16 ޖުލައި

July 16, 2019 37
ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ސީ ލައިފުން ހޯދާނަން: އެޗްޑީސީ

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިން ފައިސާ ނެގި މީހުންނަށް ބަދަލުދޭން ނިންމި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން...

July 16, 2019 93
ސީލައިފަށް ދައުވާކުރި މީހުންނަށް ދައުލަތުން ބަދަލުދެނީ

ހުޅުމާލޭގައި 3،000 ފްލެޓް އަޅަން ބުކިން ފީގެ ގޮތުގައި ސީ ލައިފުން ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމުން ގެއްލުންވި މީހުންނަށް ދައުލަތުން މާލީ ބަދަލު ދޭ ގޮތަށް...

26 ޖޫން

June 26, 2019 26
ބަދަލު ހޯދަން ޔުނިވަސިޓީން އެޗްޑީސީ އަށް ދައުވާކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން ދެ ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބިން ދޭން އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އެގޮތަށް އަމަލުނުކުރި މައްސަލާގައި ބަދަލު ހޯދަން ޔުނިވާސިޓީން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 4
ދެ މީހަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން ސީ ލައިފަށް ހުކުމް

ހުޅުމާލޭގައި ސީ ލައިފުން އިމާރާތް ކުރަން ނިންމި ފްލެޓްތަކަށް ބުކިން ހައްދަން ފައިސާ ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން އެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 32
އިންސާފު ހޯދަން ދުވަނީ، 'ބޮޑުން" ތިބީ ފިލައި!

އަގު ހެޔޮ، އެންމެ ލުއި ފަސޭހަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ނަމުގައި ދެއްކީ ފޮނި ހުވަފެންތަކެކެވެ؛ ހަގީގަތް ހާމަވި އިރު، އެއީ ބޮޑު އޮޅުވާލުން ގަނޑެކެވެ. ފްލެޓަށް އަޅަން ކަމަށް ބުނެ ނެގި ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، ކުންފުނީގެ އިސް މީހުންނާއި އެކަމަށް މަގު ކޮށައިދިން އެންމެން ފިލީ އެވެ. މުޅިން ވެސް މަކަރާއި ހީލަތެވެ؛ ބިކަވީ، 200 އަށް ވުރެ ގިނަ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 18
12 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ސީލައިފް އިން ކޯޓަށް

ސީ ލައިފް މޯލްޑިވްސްއާ އެކު ސަރުކާރުން ހެދި އެއްބަސްވުމެއް އުވާލި މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ދޭން އެއްބަސްވި 12 މިލިއަން ޑޮލަރު (185 މިލިއަން ރުފިޔާ) ނުދީގެން އެ ފައިސާ ހޯދަން ސީ ލައިފް ކުންފުނިން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 14
ސީ ލައިފްއާ ދެކޮޅަށް އެޗްޑީސީން ފިޔަވަޅު އެޅި

ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަން ހަވާލުވި ސީ ލައިފުން އެގްރިމެންޓާ ހިލާފުވުމުން އެ އެއްބަސްވުން 2015 ގައި އުވާލިކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 11
ސީ ލައިފުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 20 މިލިއަނަށް

ހުޅުމާލޭގައި ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިން އިމާރާތް ކުރަން ބުނި އެޕާޓްމެންޓްތަކަށް ދެއްކި ރަޖިސްޓްރީ ފީ އާއި ޑައުންޕޭމަންޓް އަނބުރާ ހޯދަން އެދުނު މީހުންނަށް އެ ކުންފުނިން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 20 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތި ކަމަށް އެކަމުގައި ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 15
ހުޅުމާލޭން ގޯތި ވިއްކުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް

ރައްޔިތުން ދިގު ކިޔޫތަކެއްގައި ރެ އާއި ދުވާލު ތިބެން މަޖުބޫރުވެ ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ލިބޭ ގޮތަށް، ހުޅުމާލެ އިން 400 ގޯތި ވިއްކުން ހުއްޓުވައިދޭން އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަންގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު އެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުއްވަން ގާޒީ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 14
ސީލައިފަށް ދެއްކި ފައިސާ ހޯދަން ހިލޭ ވަކާލާތު ކޮށްދެނީ

ހުޅުމާލޭގައި ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިން އިމާރާތް ކުރަން ބުނި އެޕާޓްމެންޓްތައް ގަތުމަށް ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ދީފައި ނުވާތީ، ރިފަންޑު ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހިލޭ ވަކާލާތު ކޮށްދިނުމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ސީނިއާ ވަކީލެއް ކަމަށްވާ މަރިޔަމް ސުނާނާ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 46
ގޯތި ވިއްކުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ހުޅުމާލެ އިން 400 ގޯތި ވިއްކުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 21
އަމިން އަތުން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ކޯޓަށް!

އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި "އަމިން އެވެނިއު"ގެ އެޕާޓްމަންޓް ގަތް 10 މީހަކު، 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލު ހޯދަން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައަޅައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 110
މެމްބަރު ފަލާހު މާލެއިން ގޯއްޗެއް ބައްލަވައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު މާލެއިން ގޯއްޗެއް ބައްލަވައިގެންފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 14
ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ބިމެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ދައުލަތުން ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ މާފަންނުއާގެ އިން ސަރުކާރުން ވިއްކަން ނިންމި ބައިގެ މައްސަލަ އެގޭގެ ވެރި ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 17
ވާނީ އާއިލާއަކަށް ކުޑަހުވަދޫން ފްލެޓް ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ދ. ވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އެޅި ހައުސިން ޔުނިޓުން ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހަކަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 2
ޕީބީޑީސީގެ ހަ މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތުން ދޭކަށް ނުޖެހޭ

ގއ. އަތޮޅުގައި ސަރުކާރުން ހިިންގި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްކުރި ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޕާފޯމަންސް ބިލްޑާސް ޑިވެލޮޕާސް ކޯޕަރޭޝަން (ޕީބީޑީސީ) އިން ދިވެހި ކުންފުންޏަކަށް ދޭންޖެހޭ ހަ މިލިއަން ޑޮލަރު (92 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން ޖެހުމުގެ ޒިންމާ ދައުލަތުން އުފުލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 16
ޖަމީލްގެ ހައްގަކަށް އަރައެއް ނުގަންނަން: ހަސަން

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ޑރ. ހަސަން ސައީދުގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ދައުވާ ކުރެއްވި ނަމަވެސް ޖަމީލްގެ ހައްގަކަށް އަރައިގެންފައި ނުވާނެ ކަމަށް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 10
ގެއެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ މައްސަލާގައި ހަސަނާއި ޖަމީލް ކޯޓަށް

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހަސަން ސައީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގެއެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ދެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ބަދަލުކުރަން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.