06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 8
ފުލުހުންގެ ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް އިމްރާން ބައްލަވައިފި

ފުލުހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭން ހިންގާ "ބްލޫސް ހައުސިން ސްކީމް"ގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފްލެޓް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ބައްލަވާލައްވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 5
ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސްޔޫބީލް ޖަލްސާ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ

ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 75 އަހަރު ފުރުމުގެ އަލިމަސްޔޫބީލް ފާހަގަ ކުރުމަށާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 22
މަންނާނަށް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުކަން ދީފި

އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ އަމުރަށް ފަހު ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، ފިޔަވަޅު އަޅައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހު އަލުން މަގާމު އިއާދަކޮށްފައިވާ އަބުދުލް މަންނާނު ޔޫސުފު ފުުލުހުންގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަކަށް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 23
އިމްރާން ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މަގާމުގެ ހުވާ އިއްޔެ ކުރެއްވި އާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިންނާ މިރޭ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 18
ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50، އެކަމަކު ހާއްސަ ކަމެއް ނެތް!

ރަސްކަމަކުން ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވިތާ އަންނަ މަހު 11 އަށް 50 އަހަރު ފުރޭ އިރު އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018 55
ހަތް މަހުގެ ޖަލު އަދަބުން މިހާ ބޮޑު އަނިޔާއެއް!

ޖަލަށް ލުމަކީ ކުށެއް ސާބިތުވުމުން މިހާރު ދޭ އެންމެ ބޮޑު އަދަބެވެ. އެ އަދަބު، އަހްމަދު ނާފިއު އަށް ބަދަލުވީ، މުޅި އުމުރު ހިތުން ނުފިލާވަރުގެ އަނިޔާއަކަށެވެ. ހަތް މަހުގެ ޖަލު ހުކުމުން މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު މިނިވަންވިއިރު، ނާފިއު، 38، ގެ ކަނާތު ފައިގެ އިނގިލިތައް ޖެހުނީ ބުރިކޮށްލާށެވެ. ވައަތު ފަޔަށް ވެސް ބޭސްކުރަމުން އަންނައިރު، އެ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 27
މިނިވަންކުރި މީހެއްގެ އިނގިލިތައް ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ

ހަތް މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކޮށް ނިމިގެން ޖަލުން މިނިވަންކުރި އިރު، އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދެވިގެން ދެ ފައިގެ އިނގިލިތައް ގިރިފައި އޮތުމުން، އެ މީހާގެ ދެ ފައިގެ ބައެއް އިނގިލިތައް ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 57
"ޒުވާނުން" ޓެގް އެޅުވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު

ޒުވާނުން ޒިންމާދާރުވެ، އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ މީހުންގެ ފައިގައި ޓެގު އެޅުވުމުގެ ބޭނުން ކެނޑިއްޖެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 34
ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ކައިރީގައި ރޭ ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2018 4
މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް އޮންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހު

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވާ، ސިފައިންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިންގެ ރޫޓު މާޗް މާދަމާ ބާއްވާ ގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 13
މިނިވަންދުވަހުގެ ކުޅިވަރުތައް މާދަމާ ރެއަށް ފަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާރުން މިރޭ ބާއްވަން ނިންމި ކުޅިވަރު އައިޓަމްތައް މާދަމާ ރެ އަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 2
އެޑިޓަރުންގެ ޝަރުތުު ލުއިކޮށް، ގަވާއިދު އިިސްލާހުކޮށްފި

ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ އެޑިޓަރަކަށް ވުމުގެ ޝަރުތު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މަތިކުރުމުން ނޫސްވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ޝަތުރުތައް ލުއިކޮށް، ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 70
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުދޭން އޭޖީ އަންގަވައިފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ރަސްމީކޮށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރެވެންދެން ވެސް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތާއި ސަލާމަތީ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދޭން ކަމާ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 5
ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ފަރުވާ ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމް، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 12
އިސްލާހިއްޔާއެއްގެ ބޭނުމެއް މިހާރަކު ނެތް: މިނިސްޓްރީ

ކުދިންގެ އަހުލާގު ރަނގަޅުކޮށް، ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިއްސުރެ ސަރުކާރުން ކ. މާފުށީގައި ހިންގި އިސްލާހިއްޔާ ނުވަތަ ތައުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު އުވާލި ނަމަވެސް އެ ފަދަ ތަނެއް މިހާރު ހުރުން މުހިއްމު ނޫން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 12
ޑްރަގް ނަގާ ކުދިންގެ ފަރުވާ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށަނީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ، އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދޭ ހާއްސަ ކްލާސްތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 31
ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އުވާލާ ނިޔަތާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ

ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އުވާލަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އުޅޭ ސަބަބާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއް ސުއޫދަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަޒްލީން ރޭ...

June 12, 2018 75
ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ މިހާރު އޮތް ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު...

11 ޖޫން

June 11, 2018 7
މަސައްކަތް ކުރާ ގައިދީން ބައިތިއްބާ ޖަލެއް ހަދައިފި

އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރާ ގައިދީން ބޭތިއްބުމަށް ޚާއްސަ ޖަލެއް ހަދައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 9
އިހަަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުން 3 މަހަށް ސަސްޕެންޑް

ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ތިން މަސް ދުވަހަށް، ލޯކަލް ގަވަރްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 10
ގައިދީންގެ އިންޓަވިއު ނުގެންނަން އެންގުމުން ކޯޓަށް

ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާ މީހުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ބަޔާންތަކާއި އިންޓަވިއުތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަން އަންގައި، ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ދިން މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ރާއްޖެ ޓީވީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.