09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 32
ފްލެޓް އަޅަން 369 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެރެންޓީއެއް

ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 7000 ފްލެޓް އެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަށް 369 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 20
ފްލެޓްގެ މައްސަލައިގައި މުއިއްޒަށް ދައުވާ ކުރާނަން

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 661 މީހަކަށް ފްލެޓް ދޭން ނިންމި ގޮތުގެ ތަފްސީލްތައް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުފޮނުވުމުން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު...

October 03, 2017 191
ލިބުނީ 105 ޕޮއިންޓް، ނުލިބުނީ ފްލެޓް!

މާލޭގައި އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އަލީ މަންސޫރު، އއ ރަސްދޫ، ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ 11 މީހުންނާ އެކު އެވެ. އަންހެނުންނާއި ފަސް ކުދިންނާއި ތިން ދޮންދަރިންގެ އިތުރުން...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 43
ފްލެޓް ދިން ގޮތުގެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަކަށް ނުދިން!

ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 661 މީހަކަށް ފްލެޓް ދޭން ނިންމި ގޮތާއި ދޭން ނިންމި މީހުންގެ މައުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮންނަ، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއާ ހިއްސާ ކުރަން މަޖިލީހުން އެންގުމުން ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަކަށް ނުފޮނުވި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 19
ދާއިމީ ލިސްޓާއެކު އިތުރު 60 މީހަކަށް ފްލެޓް ލިބިއްޖެ

ހުޅުމާލޭން ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އިއްޔެ އާއްމު ކުރިއިރު، އިތުރު 60 މީހަކަށް ފްލެޓް ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 27, 2017 78
ފްލެޓްތަކުގެ ކުއްޔަކީ މަހަކު 6،000 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލޭން މިހާރު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 661 ފްލެޓްގެ މަހު ކުއްޔަކީ، 6،000ރ. ކަމަށާއި ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ 25،000ރ. ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 30
ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓް ނެރެފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން 661 ފްލެޓަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރުމާއެކު އާންމުންގެ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް، ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓް މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

September 26, 2017 15
ފްލެޓާ ބެހޭ ތަފްސީލްތައް މަޖިލީހާ ހިއްސާކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 661 ފްލެޓް ދިން ގޮތުގެ ތަފްސީލްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއާ އިއްޔެ...

September 26, 2017 56
ބްރިޖުގެ ޑެކު ނިންމަން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ދެން ނުނަގާނެ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ މެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ ސުޕަ ސްޓްރަކްޗާ އަށް ބޭނުންވާ އައިބީމްތައް ނުވަތަ ކޮންކްރީޓް ބޮޑެތި ބެރިތަކުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 4
ތުޅާދޫން ގޯތި ދޫކުރުން ލަސްވާތީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ބ. ތުޅާދުން ގޯތި ދޫކުރުން ލަސްވަމުން ދާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެ ރަށު ބަޔަކު ކައުންސިލް އިދާރާ ތެރެއަށް މިއަދު އެއްވެއްޖެ އެވެ.

September 24, 2017 7
ރަސްރަނި ބަގީޗާ ހަފުލާތަކަށް ކުއްޔަށް ދެނީ

ރަސްރަނި ބަގީޗާ، ޕާޓީތަކާއި އެކި ހަފުލާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 15
ފްލެޓާ ބެހޭ ތަފްސީލު ހާމަކުރަން ފަސް ދުވަސް ދީފި

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 661 ފްލެޓް ދިން ގޮތުގެ ތަފްސީލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާމަކުރަން ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން ފަސް ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 42
ފްލެޓް ޝަކުވާ ހިފައިގެން އެތައް ބަޔަކު ހައުސިން އަށް!

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވައިލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ދިން ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މިއަދު ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 16
މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ބިންތައް ގަންނާނެ ބަޔަކު ނުވި

މާލެއިން ވިއްކަން ހުޅުވާލި ބިންތައް ގަންނަން ދިން މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

September 14, 2017 15
އޯޑިއޯން ބިމުގައި މަގެއް ހަދަނީ

އޯޑިއޯން ބިމުގެ އެއް ފަޅީގައި، މަޖީދީ މަގާއި ފަނޑިޔާރު މަގު ގުޅޭ ގޮތަށް މަގެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 30
ފްލެޓު ލިބުނުގޮތުގެ ތަފުސީލު ނޭނގޭ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފައި ނުވާ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 41
އެއް ފޯމު ނަމްބަރު ތަކުރާރުވީ އޮޅުމަކުން: މިނިސްޓްރީ

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓު އިއްޔެ އިއުލާން ކުރި އިރު އެއް ފޯމު ނަމްބަރު ދެ ފަހަރަށް ތަކުރާރުވީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

September 12, 2017 95
މި ފަހަރު ފްލެޓް ދޭން މި އުޅެނީ ކޮން ބަޔަކަށް؟

ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނިދި ނަގާލާފައި، 2014 ވަނަ އަހަރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ދޮށުގައި ކިޔޫޖެހިގެން ތިބި މަންޒަރު މިހާރު ވެސް ހަނދާނަށް އާދެ އެވެ....

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 103
ނަން އާއްމުނުކުރީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭން:މުއިއްޒު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ނުހިމަނައި ހަމައެކަނި ފޯމުގެ ނަމްބަރާ އެކު ލިސްޓު އާއްމުކުރީ އެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށް...

September 11, 2017 78
ފްލެޓު ލިބޭ 661 މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި

ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފްލެޓު ލިބޭ 661 މީހުންގެ ލިސްޓް ސަރުކާރުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 43
ރާޅު އަރާ ވީޑިއޯއަކީ ރާއްޖޭގެ މަންޒަރެއް ނޫން:މުއިއްޒު

މާލޭ ހުޅުލޭ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް ހަދާފައިވާ ބޮޑު ފާލަމުގެ މައްޗަށް ބިޔަ ރާޅުތަކެއް އަރާ ވީޑިއޯ އަކީ ރާއްޖޭގެ މަންޒަރެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބްރިޖްގެ އަސްލު މަންޒަރުތަކެއް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއްމު ކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 38
ރާޅު އަރާ ވަރަށް ވުރެ ބުރިޖު އުސްވާނެ: މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ބްރިޖެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 21
ސައިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމްގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މަޖީދީމަގު، ހީނާމާގެ ކައިރީގައި ހަދާ ސައިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކޮށް ނިންމައި މިއަދު ޓެސްޓުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 14
ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ބިމެއްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ދައުލަތުން ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ މާފަންނުއާގެ އިން ސަރުކާރުން ވިއްކަން ނިންމި ބައިގެ މައްސަލަ އެގޭގެ ވެރި ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

September 05, 2017 5
ކާޓިއުންސްގެ ގަރާޖް ހުސްކުރުން ފަސްކޮށެއް ނުދެވޭނެ:ކޯޓު

ސަރުކާރުން ވިއްކާލަން ނިންމާފައިވާ ދަންޑަހެލުގޭގެ ބައެއްގައި ހަދާފައިވާ ކާޓިއުންސް އިންޓަނޭޝަނަލް ކުންފުނީގެ ގަރާޖު ހުސްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެންގި އެންގުމަށް...

September 05, 2017 29
މާލެއިން ބިން ގަންނާނެ ބަޔަކު އަދިވެސް ނުވޭ

މާލެއިން ވިއްކަން ހުޅުވާލި ގޯތިތަކަށް އެއްވެސް ބަޔަކު އަދިވެސް އަގު ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 5
ކުޅުދުއްފުށީ ތާރު މަގުތައް މި އަހަރު ނިމޭނެ: މުއިއްޒު

ތާރު އަޅައިގެން ހަދަން ފަށާފައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 16
ދެކުނު ނެރު ބޭނުން ނުކުރަން އަނެއްކާވެސް އަންގައިފި

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ނެރުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ނެރާއި ފަޅުގެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ނުކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާވެސް އަންގައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 26
މާލެއިން ގޯތި ގަންނަން ބަޔަކު އަގެއް ހުށަނާޅާ

މާލެއިން ވިއްކަން ހުޅުވާލި ގޯތިތަކަށް އެއްވެސް ބަޔަކު މިހާތަނަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.