02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 1
އެމްއެމްސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 12
ކައުންސިލަރުންނަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައް މުރާޖައާ ކުރަނީ

ކައުންސިލަރުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް މުރާޖައާ ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ލޯކަލް ގަވާނެންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ރައީސް ޝައިޚު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 7
މާލޭޖަލުގައި އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ދެވޭކަށްނެތް: ކޮމިޝަން

ސިއްހީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގައިދީން މާލޭ ޖަލުގައި އެބަތިބި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެތަނުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތް ކަމަށް ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ، ކޮމިޝަން އޮފް ޕްރިޒަން އޯޑިޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 8
ކުށްކުރި ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރު މަދު

މިދިޔަ އަހަރު ކުށްކުރި ކުޑަކުދިންގެ އަދަދު މަދުވެފައިވާ ކަމަށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް (ޖޭޖޭޔޫ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 11
މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރާނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ގެންނާނީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުމާ އެކު ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 12
އަދީބު ގެންދިޔައީ ޑިސްޗާޖް ނުކުރަނީސް: އާއިލާ

އެކި ކުށްތައް ސާބިތުވެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލުހުކުމެއްގައި ހުރި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ފަރުވާ ދޭން ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވުމަށް ފަހު، ޖަލަށް ގެންދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށް ނުލަނީސް ކަމަށް އާއިލާއިން ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 31
އަދީބު، ފަރުވާ އަށް ފަހު ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު މާފުށީ ޖަލަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 13
އަދީބު ޖަލަށް ބަދަލުކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފުވުމުން

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ސިއްހީ ބޭނުމަށް ޖަލުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު އަނބުރާ ގެންދިޔައީ އިގުރާރުވި ގޮތާ ހިލާފުވެފައި ވާތީ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 14
އެޗްއާރުސީއެމްގެ ބަޔާނާ މެެދު ކަންބޮޑުވަން: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

ކުރީގެ ނައިބުގެ ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، ޖަލަށް ބަދަލުކުރީ ޑޮކްޓަރުގެ ލަފައާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ...

January 08, 2019 24
އަދީބު ޖަލަށް ބަދަލުކުރީ ލަފަޔާ ހިލާފަށް:އެޗުއާރުސީއެމް

ޓެރަރިޒަމާއި ހިޔާނާތުގެ އެކި ކުށްތައް ސާބިތުވެ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 33 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގޭ ބަންދުން މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ޖަލަށް...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 6
ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ ކަންކަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

ޖަމިއްޔާތަކާ ބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 24
އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓުގެ މައްސަލަ ބަލަން އެދިއްޖެ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެއްވި ޓްވީޓުގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން، އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

January 03, 2019 5
ކަރެކްޝަންގެ އިހުމާލުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އިހުމާލުން ޖަލުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހޯދަން އެދިފައިވާނެ ކަމަށް، ޖަލުގެ ހާލަތު އޮޑިޓުކުރަން އުފެއްދި ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 03, 2019 11
އަދީބަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ލިބޭނެ: އިމްރާން

ސިއްހީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ޖަލުގައި ނުބަހައްޓާ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ގޭގައި ބަހައްޓަން ޑޮކްޓަރު އިތުރަށް ލަފާ...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 2
ގައިދީންގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ގައިދީން އެމީހުންގެ އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރަން ދެމުން އައި އާއިލީ ބައްދަލުވުމާއި އެކަހެރި ބައްދަލުވުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

January 02, 2019 39
ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ފުލުހުންގެ ޕޯޓަލްއެއް

ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދައިގެން ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް އިސްލާހު ކުރަން ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ.

January 02, 2019 7
ގައިދީންނަށް އަމަލުކުރާ ގޮތް ހިއްސާކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ޖަލުތަކުގައި ގައިދީންނާ ދޭތެރޭ އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން، ޖަލުތައް އޮޑިޓްކުރަން އުފެއްދި ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019 31
ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް އަށް މަސް ތެރޭ ނިންމަނީ

އިމާރާތް ކުރުން ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް ކުރިއަށް އޮތް އަށް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމައި އާއިލާތަކަށް ވަދެވޭވަރު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް...

January 01, 2019 67
ފުލުހުން ހަމަ މަގަށް އެޅުވުން، ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް

ފުލުހުންގެ ޒިންމާއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ގާއިމްކޮށްދިނުމެވެ؛ އެކަމަކު އެ އިތުބާރު ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 15
ވައިޖެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

ދައުލަތަށް ބައިގަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ވައިޖެހޭ އިބްރާހިމް ރަޝީދު) ރޭ އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 3
ޖަލާ ބެހޭ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ބެލުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 9
ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓެއް ހަދަން ކޮމިޝަނެއް އެކުލަވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ހުރި ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓެއް ހަދަން ހަތް މެމްބަރުންގެ ކޮމިޝަނެއް މިއަދު އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 35
ސަރަހައްދުތަކަށް ޚާއްސަ ފުލުހުން ހަމަޖައްސަނީ

ނެއިބަހުޑް ސަޕޯޓް އޮފިސަރުންގެ "ގެ ނަމުގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ޚާއްސަ ފުލުހުންގެ އޮފިސަރުން ހަމަޖައްސަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ އާ ދައުރަށް މެމްބަރުން އިއްޔެ އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 10
ނޫސްވެރިކަމުގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑް ސޯދިގަށް

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ލިޔުންތެރިޔާ އަދި ދިވެހި ބަހުގެ މުދައްރިސް އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯދުބެ)، ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަޔާތީ އަރުތައިގެ އިނާމު ނުވަތަ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑް މިރޭ ހާސިލްކުރައްވައިފަ އެވެ.