05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 3
ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތު ނަގަން މާދަމާ ފަށަނީ

ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 147 މީހަކަށް ލިބޭ ފްލެޓްތައް ކަނޑައެޅުމަށް މާދަމާ ގުރުއަތު ނަގަން ފަށާ ގޮތަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން...

October 05, 2016 29
ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން 20 އަހަރަށް

ޓާޓާ ހައުސިންއާ ހަވާލުކޮށްގެން ހެދި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުންނަށް ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާ ގޮތަށް ކުރިން އޮތަސް ބޭންކުތައް މެދުވެރިކޮށް 20 އަހަރަށް ބަހާލައިގެން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 3
ބީއެމްއެލްގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ގެދޮރަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިން އަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މިރޭ ހުޅުވި ބްރާންޗުން، އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ހިދުމަތުގެ ގޮތުގައި ގެދޮރު އެޅުމަށާއި ގެދޮރު ގަތުމަށް ފައިސާ ދޭ ދެ ސްކީމެއް އަންނަ މަހު ތައާރަފް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 4
ގާކޮށީ ފްލެޓަށް 177 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ގާކޮށި ކުރިން ހުރި ތަނުގައި "މާލޭ ސްކްއާ"ގެ ނަމުގައި އިމާރާތްކުރި 190 ފްލެޓަށް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން 177 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 7
ހުޅުމާލޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތްތަކެއް ތަރައްގީކުރަނީ

މެދު ފަންތީގެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ހަތް ބިމެއް ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 8
ހުޅުމާލޭން ބިން ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް، ބިން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 14
ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން އެޗްޑީސީއަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަށް އިއްޔެ ފައިސާ ދޫކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 5
ހުޅުމާލޭގެ 14 ބުރީގެ އިމާރާތްތަކެއް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ "ހިޔާވެހި" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ތިން ބިމެއްގައި 14 ބުރީގެ މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލް އިމާރާތްތަކެއް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 10
ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފި، އެއްބަސްވުން ހަދަނީ

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 6
2،500 ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 2،500 ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 67
މާލޭގެ ފްލެޓް މަޝްރޫއުއަކީ ދައުލަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

މާލޭގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް ގާއިމްކުރަން 2010 ގައި އެޕެކްސް ރިއަލިޓީ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ ދައުލަތަށް މާލީ ބޮޑު ބުރަތަކެއް އުފުލަން ޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށް އެ މަޝްރޫއުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

August 29, 2016 3
ޕެންޝަނުން ގެ ގަންނަ ލޯނު އެމްއައިބީ، އެމްއެފްއެލްސީން

ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުންނަ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ގެދޮރު ގަންނަން ލޯނު ނެގޭ ސްކީމުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިން ކޮމްޕެނީ (އެމްއެފްއެލްސީ)...

August 29, 2016 17
ޕެންޝަން ފަންޑުގެ މީހުންނަށް އެޗުޑީއެފްސީން ވެސް ލޯނު

ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިންނަށް ގެދޮރު ގަންނަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗުޑީއެފްސީ) މެދުވެރިކޮށް ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ޕެންޝަން...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 36
ގޯތި ވިއްކައިގެން 300 މިލިއަންގެ އާމްދަނީއަކަށް

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިއްކި ބިމުން ނީލަމުގައި ވިއްކަން ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅި 76 ގޯތިން މަދުވެގެން 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް އެޗްޑީސީ އަށް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކަމަށް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 35
ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގޯތި ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހިއްކި ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 76 ބިން ވިއްކަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 8
ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓާއި ގޯތިތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓާއި އަދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ އުސޫލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 3
ފުރަތަމަ ފްލެޓު ޓެކްސް މައާފުވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނައިރު ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 11
ރައީސް ޔާމީންގެ ބިލްބޯޑަކަށް ބަޔަކު ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބިލްބޯޑަކަށް ބަޔަކު ރޭ ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 16
ސަރުކާރުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުންނަށް ހައުސިން ޔުނިޓް

ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި 1،500 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 3
ފްލެޓަށް ޓެކްސް މައާފުވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 7
ފުރަތަމަ ފްލެޓަށް ޓެކްސް މާފުވާ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 4
ރެއިންބޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި 145 ފްލެޓް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 145 މިކްސްޑް ޔޫޒް ރެސިޑެންޝަން ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 16
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަން އަގު ހެޔޮވާނެ

މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ މިހާރު މާލެ ތެރެއިން ގުދަން ކުއްޔަށް ލިބޭ ވަރަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަމަށް ހައުސިން...

August 02, 2016 21
އެޕޯލޯ ޓަވާސް އިފްތިތާހުކޮށް، ބުކިން އަށް ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އެޕޯލޯ ހޮލްޑިން އިން "އެޕޯލޯ ޓަވާސް"ގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރާ ލަގްޒަރީ ހައުސިންއަށް ބުކިން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.