30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 47
މައްސަލައެއް ނޫޅޭ، ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއުގައި ފައިސާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 43
"މިނިވަންކަން ގެއްލުނީ ހިޔާނާތްތެރި ދިވެހިންނާ ހެދި"

ދިވެހި ގައުމުގެ މިނިވަންކަން މިހާތަނަށް ގެއްލިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ދިވެހިންތަކެއް ވީ ހިޔާނާތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 16
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަން އަގު ހެޔޮވާނެ

މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ މިހާރު މާލެ ތެރެއިން ގުދަން ކުއްޔަށް ލިބޭ ވަރަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 104
"މަޝްރޫއުތަކަށް ފާޑު ކިޔަނީ ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ރުޅީގަ"

ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަށް ފާޑު ކިޔަނީ ވަޒީފާ ގެއްލުނީމަ، އެކަމުގެ ރުޅިވެރިކަމުގައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 53
15،000 ފްލެޓް މި އަހަރު ފަށާނެ: މުއިއްޒު

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވައްސަށް އަމާޒުކުރާ 15،000 ފްލެޓް މި އަހަރު ތެރޭގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 37
ހުޅުމާލެއަކީ ނިދަން ދާ ތަނެއް، ބްރިޖާއެކު ބަދަލުވާނެ

ހުޅުމާލެ އަކީ މީހުން ނިދަން ދާ ތަނެއް ކަމަށާއި އެކަން ނިމުމަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 51
މާލެ ވަށައި ތާރު އަޅައި މަގުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް

މާލެ ވަށައިގެން އޮންނަ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރުއަޅައި މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖާއެކު...

July 17, 2016 32
ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރު އެނގޭނެ: މުއިއްޒު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރުގެ ތެރޭ އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން...

14 ޖުލައި

July 14, 2016 32
ޖަލްސާ އޮންނާނެ، ހުރަސް އަޅައިގެން ނުވާނެ: އެމްޑީޕީ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވަން އަލިމަސްކާނިވާ ދޫކުރުމަށް ފަހު، އެންމެ ފަހު ވަގުތު ހުއްދަ ބާތިލްކުރިއަސް ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ ޖަލްސާ...

July 14, 2016 52
ޓާޓާ އެއްބަސްވުމުގެ ގެއްލުން ބޮޑު: މުއިއްޒު

އެއްބަސްވުން އޮތީ ކުންފުންޏަށް ފައިދާވެ ސަރުކާރަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް. އަރަބިއްޔާ އާއި ގާކޮށިން ހަތަރު ބުރި 50 އަހަރަށް ޓާޓާ އަށް. އޭގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ހޯދަން ނާދީ ހުރި...

11 ޖުލައި

July 11, 2016 28
ޖުލައި 2018 ގައި ބްރިޖް ހުޅުވާނެ: މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ޖުލައި 2018 ގައި ބްރިޖް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ...

July 11, 2016 36
ރެނދުލީ މާބުލްގައެއް ނޫން، ތަށިމުށީގައި

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ވަށައިގެން ޖެހީ މާބުލް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް ރެނދުލައި ފަޅިފަޅިވެފައި ވަނީ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖެހި އާދައިގެ ތަށިމުށީގައި...

09 ޖުލައި

July 09, 2016 72
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖެހި މާބްލްތަކުގައި ރެނދުލައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ބައެއް މާބްލްތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރެނދުލައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 3
ކުނީގެ މައްސަލައިގައި ވެސް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކުރަނީ

މާލޭގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަމުންދާ އުސޫލާއި ބައެއް ރަށްރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ބެހޭ ވަޒީރުންނާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު...

June 29, 2016 10
އާ ނެރު ބޭނުން ކުރާއިރު އެތަން އަދި ނުނިމޭ

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ކެނޑި ނެރު ބޭނުން ކުރަނީ އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނުނިމޭތީ އެތަނަށް ނުވަންނަން އަންގާފައި އޮއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު...

13 ޖޫން

June 13, 2016 36
ރަސްފަންނަށް ގެއްލުން ދިނުމަކީ ވަރަށް ހުތުރު އަމަލެއް!

ރަސްފަންނު މޫދަށް މިރޭ ބަޔަކު ބަޔަކު ކަޅު ތެޔޮ އަޅައި ދިން ގެއްލުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަދި ވަރަށް ހުތުރު އަމަލެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 18
މަރުކަޒުގައި މާބުލް ޖެހި ސަރަހައްދު ހުޅުވައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރާ 20،000 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭ ގޮތަށް، މިސްކިތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މާބުލް ޖަހައި ތަރައްގީކުރުމަށް ފަހު އެތަން މިރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 8
ދިރާގު ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް

ޗާންދަނީމަގުން ދިރާގުގެ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި އެވެ.