07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 61
ގާސިމާ މެދު ނުބައި ނިޔަތެއް ނެތްކަން ސާފު: އަޒްލީން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމުގައި، ސަރުކާރުގެ ނުބައި ނިޔަތެއް ނެތް ކަން މިހާރު ސާފުވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 13
ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުން އަޒްލީނާ ބައްދަލުކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ އިންތިޒާމުތައް އަވަހަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ހޯމް މިނިސްޓަރުު އަޒްލީން އަހުމަދާ، އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 2
ޔުނިސެފާއެކު ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ އެއްބަސްވުމެއް

ކުޑަކުދިންނަށާއި ޒުވާނުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ތައުލީމާއި ސިއްހަތު ފަދަ އެކި ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެ އިން ޔުނިސެފާ އެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 37
ޖަލަށް ލާފައި ހުރި މަފާޒް "މިނިވަންވީ" ކިހިނެއް؟

މާލޭގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ބޮލަށް ވަޅި ހަރައި، ނަދީމް އަބްދުއްރަހީމް މަރާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު މަފާޒު، ގ. ޝާރާޒް، އަކީ ބޮޑު އެހެން މައްސަލައެއްގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުންނަން ޖެހޭ މީހެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ "މިނިވަންވެގެން" އުޅުނު ގޮތާ މެދު އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 59
ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ތިން އަހަރު، ޖަވާބެއް ނެތް!

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ، އަހުމަދު ރިލްވާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަކުން އިވުނު އެންމެ ފަހު ބަހަކީ "އޭނާ ވީ ތަނެއް އަދިވެސް ނޭނގެ" އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 81
މައްސަލަ ބަލަން ފެށީ ބޮން ގޮއްވާލި ފަހުން: އުމަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލް، ހުސެއިން ހުމާމު މާފުށީ ޖަލުން ނެރެގެން ރިސޯޓަކަށް ގެންގޮސް ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރަނީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފެށީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދަތުރުފުޅުފުޅު ކުރެއްވި ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގައި...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 143
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުމަކީ ބޮޑު ގޯހެއް: އދ

ރާއްޖޭގައި އަލުން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަކީ ހެދޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހަކަށް ވާނެ ކަމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ އެނިސް ކަލަމާޑް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 102
މާރާމާރީތަކާ ގުޅިގެން އަޒްލީންގެ ފާޑުކިޔުން މީޑިއާ އަށް

މާލޭގައި މި ދުވަސްވަރު ހިންގަމުންދާ މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމުގައި ފުލުހުންނާއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުން ފަތުރާ ހަބަރުތަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަޒްލީން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 114
މާރާމާރީ ހުއްޓުވަން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން:އަޒްލީން

މާލޭގައި ހިންގާ މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 11
އިންޑިއާ ސަފީރު ހޯމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެ ކަނޑަައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ، ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 51
ޣައިރުގާނޫނީ ކަންމުން ރައްޔިތުން ދުރުވާން ގޮވާލައިފި

ޣައިރު ގާނޫނީ ހަރަކާތްތަކުން އާންމުން ދުރުވެ، އެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 13
އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ފުޅަނދު ބުރު ނެތި މިނިވަން ދުވަސް

ކުޑަކުދިންނާއި އާންމުންގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބުނު އަދި ހިތްގައިމު ފުޅަނދު ބުރުތައް ބޭއްވި ދެތިން އަހަރަކަށް ފަހު އޭގެ ފަޅުކަން މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހު އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް އިހުސާސްކުރެވޭނެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 18
އިމްރާންގެ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައިލީ އިންޓަވިއު ދެއްވުމުން

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް ޖަލުން ދެމުން އަންނަ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައިލީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފްވެ، މީޑިއާ އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވުމުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 9
ޖޭޕީގެ ލޯގޯ އާއި ދިދަ: މައްސަލައަކަށް ވާންވީ ކީއްވެ؟

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަން އެންގުމަކީ ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލޯގޯ ބަދަލު ކުރަން އެންގި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިދަ އާއި ވައްތަރު ކަމަށް ބުނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަން އެންގިއިރު އެ ޕާޓީ އުފެދިގެން މިހާތަނަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރީ އެ ލޯގޯ އާއި އެ...

31 މެއި

May 31, 2017 47
ނުފިލާނަން، އަޅުގަނޑާ މެދު އިހްސާންތެރިވެދީ: ފާރިސް

ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ފިއްލަވަން ނޫން ކަމަށާއި އޭނާއާ މެދު އިހްސާންތެރިވެ، ހާލު ދެރަ ބޮޑުދައިތައާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުއްވައި ދެއްވަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަނެއްކާ ވެސް...

30 މެއި

May 30, 2017 68
ފާރިސް ފުރަން ހުއްދަ ދީފި ނަމަ ރާއްޖެ ނައިސްދާނެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފި ނަމަ، ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން އޭނާ އަނބުރާ ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެން ބޭރުގައި މަޑުކުރެއްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ހުއްދަ ނުވަތަ ފާރިސްގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމަށް ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން...

14 މެއި

May 14, 2017 46
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ޝިފާގް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރުކަމުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ޝިފާގް މުފީދު (ހިސްޓޯ) ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 17
އަމިއްލައަށް މީހުން މަރުވާ ހަބަރު ފެތުރުމުގައި ސަމާލުވޭ

އަމިއްލައަށް މަރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ހަބަރުތަކުގެ ތަފުސީލް ޝާއިއުކުރުމުން އެފަދަ ކަންކަންކުރުމަށް އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ލިބި، އެކަންކަން ކުރުމުގައި ފަސް ނުޖެހޭކަން ހާމަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 46
"ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިބޭ"

ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ހަބަރުތައް ގާނޫނުުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ހިލާފު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ގެނެސްދިނުމުގެ މިނިވަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގައި ލިބިދީފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަޒްލީން އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 25
މައުމޫންގެ އޮފީހުގައި ނެގި ގައުމީ ދިދަ ބާލުވައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އޮފީހުގައި ނަގާފައި ހުރި ގައުމީ ދިދަ ފުލުހުން މިއަދު ބާލުވައިފި އެވެ.

March 22, 2017 6
މަހްލޫފް އިންޑިއާއަށް ފުރަން ހުއްދައެއް ނުދިން: އާއިލާ

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު، ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ކަރެކްޝަނަލް...