21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 15
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް މި ފަހަރު ތަފާތު ގޮތަކަށް

މާލޭގައި ހުންނަ މެދު މެދުޒިޔާރަތް ދައްކާލުމާއެކު، ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް މި އަހަރު ކުލަގަދަ ގޮތަކަށް ފާހަގަކުރުމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 17
މައުމޫން ނެތް ނަމަ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ނުވާނެ: އުމަރު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ނެތް ނަމަ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް 2013 ގައި ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ވެސް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 5
އާޒިފް ނަން ނެގުމުން ހަމްދޫން އެމްއެމްސީއަށް ހޮވިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އަށް ހިތާދޫ އޮންލައިންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި އަހްމަދު އާޒިފްގެ ނަން އަނބުރާ ނެގުމުން އެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކަށް "މިހާރު"ގެ މުހައްމަދު ހަމްދޫން މިއަދު ހޮވިއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 16
ކުދި ކުށްތަކުގައި ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނަށް މާފު ދެނީ

ކުދި ކުށްތަކުގައި ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ކުށްވެރިންގެ ތެރޭން ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް، ޝަރުތުތަކާ އެކު މާފު ދެއްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 19
ނުހައްގުން ބަޔަކު މަރާކަށް ނޫޅެން: އަޒްލީން

ސަރުކާރުން އެއްވެސް މީހަކު ނުހައްގުން މަރަން ނޫޅޭ ކަމަށާއި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ކަންކަން ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 4
އެމްއެމްސީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ތައުލީމީ ޝަރުތު ދަށްކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތައުލީމީ ޝަރުތު ދަށްކޮށް، މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އުސޫލަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016
އެމްއެމްސީގެ އިންތިހާބު އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޝަކުވާ ލިބުމާ ގުޅިގެން ފަސްކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ އިންތިހާބު އަންނަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 3
ޝަކުވާތަކާ ހެދި އެމްއެމްސީގެ އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި

މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެ އިންތިހާބު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ފަސްކޮށްފި އެވެ.

December 01, 2016 3
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބާ ބެހޭ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ އިންތިހާބަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން، ގާނޫނުގައި ކަނޑއަަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ މަދުން ހޯމް މިނިސްޓަރު...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް 29 މީހަކު ވާދަކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް މީޑިއާތަކުގެ ފަރާތުންނާއި އަމިއްލަ ގޮތުން 29 މީހަކު ވާދަކުރާ ގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 79
"ރައީސަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް"

މި ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގައުމަށް ހޯދައިދިން ކުރިއެރުންތަކާއި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބަލާއިރު ވެރިކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދޭން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަޒްލީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 3
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 4
މަހުލޫފަށް ބޭރުން ފަރުވާ ނުހޯދޭ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ޖަލަށް ލާފައިވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭތީ އާއިލާއިން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އިއްޔެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 9
މަހްލޫފަށް ދައުވަތު ދިނީ ހިތްދަތިކުރަން: އާއިލާ

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފް ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކަން އެނގި ތިބެ، މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް ދައުވަތު ފޮނުވީ މަލާމާތްކޮށް، ހިތްދަތި ކުރުމަށް ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 18
ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ގާއިމުވެއްޖެ: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ގާއިމްވެއްޖެ ކަމަށާއި އެ ނިޒާމު ގަބޫލުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ކޮންމެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ވެސް ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 7
އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ޝަފީގު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ޝަފީގު މަހުމޫދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 31
ހުއްދަ ނެތި މުޒާހަރާ ކުރެވޭނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި

ފުލުހުންގެ ހުއްދައެއް ނެތި މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރެވޭނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި އެކަނި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 117
ރާއްޖެ މިދަނީ ސިންގަޕޫރަށް ވަމުން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހަޖަމް ނުކުރެވުނަސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައްޓަވައި ދެއްވި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކާ އެކު ރާއްޖެ ސިންގަޕޫރަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 2
އުވާލަން ނިންމާ ޖަމިއްޔާތަކަށް އިތުރު ފުރުސަތު ނުދެނީ

މަސައްކަތް ނުކޮށްގެން އުވާލަން ނިންމާ ޖަމިއްޔާތައް ހިންގަން އިތުރަށް ފުރުސަތު ދެވޭ ގޮތަށް ޖަމިއްޔާތަކުގެ ގަވާއިދުގައި އޮންނަ މާއްދާ އުވާލައިފި އެވެ.

August 25, 2016 55
ސަރުކާރަށް ގުޑުން އަރުވާލެވޭނެ ބަޔަކު ނެތް: އަޒްލީން

ޣައިރު ގާނޫނީ ހަރަކާތްތަކަކުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ގައުމަށް ކުރިމަތިވިޔަ ނުދޭން ސަލާމަތީބާރުތަކުން ތިބީ ސާބިތުކަމާ އެކުގައި ކަމަށް...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 3
އުއްމީދީ ކޭމްޕް ކާމިޔާބު: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ވިޔާނުދާކޮށް މަގުމަތީގައި އުޅެމުންދިޔަ 18 އަހަރުން ދަށުގެ 19 ކުއްޖަކަށް ދ. ވާނީގައި ހިންގި ކޭމްޕު ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި މުޖުތަމައުން އެކުދިން އަލުން ބަލައިގަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016
ވޮލީބޯޅަ އިންތިހާބު ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބާތިލްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ މާޗު 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިހާބު ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.