08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 24
ފްލެޓް ގުރުއަތު ނެގުން ފަސްކުރީ ދެ ލިސްޓު ތަފާތުވުމުން

ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 147 މީހަކަށް ލިބޭ ފްލެޓް ކަނޑައެޅުމަށް ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ކަންތައް މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު، އެކަން ފަސްކުރީ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ގުރުއަތު ނަގާ ލިސްޓުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 2
ދަރިވަރުންނަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެދެފި

އޯލެވެލާއި އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ހަދަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައި، އިމްތިހާނު އޮންނަ ހޯލުތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްްޓްރީން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 43
ބްރިޖު ސައިޓަށް ވަދެ ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުންނަށް

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސައިޓުގައި ތިިބެ ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުންނަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 33
މާލޭ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މަޖީދީ މަގުން ފަށައިފި

މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް މަގުތައް އަލުން ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މަޖީދީ މަގު، ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ ސަރަހައްދުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 10
ތަހުގީގަކަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މީހަކު ހޯދަނީ!

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 42
މާލޭގެ މަގުތައް ހަދާ ގޮތާއި، ތާރީހުތައް އާންމުކޮށްފި

މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު އެކެއްގައި ފަށަން ނިންމައި، މަސައްކަތް ހިނގާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ އާންމުކޮށްފި...

September 27, 2016 7
ތާރުއަޅާ މަގު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ: މިނިސްޓްރީ

ތާރުއަޅާ ނިމުމުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 1
"ފަސޭހަ މަގު" އުރީދޫގައި ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭނެ

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެޕްލިކޭޝަން، "ފަސޭހަ މަގު" އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

September 22, 2016 69
ބްރިޖު ބަލާ ޕްލެޓްފޯމް މަޝްރޫއުގެ އަގު 8 މިލިއަން

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ މަންޒަރު ބަލަން ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި އަޅާ ޕްލެޓްފޯމް ހިމެނޭ މަޝްރޫއު އަށް، އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށާއި...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 3
މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު އެމްޓީސީސީ ޓަވަރު ކުރިމަތީގައި ހުންނަ މަސްވެރިންގެ ޕާކްގައި ސައިކަލް ޕާކް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 10
އައްޑޫގެ މަގުތަކުގައި އަލުން ސްޕީޑް ބްރޭކަރު އަޅަނީ

މިހާރު ސްޕީޑް ބްރޭކަރު އަޅަނީ ތާރުގަނޑު ނެގުމަށް ފަހު، ކޮންކްރިޓް ލޭޔާއެއް އެޅުމަށް ފަހު އޭގެ މަތީގައި.

September 18, 2016 94
ޓްރެކް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެ

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުން ފެށިގެން ސުނާމީ ބިނާ މައިޒާނާ ހަމައަށް ދުވަން ތައްޔާރުކުރި ޓްރެކްގެ މަސައްކަތް ނުނިމެނީސް އެތަން ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެ އެވެ. އެތަނުގައި...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 43
އައްޑޫގެ މަގުތަކުގައި އެޅި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް ނަގައިފި

މަގުތަކުގައި އެޅި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތައް އެމްއާރްޑީސީން ނަގާފައި މި ވަނީ އެތަކެއްޗަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދެމުން ދަނިކޮށް.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 9
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ ބޮޑު ބައި އަންނަ މަހު ނިމޭނެ

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑު ބައި އަންނަ މަހު ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 14
ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން އެޗްޑީސީއަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަށް އިއްޔެ ފައިސާ ދޫކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2016 2
އައްޑޫ ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރުން ނޮވެމްބަރުގައި

އައްޑޫގައި ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލުމުން، ކުރތިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުލައި، ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކާ ފްލެޓްތައް ހަވާލު ކުރެވޭ ވަރު ވާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 1
މާލޭގެ ޑީވޯޓަރިން ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރަން ބިމެއް ދީފި

މާލޭގެ ޑީވޯޓަރިން ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި ޕަމްޕް ސްޓޭޝަންތަކެއް ގާއިމު ކުރަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް ބިމެއް ދިނުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 10
ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފި، އެއްބަސްވުން ހަދަނީ

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 47
މައްސަލައެއް ނޫޅޭ، ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއުގައި ފައިސާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 36
މާފަންނު ސަހަރާގައި ހުވަނި: ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެއްޖެ

މާފަންނު ސަހަރާގެ ތެރޭގަައި ހުރި ގަސްތައް ހުވަނިން ފުރި، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އާންމުންނަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 10
އީސީސީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

އައްޑޫ އިކްޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް އެކަން ހުއްޓާލަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 7
ރަސްފަންނުން ކިސަޑު ނަގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްގެން ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ރަސްފަންނު ބީޗުން ކިސަޑު ނަގައި، ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 46
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޫޅާލުން: ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން

އެއީ މާލޭގައި ހުރި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވީ އެއް މިސްކިތެވެ. އެއީ ޓޫރިސްޓުންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ އެންމެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބިނާ އެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ގައުމީ ކުތުބުހާނާ އާއި ދާރުލްއާސާރު ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. އެތަންތަން ބޭނުންކޮށްގެން ސަލްޓަން ޕާކް ތަރައްގީ ކުރެވެން އޮއްވައި ޒަމާންވީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޫޅާލައި "ކުދިކުދި...

August 22, 2016 29
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ މައި މަގުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ މާލޭގެ މަގެއްގައި ތާރުއަޅާ ފުރަތަމަ...

August 22, 2016 32
މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުން ސަލާމަތްވާނީ ކޮން ދުވަހަކުން؟

އަނެއްކާވެސް ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ހުއްޓާނުލައި ގިނަ އިރުތަކެއް ވާންދެން ވާރޭ ވެހިއްޖެ ނަމަ މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަން ހިތަށް ވެސް އަރުވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި...