25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 18
ސަރުކާރަށް ދޫކުރާ ބިންކޮޅު ހަވާލުކުރަން މުއްދަތެއް ދީފި

ވެށިފަހި މާލެ، އޭ ކެޓަގަރީން ފްލެޓާއި ހުޅުމާލެ އިން ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުން ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވި ބިންކޮޅު ހުސްކުރުމަށް ފަހު ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

December 25, 2016 30
ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ނޭނގުނު!

މާލޭ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ބޮޑު ޑައުން ޕޭމަންޓާއި ފެންވަރު ދަށްކޮށް ފްލެޓްތައް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 44
ފްލެޓު ޕެޓިޝަނަށް ހަފުތާއެއް ވީއިރު ވެސް ޖަވާބެއް ނެތް

މާލޭ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ބޮޑު ޑައުން ޕޭމަންޓަށް ލުއި ގޮތެއް ހަދައިދޭން އެދި ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅިތާ ހަފުތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީ އިރު ވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 18
ޓާޓާ ފްލެޓްގެ ލޯނަށް ހުށަހެޅީ ތިން މީހެއް: އެޗްޑީސީ

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ އަދި ގާކޮށި ހުރި ތަނުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ހޯދުމަށް މިހާތަނަށް ހުށަހެޅީ އެންމެ ތިން މީހަކު ކަމަށް ހައުސިން...

December 22, 2016 62
ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދައިދީބަލަ!

"ވެށިފަހި މާލެ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރި ފްލެޓަށް މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފޯމް ހުށަހެޅީ ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތިގެން ފްލެޓެއް ހޯދުމަށެވެ. ފްލެޓްތައް މިހާރު...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 29
ފީ ދައްކައިގެން ޕާކުކުރާނެ ސަރަހައްދުތަކެއް ހަދަނީ

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޕާކިން ބިލްޑިންގްތައް ހެދެންދެން ވެސް ޕާކުކުރުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި، ފީ ދައްކައިގެން ޕާކު ކުރެވޭނެ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަނޑައަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 28
ފްލެޓްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށް ކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާ

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލާއި ގާކޮށި ހުރި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ހައުސިން އިން އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުންނަށް އެ ތަންތަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައްކާލައިފި އެވެ. އެކަމަކު ގިނަ މީހުން ބުނަނީ ފްލެޓްތަކުގެ ފެންވަރު ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ދަށް ކަމަށެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 43
މި އަގު ކިހިނެއް؟ ފްލެޓެއް 1.8 މިލިއަނަށް!

ހުޅުމާލެއިން މިވަގުތު ދެ ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއްގެ އަގު ވެސް އުޅެނީ ތިން މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތީގަ އެވެ. އެއީ އާދައިގެ ބަޔަކަށް ގަނެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަގެކެވެ. އެހެންވެ އެއަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގުގައި ލިބޭނެ ތަންތަން ހޯދަން އެތައް ބަޔަކު ތިބީ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗުޑީސީ) ން އެ ފުރުސަތު މިހާރު ވަނީ...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 18
ތިނަދޫގެ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫގައި އިމާރާތް ކުރި 120 ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 6
އެންސިސްގެ "އައިރާ": ޒަމާނީ 94 އެޕާޓްމަންޓް

ޒަމާނީ ގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ 94 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭ ރެސިޑެންޝަލް ކޮމްޕްލެކްސެއް ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު، އެންސިސް ކުންފުނިން މިރޭ އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 3
ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އަޅަން ބިން ދޭނެ ބަޔަކު ހޮވައިފި

މެދުފަންތީގެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އަޅަން ހަތް ބިން ދޫކުރާނެ ބަޔަކު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 22
ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ "އާދޭސް"

މާލޭ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުންނަށް އެ ފްލެޓް މިލްކު ކުރުމަށް ލޯނެއް ނެގެން އޮތީ 400،000 ރުފިޔާގެ ޑައުންޕޭމަންޓެއް ދައްކައިގެން ކަމުން، އެއަށް ވުރެ ފަސޭހަގޮތެއް ހަދައިދިނުމަށް އެދި "އާދޭސް"ގެ ނަމުގައި ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 42
ޓާޓާ ފްލެޓަކަށް 20 އަހަރު ތެރޭގައި 3.4 މިލިއަން!

އެންމެ ކުޑަ އިންޓަރެސްޓާ އެކު ވެސް، ޓާޓާ ފްލެޓަކަށް 20 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރެސްޓާ އެކު 3.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 88
މުޒާހަރާގެ ފޮޓޯތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ!

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލާއި ގާކޮށި ހުރި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ހައުސިން އިން އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުން އިއްޔެ ހަވީރު ކުރި މުޒާހަރާގެ ފޮޓޯތައް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް (ޕީޖީ) ގެ ވައިބާ އަށް ލުމުން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެކަމާ ކޯފާވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 29
ޓާޓާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ހިމޭން މުޒާހަރާއެއް ކޮށްފި

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލާއި ގާކޮށި ހުރި ބިމުގައި ޓާޓާ ހައުސިން އިން އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުން ހައުސިން ލޯނު ނަގަން ދައްކަން ޖެހޭ ޑައުންޕޭމަންޓް ކުޑަކޮށްދޭން ގޮވާލައި ހިމޭން މުޒާހަރާއެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 26
ފްލެޓަށް ލޯނު ލިބުނުކަމުގެ ލިއުން ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުން ލޯނުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ލިއުން އަންނަ މަހު 26ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ހައުސިން ޑިވިލޮޕްމެންޓް ކޯޕްރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަންގައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 24
ނަސަންދުރަ އިން 118 އެޕާޓްމަންޓް ވިއްކަނީ

ކުރީގެ ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް ހުރި ބިމުގައި ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލަކާ އެކު ތަރައްގީ ކުރާ އެޕާޓްމަންޓްތައް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 31
އައިޖީއެމްއެޗުގެ 20 މުވައްޒަފަކަށް ފްލެޓް ދީފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޑޮކްޓަރުންތަކަކާއި ނަރުހުންތަކަކަށް ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދީފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 28
މަގުތައް އަލުން ހަދާއިރު ގަސް އިންދާނެ ޖާގައެއް ނެތް!

ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގެ މަގުތައް އަލުން ހަދާއިރު ގަސް ނުއިންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ، ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

November 23, 2016 17
ތުރުކީގެ ބަޔަކަށް 328 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެރެންޓީއެއް

ހުޅުމާލޭގައި 5،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތުރުކީގެ ކުންފުންޏަށް 328 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ސަރުކާރުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 3
އަންޑާޕޫލް ވިލާ: ތަފާތު ގޮތަކަށް އަގުހެޔޮ ފްލެޓެއް

މާލޭގައި އުޅޭނެ ތަނެއް ނެތުމުގެ ޝަކުވާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކުރެ އެވެ. ލިބޭ މުސާރައިގެ ބޮޑު ބައެއް ކުއްޔަށް ދޭން ޖެހުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުލި ބޮޑުވަމުން ދިއުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް އަސަރުކޮށް، ބޮޑު ހާސްކަމެއްގެ ތެރެ އަށް ވައްޓައިލަ އެވެ. ބައެއް މީހުން ވަރަށް ދަތި...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 8
ތާރުއެޅި ސަރަހައްދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ތާރު އެޅި ސަރަހައްްދު މިއަދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 7
278 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ 278 ފްލެޓް އަޅަން ޗައިނާގެ މެޓަލާޖިކަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް (އެމްސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށް، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިރޭ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.