07 ޖުލައި

July 07, 2018 2
ތުއްތު ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި ފޫޅުމަޔަކު ޖަލަށް

ބަލްގޭރިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި، އުމުރުން އެންމެ ހަތަރު ދުވަހުގެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި ފޫޅުމަޔަކު 18 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 30
ރާއްޖޭގައި ސްޕެޝަލައިޒް ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް ގާއިމުކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ސްޕެޝަލައިޒް ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް ގާއިމްކުރަން އެމްޑީޕީގެ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 3
އޭޑީކޭން މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ

މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން، އެމްވީ މެޑިކަލްސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 26
އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖަހަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެރޯގާގައި އިންފުލުއެންޒާ އޭ އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާތީ، އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 7
އޭޑީކޭގެ ޓޯކަން ނަމްބަރު އޮންލައިންކޮށް ބެލޭނެ

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ހަދާ މެމޯގައިވާ ޓޯކަން ނަމްބަރު އޮންލައިންކޮށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 80
އިންޑިއާއިން އެކަނި އޮޕަރޭޝަން ހިންގާތީ ހިތްހަމަނުޖެހުން

ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އިންޑިއާގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފޮނުވާލަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭނުން ވަނީ، ދިވެހި ސިފައިން ނުބައްސައި އިންޑިއާ ސިފައިން އެކަނި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާތީ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 13
350 ޑޮކްޓަރުން ޚިދުމަތަށް ނެރެފިން: މިނިސްޓަރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 350 ޑޮކްޓަރުން ޚިދުމަތަށް ނެރެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 22
އޮލިއާލިއާ-ސިމްޑީން ރާއްޖެ އަށް ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް

އިންޑިއާގެ ބިލިއަނަރު އަބީޝޭކް ވަރުމާގެ އޮލިއާލިއާ ވޯލްޑާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، ސިމްޑީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ނިންމައި، އެ ދެ ކުންފުނީގެ މެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018
ސައުތު ކޮރެއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 39 މަރު

ސޯލް (ޖެނުއަރީ 26) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރުވެ 39 މީހުން މަރުވެ 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 6
ޗައިނާގެ އެހީގައި ލަންކާއިން 13 ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 17) - ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ސްރީ ލަންކާގައި 13 ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ރަޖިތާ ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 14
ކޭއާރުއެޗްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން 10 ދުވަސް ދީފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ކޭއާރުއެޗް) ހިންގުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަ 10 ދުވަސް ތެރޭގައި ހައްލު ނުވެއްޖެ ނަމަ، އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްގެން ވިޔަސް ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018
ސީރިއާގެ 10 ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވަނީ ވައިގެ ހަމަލާދީފައި

ދިމިޝްގު (ޖެނުއަރީ 7) - ވޭތުވެދިޔަ 10 ވަރަކަށް ދުވަހު ތެރޭ ވަނީ ސީރިއާގެ 10 ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވައިގެ ހަމަލާދީފައި ކަމަށް އެހީ ދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 43
ބޭނުންވަނީ 600 ނަރުހުން، ކުރިމަތިލީ އެންމެ 15!

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން 600 އަށް ވުރެ ގިނަ ނަރުހުން ހޯދަން މިދިޔަ މަހު ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ އެންމެ 15 ވަރަކަށް ނަރުހުން ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017
ކުއްޖާ މަރުވީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށް ލުމުން: އާއިލާ

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 9) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލަށް އުފަންވި ކުއްޖަކު މަރު ނުވަނީސް ޑޮކްޓަރުންނަށް އޮޅިގެން މަރުވި ކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން ވަނީ ކުއްޖާ މަރުވީ ޑޮކްޓަރުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަކަށްލުމުން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017
ޑޮކްޓަރުންނަށް އޮޅިގެން މަރުވި ކަމަށް ބުނި ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 7) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލަށް އުފަންވި ކުއްޖަކު މަރު ނުވަނީސް ޑޮކްޓަރުންނަށް އޮޅިގެން މަރުވި ކަމަށް ބުނި ކުއްޖާ އަށް އެހެން ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017
ކުއްޖާ މަރުވި ކަމަށް ނިންމި ދެ ޑޮކްޓަރުން ވަކިކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 4) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލަށް އުފަންވި ކުއްޖަކު މަރު ނުވަނީސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ނިންމި ދެ ޑޮކްޓަރުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 31
300 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ

ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް 300 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 10
ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޕެޝަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ

ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 26
ޓްރީ ޓޮޕުން އާސަންދަ ލިބޭނެ، ބޮޑު ތަފާތެއް ފެންނާނެ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ވެސް ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 47
ޕްލާސްޓަރު ނައްޓާލަދޭން އާދޭސްކުރިން: އަަލަމް

ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕުރޮޖެކްޓް އޮފިސަރު، އަލަމް އައްބާސް، 23، އާންމުކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ގޮހެއް ނޫޅެ އެވެ. ނަމަވެސް މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ކުޅެން އުޅެނިކޮށް އޭނާއަށް ކުރިމަތިވީ، އިންސާނަކަށް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ދިމާނުވާނެ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ސިއްހީ މައްސަލައެކެވެ؛ ކަނާތު ފައިގެ ކުޑަ ހުޅަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ...