09 ޖޫން

June 09, 2016 18
މަރުކަޒުގައި މާބުލް ޖެހި ސަރަހައްދު ހުޅުވައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރާ 20،000 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަށް، މިސްކިތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މާބުލް ޖަހައި ތަރައްގީކުރުމަށް ފަހު އެތަން މިރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 8
ދިރާގު ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް

ޗާންދަނީމަގުން ދިރާގުގެ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި އެވެ.