18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 20 މަރު

އޮރިއްސާ (އޮކްޓޯބަރު 18) - އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ 20 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 2
ހަލަބުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޮން އަޅައިފި

ދިމިޝްގު (އޮކްޓޯބަރު 2) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގެ އިރުމަތީގައިވާ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރު އޮތް ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލަށް ބޮން އަޅާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް މެޑިކަލް ޗެރިޓީއަކުން ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 3
މުސާރަ ނުދީގެން ސައުދީ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާ އަށް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - މުސާރަ ނުލިބިގެން ސައުދީ އަރަބިއާގެ އިރުމަތީ ހިސާބެއްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016
ޕާކިސްތާނުގެ ވަކީލުން ކޯޓުތައް ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ކަރާޗީ (އޮގަސްޓް 9) - ޕާކިސްތާނުގެ ބަލޮޗިސްޓާނުގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދީ 70 މީހުން މަރާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ވަކީލުން ކޯޓުތައް މިއަދު ބޮއިކޮޓްކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016
ޕާކިސްތާނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާ 50 މަރު

ކަރާޗީ (އޮގަސްޓް 8) - ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ ގުއެއްތާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާ 50 މީހުން މިއަދު މަރާލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 7
"ގައުމީ ކަމެއް، އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ވާނެ"

އެއީ މިދިޔަ ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅެވެ. އެ ރޭ ވެސް އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައީ އަންހެނުން ގޮވައިގެން ޑަޔަލިސިސް ހަދާށެވެ. އަންހެނުން ބޭއްވުމަށް ފަހު، އާދައިގެ މަތިން މަޑު ހިނގުމެއްގައި އަމީނީމަގުން ގެއާ ދިމާ އަށް ދަނިކޮށް މެ އަށް އެރީ ކުއްލި ތަދެކެވެ. ނޭވާ ހާސްވާން ފެށުމުން ދަރިއަކަށް ގުޅައި ބަލާ އަންނަން ވެސް އޭނާ އެދުނެވެ. އެކަމަކު،...

09 ޖޫން

June 09, 2016
ސީރިއާގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ދިން ހަަމަލާގައި 15 މަރު

ދިމިޝްގު (ޖޫން 9) - ސީރިއާގެ ހަލަބް ސިޓީގައި ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ހިސާބުތަކުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި މަދުވެގެން 15 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 2
ކިޑްނީގެ ވަގު ވިޔަފާރިކުރާ ތަނެއް ފަޅާ އަރުވާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 5) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ މަޝްހޫރު އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލަކުން ކުރަމުން ދިޔަ ކިޑްނީގެ ބޮޑު ވަގު ވިޔަފާރިއެއް ފަޅާ އަރުވާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 3
ލޭ އަޅައިގެން އިންޑިއާގައި 2،234 މީހުންނަށް އެޗްއައިވީ ޖެހިއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 1) - ވޭތުވެދިޔަ 17 މަސް ދުވަސް ތެރޭ އެކަނިވެސް އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އެޅި ލޭގެ ސަބަބުން 2،234 މީހުންނަށް އެޗްއައިވީ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.