22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 31
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރަން އިސްލާމިކް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމާއި މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ސްކީމެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 10
ފުލުހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭގޮތް އާއްމުކޮށްފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭ ފަދަ ތަންތަނުން ފުލުހުންނަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބޯހިޔާވަހިކަންދޭ ޝަރުތުތައް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 4
ފްލެޓަށް އެދުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެ

ގދ. ތިނަދޫގައި އަޅާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ މުއްދަތުގައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އެ މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 47
ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިމަކަށް 13.5 މިލިއަން

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ވިއްކަން ހުޅުވައިލުމުން 2،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ގަންނަން، އަކަފޫޓަކަށް 6،786ރ. ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 13
ފްލެޓަށް ވަދެވޭނެ ލުއި ގޮތެއް ހޯދައިދީ: މައުމޫން

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެ އިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް އެތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ފަދަ ލުއި އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް...

February 05, 2017 6
ބިން ގަންނަ މީހުންނަށް މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް ފެށޭނެ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ވެސް އިމާރާތްކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 12
ހުޅުމާލޭން ބިން ގަންނަން ގިނަ ބަޔަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަންނަން ހުޅުވާލުމުން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެކަމަށް އެދި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި އެވެ.

February 01, 2017 17
ވާނީ އާއިލާއަކަށް ކުޑަހުވަދޫން ފްލެޓް ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ދ. ވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އެޅި ހައުސިން ޔުނިޓުން ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހަކަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 6
ޓާޓާ ފްލެޓަށް ފައިސާ ހަމަޖެހުނީ އެންމެ 47 މީހަކަށް

އަރަބިއްޔާ ކުރިން ހުރި ބިމާއި ގާކޮށި ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް ގުރުއަތުން ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 47 މީހަކަށް ފައިސާ ދައްކައިދޭން އިސްލާމިކް ބޭންކު...

January 30, 2017 10
އޮޅުންބޮޅުން: ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ފުލެޓް ދިނުން

ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ އަޑެކެވެ. ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން ތަފާތު ލުއިތައް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ކަންތައް ކުރައްވާ ވާހަކައެވެ. ޢާއްމު ގޮތެއްގައި...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 130
ފްލެޓަށް ކުރި އިންތިޒާރު ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ނިމިއްޖެ!

ފާތުމަތު ޝާހިދާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަމީނީމަގުން ހިނގާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެ މަގުގެ ގާކޮށި ހުރި ތަނުގައި އަޅާ ޓާޓާ ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލި އެވެ. އެތަނުގެ މަސައްކަތް މެދުކެނޑުމުން، މަސައްކަތާ ކުރިއަށް ގެންދާ ވެށިފަހި މާލޭ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އޮފީހަށް މަހަކު ދެ ފަހަރަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގުޅައި އެތަނަށް ބަދަލު ވެވޭނެ...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 6
ޓާޓާ ފްލެޓަށް ލޯނު ލިބުނީ އެންމެ 26 މީހުންނަށް

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ އާއި ގާކޮށި ހުރި ތަނުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް ގުރުއަތުން ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ލިބުނީ އެންމެ 26 މީހުންނަށް ކަމަށް ވުމުން، ބާކީ ތިބި މީހުންނަށް ފްލެޓް ނުލިބުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 13
ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް 20 ފްލެޓެއް ވިއްކައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް 20 ފްލެޓެއް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ވިއްކައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 12
ދެ ދުވަހަށް ވީއިރު ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ލޯނެއް ނުލިބޭ

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ހުރިތަނުގަ އާއި ގާކޮށީގައި ޓާޓާ ހައުސިން އިން އިމާރާތްކުރި ފްލެޓަށް ހޮވުނު މީހުންނަށް ލޯނު ހޯދަން ދިން މުއްދަތު ހަމަވާން ދެ ދުވަހަށްވީއިރު ވެސް އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ލޯނު ހަމަނުޖެހި، ފްލެޓް ނުލިބިދާނެތީ މާޔޫސްވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 21
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް 400 ފްލެޓް އަޅަން އަމީނަށް

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދޭން ހުޅުމާލޭގައި 402 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން 647 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 6
ހުޅުމާލޭގައި 73 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި 73 މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް ޖައުސާ އިންވެސްޓްމަންޓާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 11
ޓާޓާ ފްލެޓަށް ލޯނު ހޯދަން 50 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ އަދި ގާކޮށި ހުރި ތަނުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ހޯދުމަށް މިހާތަނަށް 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 2
ޕީބީޑީސީގެ ހަ މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތުން ދޭކަށް ނުޖެހޭ

ގއ. އަތޮޅުގައި ސަރުކާރުން ހިިންގި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްކުރި ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޕާފޯމަންސް ބިލްޑާސް ޑިވެލޮޕާސް ކޯޕަރޭޝަން (ޕީބީޑީސީ) އިން ދިވެހި ކުންފުންޏަކަށް ދޭންޖެހޭ ހަ މިލިއަން ޑޮލަރު (92 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން ޖެހުމުގެ ޒިންމާ ދައުލަތުން އުފުލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި...

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 8
ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ނައިބު ރައީސާ ބައްދަލުކޮށްފި

މާލޭ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ބޮޑު ޑައުންޕޭމަންޓަށް ލުއި ގޮތެއް ހަދައިދިނުމަށް އެދި، ފްލެޓް ލިބުނު ބައެއް މީހުން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 40
ފްލެޓް މައްސަލާގައި "އާދޭސް" ކުރުމުން ވެސް އަޅާނުލި!

މާލޭ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ބޮޑު ޑައުންޕޭމަންޓަށް ލުއި ގޮތެއް ހަދައިދިނުމަށް އެދި ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުގައި "އާދޭސް" ކުރުމުން ވެސް މިހާތަނަށް އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން އިޖާބަދީފައި ނުވާ ކަމަށް ފްލެޓަށް ހޮވިފައިވާ ބައެއް މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 22
ފްލެޓުގެ ފެންވަރަށް ޒިންމާވާންޖެހޭނީ މުއިއްޒު: އެމްޑީޕީ

ފްލެޓުތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކަމަށާއި ޒިންމާއިން ރެކިވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ލަދުވެތިކަމެއް...

December 31, 2016 16
ޖަމީލްގެ ހައްގަކަށް އަރައެއް ނުގަންނަން: ހަސަން

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ޑރ. ހަސަން ސައީދުގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގޯއްޗެއްގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ދައުވާ ކުރެއްވި...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 40
ފްލެޓް ހޯދަން ދޫކޮށްލާ ބިންތައް ވިއްކަން ނިންމައިފި

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލާ ބިންތައް ސަރުކާރުން ވިއްކަން ނިންމައި، އެކަމުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 137
މި ހާލުގައި ވަރުބަލިވެއްޖެ، އެހެން ގޮތެއް ހޯދައިިދީ!

އައިޝަތު ނަޝީދާ، 42،ގެ ވެސް އުއްމީދަކީ މި އެވެ؛ ދިރިއުޅުމުގެ ނަމުގައި ގަނަތެޅުން ހުއްޓާލާފައި ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ފަހިވުމެވެ. އެކަމަކު މި ހުވަފެނުގައި ކުލަ ނުޖެހި، އޭނާ އަށް ލިބޭ ހިތްދަތިކަން ހައްތަހާ ވަނީ ބޮޑެވެ.