02 ޖުލައި

July 02, 2017 49
މަރާމާތުކުރި ފަހުން ގަޑިބުރު ތަޅާލައިފި

މާފަންނުގައި ހުންނަ ގަޑިބުރު މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު މިއަދު ތަޅާލައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 51
ރިހި ފައިސާފޮތިތަކެއް ސަލްޓަން ޕާކުން ފެނިއްޖެ

ކުރީ ޒަމާނުގައި ބޭނުންކުރި ރިހި ފައިސާފޮތިތަކެއް ސަލްޓަން ޕާކުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 7
ޗިލެކްސް ހިންގި އިމާރާތް ތަޅާލައިފި

މާލޭގެ އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި "ޗިލެކްސް" ކެފޭ ހިންގި އިމާރާތް ތަޅާލައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 20
ކާނުތަކުގެ މަތިތައް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ:މިނިސްޓްރީ

މަޖީދީ މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި ހުރި ކާނުތަކުގެ މަތިތައް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 7
ހުޅުމީދޫ ފްލެޓްތަކަށް އަނެއްކާ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހިތަދޫގެ 264 ފްލެޓް ދޫކުނުރެވި ލަސްވާތީ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ފާޅު ކުރަމުން.

18 ޖޫން

June 18, 2017 75
ކާނަކަށް ކުޑަ ކުއްޖަކު ގަނބައިގަނެ ފައި ޒަޚަމްވެއްޖެ

މުލިއާގޭ އިރުމަތިން އޮންނަ ޝަހީދު އަބްދުﷲ ޒުހައިރު ހިނގުމުގައި ހަލާކުވެފައި އޮތް ކާނެއްގެ ތެރެ އަށް ކުޑަކުއްޖަކު މިރޭ ގަނބައިގަނެ އެ ކުއްޖާގެ ފައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

June 18, 2017 61
ޕްލެޓްފޯމް ހިންގުމުގެ މުއްދަތަށް 5 އަހަރު އިތުރުކޮށްފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ މަންޒަރު ބަލަން ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި އަޅާފައިވާ ޕްލެޓްފޯމް ހިންގުމުގެ މުއްދަތު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފަސް...

16 ޖޫން

June 16, 2017 99
ކާނެއްގެ ތެރެއަށް ފައި ގެނބި މާބަނޑު މީހަކަށް އަނިޔާ

މަޖީދީމަގުގައި މަރާމާތުކޮށް ނިިމިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ފެން ހިންދަން ހަދާފައި ހުރި ބައެއް ކާނުތަކުގެ މަތިގަނޑު ހަލާކުވެފައި ހުއްޓާ އޭގެ ކާނެއްގެ ތެރެއަށް މާބަނޑު އަންހެނެއްގެ ފައި ގެނބިގެން ގޮސް، އޭނާއަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 11
ފުވައްމުލަކު މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސްދީފި

ފުވައްމުލަކުގެ އަވަށު ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 19
ފެން ބޮޑުވުން ހައްލު ކުރުމަށް އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީ އަށް

އަމީނީ މަގާއި ކަންބާއައިސާ ރަނި ހިނގުމުގައި ފެން ބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުން 12.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

June 13, 2017 42
އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް ބަންދުކޮށް، ކޮންނަން ފަށައިފި

އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް ބަންދުކޮށްގެން، އެތަން ކޮންނަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 55
34 ބަނދަރު ހަދަން 1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 34 ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހަދައި ނިންމުމަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު...

June 12, 2017 72
ހަމަ އެއްވެސް މިސްރާބެއް ނެތް!

ބައެއް ފަހަރު މީޑިއާގައި ހުންނަ ސުރުޚީތައް ފެނިފައި ބޯ އަނބުރައި ގަންނަ ގޮތް ވެ އެވެ. އެފަދަ ސުރުޚީތައް ފެނިފައި ހިތަށްއަރަ އެވެ. މިއީ ކޮން މިސްރާބަކަށް ހިންގާ ސަރުކާރެއް ހެއްޔެވެ؟...

11 ޖޫން

June 11, 2017 8
ޗިލެކްސް ހުސްކުރަނީ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްގައި އޮއްވާ

ކާނިވަލުގައި ހިންގާ "ޗިލެކްސް" ކެފޭ ކޯޓު ހުކުމަކާ ގުޅިގެން ހުސް ކުރުމަށްޓަކައި ފުލުހުން އެ ތަން ބަންދުކުރީ، އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި އޮއްވާ ކަމަށް ޗިލެކްސް ހިންގާ...

June 11, 2017 25
ކާނިވަލުގެ ހުރިހާ ތަނެއް ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ދީފި

އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ކެފޭ/ ރެސްޓޯރަންޓެއް ބަންދުކުރަން ނޯޓިސް ދީފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 22
ކާނިވަލުގެ ޗިލެކްސް ކެފޭ ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފި

ކާނިވަލުގައި ހިންގާ މަޝްހޫރު ކެފޭ "ޗިލެކްސް" ފުލުހުން ގޮސް މިއަދު ހަވީރު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 20
12 ރަށެއްގެ ބިން ހިއްކަން އެއް ބިލިއަން ޚަރަދުކުރި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން 12 ރަށެއްގައި ބިން ހިއްކައި ނިންމުމަށް 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 13
ފުވައްމުލަކު ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް!

ފުވައްމުލަކުގެ އަވަށު ކައުންސިލް އިދާރާތައް އުވާލައި ސިޓީ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 75 މީހުންގެ ވަޒީފާއާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދިއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 52
ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކުގެ މުދާ ހަވާލެއް ނުކުރި!

ފުވައްމުލަކު އަށް އަވަށުގައި ހިންގި ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގައި ހުރި މުދަލާއި ލިޔެކިޔުންތައް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމަކުން ގެންދަން އުޅުމުން އެކަމަށް ކައުންސިލަރުން ހުރަސްއަޅައި މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 6
މަހިބަދޫ ބަނދަރު ހަދަން ސެނޮކްއާ ހަވާލުކޮށްފި

އދ. މަހިބަދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް 31 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަށް ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބެއިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 30
އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރާނެ ތަނެއް އަދިވެސް ނުލިބޭ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ބޭފުޅުން ހުވާ ކުރައްވާނެ ތަނެއް އަދިވެސް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 99
ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހުވާކުރަން ދަރުބާރުގެ ނުދިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގެ ދޫނުކުރި ކަމަށް، މިހާރުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 13
އާސަންދައިގެ އެމްޑީ މައުމޫން ހައުސިންއަށް ބަދަލުކޮށްފި

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މައުމޫން އަބްދުއްސަމަދު މިއަދު އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

May 25, 2017 7
ބަނދަރު: ޒަރީރުގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން

ސްކްރީން ރައިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަހުމަދު ޒަރީރުގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން، އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުން މިފަހަރު ފެންނާނެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 22
އެމްއެމްސީގެ ރައީސް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލް މުއީދު ހަސަން، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ އިން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.