11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 103
ނަން އާއްމުނުކުރީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭން:މުއިއްޒު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ނުހިމަނައި ހަމައެކަނި ފޯމުގެ ނަމްބަރާ އެކު ލިސްޓު އާއްމުކުރީ އެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް...

September 11, 2017 78
ފްލެޓު ލިބޭ 661 މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި

ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފްލެޓު ލިބޭ 661 މީހުންގެ ލިސްޓް ސަރުކާރުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 14
ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ބިމެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ދައުލަތުން ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ މާފަންނުއާގެ އިން ސަރުކާރުން ވިއްކަން ނިންމި ބައިގެ މައްސަލަ އެގޭގެ ވެރި ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 4
ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން މުހުލަތެއް ދީފި

މާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ "ގެދޮރު އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމް" ގެ ދަށުން އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 26
މާލެއިން ގޯތި ގަންނަން ބަޔަކު އަގެއް ހުށަނާޅާ

މާލެއިން ވިއްކަން ހުޅުވާލި ގޯތިތަކަށް އެއްވެސް ބަޔަކު މިހާތަނަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 36
ސަރުކާރުގެ ޚަަރަދު ފޫބައްދަން ބިން ވިއްކުން ގޯސް:އަމީން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ހަމަނުޖެއްސިގެން ހަމައެކަނި އެ ބޭނުމަށްޓަކައި މާލެ އިން ބިން ވިއްކުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ ބިމާ ބެހޭ ވަޒީރުންގެ ކޮމެޓީގެ ކުރީގެ މުގައްރިރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 10
ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ބިންތައް ނަގާނެ: އޮޕޮޒިޝަން

ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ވިއްކާފައިވާ ބިންތައް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީގެ ސަރުކާރެއްގައި އަނބުރާ ދައުލަތަށް ނަގާނެ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 47
19 ބިން ވިއްކަނީ އަކަފޫޓެއް 15،000ރގެ ރޭޓުން

މާލެއިން ވިއްކަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ 19 ބިން ވިއްކަނީ އަކަފޫޓެއް 15،000ރ.ގެ ރޭޓުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 98
މާލޭގެ ތިން ތަނަކުން 19 ބިމެއް ވިއްކާލަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓު ކުރިމަތީގައި އޮތް މާފަންނުއާގެއިން ދައުލަތަށް ނެގި ބިން ހިމެނޭ ގޮތަށް މާލޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ތިން ހިސާބަކުން 19 ބިމެއް ވިއްކަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

August 15, 2017 6
ބިމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީއަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ބަންޑާރަ ބިން އަމިއްލަ ކުރާއިރު ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީ އެކުލެވޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 2
އެޗްޑީއެފްސީ ސުކުކް: އިންވެސްޓްކުރަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެ އާއްމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލްކަން އިތުރުވަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ގެދޮރު ގަތުމަށާއި އިމާރާތްކުރުމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އިސްލާމިކް އުސޫލުން ދޫކުރާ ފެސިލިޓީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަމުންނެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 101
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލިސްޓު އާއްމުކޮށް ފްލެޓް ހަވާލުކުރަނީ

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކޮށް، މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 26
ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ 350 ފްލެޓް

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ 350 ފްލެޓް ހިމެނޭ 25 ބުރީގެ ހަތަރު ޓަވަރު އަޅަން ސިންގަޕޫރުގެ ޗަންހުއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 27
ހުޅުމާލޭގައި މެދުފަންތީގެ 1500 ފްލެޓް އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 1،530 ފްލެޓް އަޅަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން 159 މިލިއަން ޑޮލަރު (2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް ޗައިނާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (ސީޑީބީ) އިން ނަގައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 33
ޓާޓާ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް އިސްކަންދޭ ލޯން ސްކީމެއް

ޓާޓާ އިން މާލޭގައި އެޅި ފްލެޓްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދީގެން ހާއްސަ ލޯނު ސްކީމެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 31
އަހަރެންގެ ހުވަފެނީ ގެ

ދަރުބާރުގޭގެ ސިޑިން މައްޗަށް އެރިއިރު ވެސް ފެނުނީ، އަމިއްލަ ގެއެއް (ފްލެޓް، އެޕާޓްމަންޓް، ގެ، މިއިން ކޮންމެ ނަމެއްގެ ތެރެއަށް ފެތުނަސް ވަރިހަމަ އެވެ.) ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ ހުވަފެނުގައި ތިބި މީހަކަށް، އިތުރު ހުވަފެނެކެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ފިތުރޯނު ގަސްތަކުގެ މަންޒަރުތަކެއްގެ ސިފާގައި، މުޅި ތަން އޮތީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފަ އެވެ. އެ...

08 ޖުލައި

July 08, 2017 6
ރެއިންބޯގެ ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ 237 އެޕާޓްމަންޓް ވިއްކައިފި

ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ 237 އެޕާޓްމަންޓް ވިއްކައިފި އެވެ.

July 08, 2017 16
ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯ: ގެދޮރާ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް

ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯ އަށް ވަދެ އިރުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްފި ނަމަ، މިވަގުތު މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގެދޮރު މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ...

07 ޖުލައި

July 07, 2017 9
ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން ހައުސިން ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައުސިން ލޯނެއް މިރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

July 07, 2017 11
އެންޕީއެޗުން ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް ތަރައްގީކުރާ ކުންފުނިން ހުޅުމާލޭގައި ވެސް އެޕާޓްމަންޓް ބޮޑު މަޝްރޫއުއެއް ހިންގަން ހަމަޖައްސައި ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

July 07, 2017 25
ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ "ފިތުރޯން" އެޕާޓްމަންޓްތައް ވިއްކަނީ

ހުޅުމާލޭގައި މުނި އެންޓަޕްރައިސަސް އިން "ފިތުރޯން"ގެ ނަމުގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ އެޕާޓްމެންޓްތައް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017
ފައިނޭޝަލް އެކްސްޕޯއެއް އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

މާލީ އިދާރާތަކާ މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރަން އަންނަ މަހު ފައިނޭޝަލް އެކްސްޕޯއެއް ބާއްވަން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 5
މި ގޭގައި އުޅޭނަމަ އުޅެވޭނީ ދެ ގައުމެއްގައި

ގެއެއް ދެ ގައުމަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ ކިހާ ސަޅި ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު ގައުމުތަކުގެ ރަށްވެހިކަމާއި ވިސާ ހޯދުން ފަދަ ކަންކަމާ ހެދި މިކަން ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 11
ބިން ދޫކޮށްލާ މީހުން ޖޫންގެ ކުރިން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ

ޓާޓާ ހައުސިންއާ ހަވާލުކޮށްގެން ސަރުކާރުން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލާ ބިންކޮޅު އަގު ކުރުމަށް ފަހު ބާކީ ބައި އަންނަ ޖޫން މަހުގެ ކުރިން ދެއްކުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އަންގައިފި އެވެ.