23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 35
ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގޯތި ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހިއްކި ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 76 ބިން ވިއްކަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 8
ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓާއި ގޯތިތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓާއި އަދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ އުސޫލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 3
ފުރަތަމަ ފްލެޓު ޓެކްސް މައާފުވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނައިރު ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 11
ރައީސް ޔާމީންގެ ބިލްބޯޑަކަށް ބަޔަކު ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބިލްބޯޑަކަށް ބަޔަކު ރޭ ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 16
ސަރުކާރުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުންނަށް ހައުސިން ޔުނިޓް

ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި 1،500 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 3
ފްލެޓަށް ޓެކްސް މައާފުވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 7
ފުރަތަމަ ފްލެޓަށް ޓެކްސް މާފުވާ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 4
ރެއިންބޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި 145 ފްލެޓް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 145 މިކްސްޑް ޔޫޒް ރެސިޑެންޝަން ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 16
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަން އަގު ހެޔޮވާނެ

މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ މިހާރު މާލެ ތެރެއިން ގުދަން ކުއްޔަށް ލިބޭ ވަރަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަމަށް ހައުސިން...

August 02, 2016 21
އެޕޯލޯ ޓަވާސް އިފްތިތާހުކޮށް، ބުކިން އަށް ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އެޕޯލޯ ހޮލްޑިން އިން "އެޕޯލޯ ޓަވާސް"ގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރާ ލަގްޒަރީ ހައުސިންއަށް ބުކިން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 75
ޕެންޝަން ފަންޑުން ގެދޮރު ގަތުމުގެ ގަވައިދު ހަދައިފި

ޕެންޝަން ފަންޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ގެދޮރު ގަނެވޭ އުސޫލްތަކެއް ހިމެނޭ ގަވައިދެއް ހަދައި ޕެންޝަން އޮފީހުން މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 21
ސީ ލައިފްގެ 3،000 ހައުސިންގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާދަމާ ހަވީރު ސޮއިކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 53
15،000 ފްލެޓް މި އަހަރު ފަށާނެ: މުއިއްޒު

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވައްސަށް އަމާޒުކުރާ 15،000 ފްލެޓް މި އަހަރު ތެރޭގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 69
ބްރިޖް: ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މައި ސައިޓުން ފުރަތަމަ ވެސް އަޅައިގަތީ ރާއްޖެ އިން މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ނުފެންނަވަރުގެ ބިޔަ މެޝިންތަކާއި ކްރޭންތަކާއި އެކި ވައްތަރުގެ ދަގަނޑު ހޮޅިތަކެވެ. ބްރިޖް އަޅާ ސީސީސީސީން ސައިޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކްރޭންތައް އެކަނި ވެސް ހައިރާންވާހާ އުހެވެ. ހިތްފަސޭހަ މައިދާނެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން...

17 ޖުލައި

July 17, 2016 32
ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރު އެނގޭނެ: މުއިއްޒު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރުގެ ތެރޭ އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 52
ޓާޓާ އެއްބަސްވުމުގެ ގެއްލުން ބޮޑު: މުއިއްޒު

އެއްބަސްވުން އޮތީ ކުންފުންޏަށް ފައިދާވެ ސަރުކާރަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް. އަރަބިއްޔާ އާއި ގާކޮށިން ހަތަރު ބުރި 50 އަހަރަށް ޓާޓާ އަށް. އޭގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ހޯދަން ނާދީ ހުރި ބިމާއި އޯޑިއޯން ހުރި ބިން ދީ ލަގްޒަރީ ވިލާ އަޅައި ވިއްކަން ޅޮސްއަލިފުށި ވެސް ދޫކުރި.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 26
ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް މޫސުމީ ގޮންޖެހުންތައް

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ ބިޔަ ތަނބުތައް ޖަހަމުން އަންނައިރު، މި ދުވަސްވަރު ކަނޑުގެ ބާނިތައް ބޮޑުވުމާއި އޮއި ގަދަވުމުން ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 10
ރަސްފަންނުގައި ޓްރެކް އެޅުން އަންނަ ހަފުތާގައި ނިމޭނެ

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުން ފެށިގެން ސުނާމީ ބިނާ މައިޒާނާ ހަމައަށް ދުވަން ތައްޔާރުކުރި ތަނުގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އަޅާ އަންނަ ހަފުތާގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 8
ޓާޓާ ފްލެޓްގެ މައްސަލައިގައި ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ހަދަނީ

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ތަނާއި ގާކޮށީގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފްލެޓުގެ މައްސަލައިގައި ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ހަދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 1
ފްލެޓް ޓެކްސް އިސްތިސްނާވާ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ބަލައިގެންފި އެވެ.

June 27, 2016 4
ފައިސާ ހޯދަން ބިން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ: މެމްބަރުން

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބިން ބޭނުންކުރަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

June 27, 2016 15
ޓާޓާގެ ފްލެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގާކޮށި އަދި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ތަނުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓަށް ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން...

21 ޖޫން

June 21, 2016 9
ޕެންޝަން ފަންޑުން ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކައި ދެނީ

ގެދޮރު ނުވަތަ ފްލެޓް ގަތުމަށް ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ޑައުން ޕޭމަންޓް ދެއްކޭ ގޮތަށާއި އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެގެން ވެސް އެ ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.