08 މެއި

May 08, 2018 24
"ވަކި ދައުލަތެއްގެ މަޝްވަރާއަކީ ބަޣާވާތުގެ ރޭވުމެއް"

އައްޑޫގައި ވަކި ދައުލަތެއް އުފައްދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަކީ ބަޣާވާތުގެ ރޭވުމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކީ ދިވެހި ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އަމަލެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018 1
މުހުތާޒަށް ބޭސްފަރުވާ ނުކުރާ މައްސަލަ މުއައްސަސާތަކަށް

ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިންގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމުގައި ކަރެކްޝަންސް އިން އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، އާއިލާ އިން އެ މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 14
ނާޖާއިޒު ބޭނުންތައް ފުއްދައިދީގެން ނުވާނެ: އަޒްލީން

ވަކި ބައެއްގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށްޓަކައި، ރައްޔިތުން އިޖާބަދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަޒްލީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 10
ތުހުމަތާ ގުޅޭ ސުވާލެއް ނުކޮށް ތަޒްމީލް ދޫކޮށްލައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން، މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހައްޔަރުކުރި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު ތަޒްމީލް އަބްދުލް ސަމަދު، ފުލުހުންގެ ބަންދުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 3
އެޑިޓަރުންގެ އާ ޝަރުތުތަކަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

ޝަރުތު ހަމަނުވާ ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ އެޑިޓަރުންގެ ޝަރުތުތަކަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށް އެޑިޓަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 6
ޖަލާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ހޯމް މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކޮށްފި

ދޫނިދޫ ޖަލުގެ ހާލަތާއި މުޒާހަރާތަކުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުށަހެޅުމަށް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 3
އެޑިޓަރުން ބަދަލު ކުރަން ދިން މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

ޝަރުތު ހަމަނުވާ ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ އެޑިޓަރުން ބަދަލުކުރަން ދިން މުއްދަތު ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 26
މުޒާހަރާއަށް އެހީވަނީ ލާދީނީ މީހުން: ހޯމް މިނިސްޓްރީ

މާލެ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާކޮށް "ހަމަނުޖެހުން" ހިންގަނީ ލާދީނީ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 9
އެޑިޓަރުންގެ ޝަރުތު ބާތިލު ކުރަން ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް

ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ އެޑިޓަރުންގެ އަތުގައި ޑިގްރީއެއް އޮތުން މަޖުބޫރުކޮށް، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަލަށް ނެރުނު ގަވައިދު އިސްލާހު ކޮށްދިނުމަށް އެދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް...

March 07, 2018 53
"ޔާމީން ފަދަ ވެރިއަކު ލިބުމުން ޝުކުރު ކުރަން ޖެހޭ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފަދަ ވެރިއަކު ދިވެހި ގައުމަށް ލިބުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެސް ޝުކުރުވެރިވާން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 22
ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުގައި އުޅެން އެނގެން ޖެހޭ: ޖިހާދު

ކުރިއާ ހިލާފަށް ދިވެހިންނަކީ ވެސް މިހާރު ދުނިޔެއާ ބަވަނަވެފައިވާ ބައެއް ކަމަށާއި ގައުމީ ލޯބި އާލާ ކުރުމާ އެކު، ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ހަމަތަކުގެ މަތީގައި ދިރިއުޅެން ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 10
އިމްރާންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ދަނީ ގޯސްވަމުން: އަދާލަތު

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށްވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 3
އެޑިޓަރުންގެ ޝަރުތު ބާތިލްކުރަން މަސައްކަތްކުރާނަން

ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ އެޑިޓަރުންގެ އަތުގައި ޑިގްރީއެއް އޮތުން މަޖުބޫރުކޮށް، ހޯމް މިނިސްޓްރީން އަލަށް ނެރުނު ގަވައިދު ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 8
ނޭކުރެންދޫގައި ޖަލު ނާޅަން ނިންމުމުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމި ޖަލު ނޭޅޭނެ ކަމަށް އެންގުމުން އެ ރަށު ރައްޔިތުން ހިތްހަމަނުޖެހި، ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 17
"އަމުރުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރިން ސައްހަތޯ ބަލަން ޖެހޭ"

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ކުރިން އެއީ، ސައްހަ އަމުރެއްތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 49
މާޒް ސަލީމް ސަރުކާރުން ވަކިކޮށްފި

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަލީމް (މާޒް ސަލީމް) އިއްޔެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 13
އެހީދޭ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރަން ހުއްދަ ހޯދާކަށް ނުޖެހޭ

ސަރުކާރުން ހިންގާ އެކި މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން، އެހީދޭ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާ ކައުންސިލްތަކުން ބައްދަލުކުރާ އިރު، އެ ކަމަށް ހުއްދަ ހޯދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 7
ސިޓީ ޕާކް ތަރައްގީ ކުރަން ހައުސިންއާ ހަވާލުކުރަނީ

ބޮޑު އަގުގައި ގެނައި ލެޑް ގަސްތަކާ އެކު ހޯމް މިނިސްޓްރީން ތަރައްގީ ކުރަން އުޅުނު ސިޓީ ޕާކް އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ތަރައްގީ ނުކުރެވުމުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 40
މިނިވަން 50ގެ ލެޑް ގަސްތައް ހަލާކުވާން ދޫކޮށްލާފައި

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން މާލެ ޒީނަތްތެރިކުރި އިރު ބޮޑު އަގުގައި ގެނައި ލެޑް ގަސްތައް، ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކު ނެތި ސިޓީ ޕާކުގައި ހަލާކުވާން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 31
ސާކިއުލާ ނެރުނީ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރި ފަހުން: ކައުންސިލް

ހާއްސަ ހުއްދައަކާ އެކު ނޫނީ ކައުންސިލްތަކުން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލުކުރުން މަނާކޮށް ސާކިއުލާ ނެރުނީ އިންޑިއާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރި ފަހުން ކަމަށް، އެ މައްސަލައިގައި ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 18
ދަރުބާރުގޭ މަރާމާތަށް ސިވެކަށް އިތުރު ތިން މިލިއަން!

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ޖާފަތް ބާއްވަން ކުރި މަރާމާތަށް ސިވެކުން އިތުރު ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ...

December 12, 2017 33
އެލްޖީއޭ ނިންމުމާ މެދު އިނގިރޭސި ސަފީރުގެ ކަންބޮޑުވުން

ހުއްދައެއް ނަގައިގެން ނޫނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި ބޭރުގެ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މަނާކުރުމުން، އިނގިރޭސި...