27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 16
ރަސްރަނި ބަގީޗާ ހެދި ސިފައިންނާ ރައީސް ބައްދަލުކޮށްފި

ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު ހުޅުވި ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ މަސައްކަތް ކުރި ސިފައިންގެ އިސް އޮފިސަރުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 45
"މުއިއްޒު ރޯހައުސް ގަތުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު"

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުޅުމާލެ އިން ރޯ ހައުސްއެއް ބައްލަވައިގަތީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއްސުއޫދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 24, 2017 24
މާލޭގެ ބިންތައް ވިއްކުން: ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް!

މާލޭގެ ރަނގަޅު ލޮކޭޝަނަކުން ބިންކޮޅެއް ލިބޭތޯ މަހުޖަހުން އަބަދުވެސް ތިބެނީ ކަޅިއަޅަ އަޅަ އެވެ. އެއިން ތަނެއްގައި ކޮންމެ ކަހަލަ އިމާރާތެއް ހެދިޔަސް އިންތިހާއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 17
ހައުސިންގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ ނައިޓް މާކެޓް ކެންސަލް

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުން، މި އަހަރުގެ ނައިޓް މާކެޓް ނުބާއްވާ ގޮތަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 33
ޑިސެމްބަރުގައި ރާއްޖެއަށް "ފިނިމޫސުން" އަންނާނެ:ރައީސް

ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް ރޭ ހުޅުވި ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި އަލަށް ހަދާ ވިންޓާ ކޯނާ އެކު ރާއްޖޭގައި ވެސް ފިނި މޫސުން ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 102
ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބިދޭސީން ވަންނަން ފީއެއް ނަގާނެ

ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، ހިތްގައިމު ބަދަލުތަކާއެކު މިރޭ ހުޅުވި ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބިދޭސީންނަށް ވަދެވޭނީ ޓިކެޓް ގަނެގެން ކަމަށާއި އެކަމަކު ދިވެހިންނަށް ހިލޭ ވަދެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 21, 2017 42
ސަލްޓަން ޕާކު "ރަސްރަނި ބަގީޗާ"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވައިފި

ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން މިރޭ ސަލްޓަން ޕާކު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

August 21, 2017 37
ސަލްޓަން ޕާކުގެ ނަން ބަދަލުކޮށް، މިރޭ ހުޅުވަނީ

މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާކު، ސަލްޓަން ޕާކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ނަން ބަދަލުކޮށް މިރޭ ރަސްމީކޮށް އެތަން ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 36
ސަރުކާރުގެ ޚަަރަދު ފޫބައްދަން ބިން ވިއްކުން ގޯސް:އަމީން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ހަމަނުޖެއްސިގެން ހަމައެކަނި އެ ބޭނުމަށްޓަކައި މާލެ އިން ބިން ވިއްކުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭގެ ބިމާ ބެހޭ ވަޒީރުންގެ ކޮމެޓީގެ ކުރީގެ މުގައްރިރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 8
މަޝްވަރާނުކޮށް ބިންވިއްކާތީ ކަންބޮޑުވޭ: ސިޓީ ކައުންސިލް

މަޝްވަރާއެއްނުކޮށް އަދި އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ހިއްސާނުކޮށް، މާލޭގައި ހުރި ހުސްބިންތައް ވިއްކާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

August 17, 2017 10
ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ބިންތައް ނަގާނެ: އޮޕޮޒިޝަން

ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ވިއްކާފައިވާ ބިންތައް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީގެ ސަރުކާރެއްގައި އަނބުރާ ދައުލަތަށް ނަގާނެ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 47
19 ބިން ވިއްކަނީ އަކަފޫޓެއް 15،000ރގެ ރޭޓުން

މާލެއިން ވިއްކަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ 19 ބިން ވިއްކަނީ އަކަފޫޓެއް 15،000ރ.ގެ ރޭޓުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

August 16, 2017 46
ބިން ވިއްކަނީ ރަައްޔިތުންގެ މަންފާއަށް: މުއިއްޒު

މާލޭގެ މައި ތިން ސަރަހައްދަކުން ބިންވިއްކަން ހުޅުވާލީ ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 98
މާލޭގެ ތިން ތަނަކުން 19 ބިމެއް ވިއްކާލަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓު ކުރިމަތީގައި އޮތް މާފަންނުއާގެއިން ދައުލަތަށް ނެގި ބިން ހިމެނޭ ގޮތަށް މާލޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ތިން ހިސާބަކުން 19 ބިމެއް ވިއްކަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

August 15, 2017 6
ބިމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީއަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ބަންޑާރަ ބިން އަމިއްލަ ކުރާއިރު ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީ އެކުލެވޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

August 15, 2017 56
ޕީޕީއެމަށް މާލޭގައި ކޮންމެ ކަމެއް "ރާސްޓަސް"!

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމުން ފޯރީގައި ކެމްޕޭން ފަށައިފި އެވެ. އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޕޯސްޓަރުތައް ހަރުކޮށް، ވެހިކަލް ބުރުތަކާއި...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 43
ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ ހަދާ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދަމުން އަންނަ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 15
މާލޭހިޔާ ބިމުގައި ޖަގަހަ ހެދުމަކީ ކޮރަޕްޝަން: އިއްތިހާ

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހެދުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 55
ޖަގަހަ ހަދަނީ ކުއްޔަށް ނެގި ބިމެއްގައި: ޕީޕީއެމް

މާލޭހިޔާ ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހަދަނީ މީހެއްގެ އަތުން ބިން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން ކަމަށާއި އެ ބިން ހޯދީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތެރެއިން ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 31
ދިއްދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

ހއ. ދިއްދޫގެ މަގުތަކުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު ތާރު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 9
ކައުންސިލްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ކައުންސިލްތަކަށް ބިން މިލްކުކޮށް ދިނުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު ހަދައި، އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 14
ހައުސިންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހަބީބް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު ހަބީބު އެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

July 19, 2017 26
ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ 350 ފްލެޓް

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ 350 ފްލެޓް ހިމެނޭ 25 ބުރީގެ ހަތަރު ޓަވަރު އަޅަން ސިންގަޕޫރުގެ ޗަންހުއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 58
ފްލެޓް އަޅަން ޔޫތު ސެންޓަރުން ބައެއް ހުސްކުރަނީ

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ ފްލެޓުތަކެއް އެޅުމަށް މާފަންނު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކުޅިވަރު ޖަމިއްޔާތަކުގެ އޮފީސްތައް ހުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 33
އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ ޖުލައިގައި ނިމޭނެ: ނާޒިމް

އައްޑޫ އީކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ)، ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، އެ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު ނިމޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 22
ގަޑިބުރަށް އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

މަރާމާތަށް ފަހު ތަޅާލި ގަޑިބުރަށް އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަަކެއް ގެނައުމަށް ފަހު މިއަދު ހުޅުވައިިފި އެވެ.

July 09, 2017 31
އަހަރެންގެ ހުވަފެނީ ގެ

ދަރުބާރުގޭގެ ސިޑިން މައްޗަށް އެރިއިރު ވެސް ފެނުނީ، އަމިއްލަ ގެއެއް (ފްލެޓް، އެޕާޓްމަންޓް، ގެ، މިއިން ކޮންމެ ނަމެއްގެ ތެރެއަށް ފެތުނަސް ވަރިހަމަ އެވެ.) ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ ހުވަފެނުގައި...

08 ޖުލައި

July 08, 2017 18
މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ކާރު ޕާކު ކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވެލާނާގޭ ސަރަހައްދުގައި ބެހެއްޓި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 43
ބްރިޖުގެ އައިބީމްތައް އަޅަން ފަށައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ މެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ އައިބީމްތައް ނުވަތަ ކޮންކްރީޓުން ހަދާފައިވާ ބޮޑެތި ބެރިތައް މިއަދު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ. މިއާއެކު ބްރިޖުގެ ސުޕަ ސްޓްރަކްޗާގެ މަސައްކަތް މި ފެށުނީ އެވެ.