ހިސްޓޯ) ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 17
އަމިއްލައަށް މީހުން މަރުވާ ހަބަރު ފެތުރުމުގައި ސަމާލުވޭ

އަމިއްލައަށް މަރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ހަބަރުތަކުގެ ތަފުސީލް ޝާއިއުކުރުމުން އެފަދަ ކަންކަންކުރުމަށް އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ލިބި، އެކަންކަން ކުރުމުގައި ފަސް ނުޖެހޭކަން ހާމަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 46
"ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިބޭ"

ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ހަބަރުތައް ގާނޫނުުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ގެނެސްދިނުމުގެ މިނިވަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގައި ލިބިދީފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަޒްލީން އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 25
މައުމޫންގެ އޮފީހުގައި ނެގި ގައުމީ ދިދަ ބާލުވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އޮފީހުގައި ނަގާފައި ހުރި ގައުމީ ދިދަ ފުލުހުން މިއަދު ބާލުވައިފި އެވެ.

March 22, 2017 6
މަހްލޫފް އިންޑިއާއަށް ފުރަން ހުއްދައެއް ނުދިން: އާއިލާ

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު، ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ކަރެކްޝަނަލް...

20 މާޗް

March 20, 2017 74
ހާސްކަމެއް ނެތް، ކޮރަޕްޝަނެއް ނޯންނާނެ: އުމަރު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިންގި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އެކަމުގެ ތުހުމަތު އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރިޔަސް ހާސްކަމެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 20, 2017 138
އުމަރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ތަފާތު މަސައްކަތްތައް އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލު ކުރުމުގައި، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ...

March 20, 2017 26
ކޮރަޕްޝަންގެ ތަހުގީގަށް އޭސީސީން ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 54
ގައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލަށް މައުމޫންގެ ނުރުހުން

ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އާންމުކުރި، ގައުމީ ދިދަ ބޭނުންކުުރުމުގެ އުސޫލަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 9
އަދީބު ދޫނިދޫއަށް ބަދަލުކުރީ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މާފުށީ ޖަލުން، ދޫނިދޫ ޖަލަށް ބަދަލުކުރީ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 32
ގައުމީ ރޫހު އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހުކޮށްފި

ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަހުދަތާއި ގައުމީ ރޫހު އުފައްދައި އާލާކުރުމުގެ ގައުމީ މަޝްރޫއު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 6
ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގެ ޝަކީބް ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާކޮށް މަރައިލި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި ކަމުގެ ދައުވާ ލިބޭ ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު މުހައްމަދު ޝަކީބު ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 25
ބަނގުރާ އެތެރެކުރާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބެއް ދެނީ

ރާއްޖެ އަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ލިބޭ ގާނޫނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 1
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބު އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 1
ކުށްވެރިންނަށް ލުއި ދިނުމުގެ ގަވައިދު އޭޖީއަށް

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ ގައިދީންގެ ތެރެއިން ކުދި ކުށްތަކުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ މީހުންނަށް ލުއި ދިނުމުގެ ގަވައިދު އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 2
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކެންސަލްކޮށްފި

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ރަސްމީ ޖަލްސާ އާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.