01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 10
ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފި، އެއްބަސްވުން ހަދަނީ

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 47
މައްސަލައެއް ނޫޅޭ، ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަދޭ

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް އެބަދާ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއުގައި ފައިސާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 36
މާފަންނު ސަހަރާގައި ހުވަނި: ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެއްޖެ

މާފަންނު ސަހަރާގެ ތެރޭގަައި ހުރި ގަސްތައް ހުވަނިން ފުރި، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އާންމުންނަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 10
އީސީސީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

އައްޑޫ އިކްޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް އެކަން ހުއްޓާލަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 7
ރަސްފަންނުން ކިސަޑު ނަގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްގެން ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ރަސްފަންނު ބީޗުން ކިސަޑު ނަގައި، ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 46
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޫޅާލުން: ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން

އެއީ މާލޭގައި ހުރި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވީ އެއް މިސްކިތެވެ. އެއީ ޓޫރިސްޓުންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ އެންމެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބިނާ އެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ގައުމީ ކުތުބުހާނާ އާއި ދާރުލްއާސާރު ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. އެތަންތަން ބޭނުންކޮށްގެން ސަލްޓަން ޕާކް ތަރައްގީ ކުރެވެން އޮއްވައި ޒަމާންވީ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރޫޅާލައި "ކުދިކުދި...

August 22, 2016 29
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ މައި މަގުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ތާރުއަޅަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ މާލޭގެ މަގެއްގައި ތާރުއަޅާ ފުރަތަމަ...

August 22, 2016 32
މާލޭގެ މަގުތައް ފެނުން ސަލާމަތްވާނީ ކޮން ދުވަހަކުން؟

އަނެއްކާވެސް ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރެކެވެ. ހުއްޓާނުލައި ގިނަ އިރުތަކެއް ވާންދެން ވާރޭ ވެހިއްޖެ ނަމަ މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަން ހިތަށް ވެސް އަރުވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 15
މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް ވެންޑިން މެޝިން ބަހައްޓަނީ

މާލޭގައި އަނެއްކާވެސް ވެންޑިން މެޝިން ބަހައްޓަން ނިންމައި، އެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

August 21, 2016 7
ބަނދަރުގައި މަޖޫރީން ތިބެން ހާއްސަ ތަނެއް ހަދަނީ

އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މަޖޫރީން ހިތްފަސޭހަކޮށްލަން ތިބޭނެ ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 10
ފުވައްމުލަކު ފްލެޓްތަކަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މިހާރު ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ގޮތުން ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އޮންނާނެ

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 6
އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އައްޑޫގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ)ގައި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 2
އައްޑޫ ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އައްޑޫގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، އަލަށް ހަދާ މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ކުރި އިއުލާން ބާތިލް ކުރުމަށް ފަހު، ބީލަން ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށް އަލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 24
އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން ޖެހޭނީ ކަނޑައެޅި ބިމުގައި

އައްޑޫގައި އިމާރާތްކުރާ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް އިކްއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ) ގައި ގާއިމު ކުރަން ނިންމުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލް ހަދަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައި ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެތަން ތަރައްގީކޮށް ދިނުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 11
ރައީސް ޔާމީންގެ ބިލްބޯޑަކަށް ބަޔަކު ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބިލްބޯޑަކަށް ބަޔަކު ރޭ ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 14
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަޝްރޫއުއަށް ލަފާދޭނެ މީހަކު ހޯދަނީ

ސާކް ސަމިޓް ބާއްވަން އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހެދި އީސީސީގައި ގާއިމްކުރާ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލް މަޝްރޫއުއަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް މެނޭޖަރަކު ހޯދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި...

August 10, 2016 32
ބްރިޖް ބަލަން ތިބެން ޕްލެޓްފޯމެއް ހަދަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ މަންޒަރު ބަލަން ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅަށް ދާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް ހަދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 3
ފްލެޓަށް ޓެކްސް މައާފުވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 12
އުސްގެކޮޅު ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން އާކާ ހަވާލުކޮށްފި

ސަލްޓަންޕާކުގައި ހުންނަ އުސްގެކޮޅު ޗިލްރަން ހެރިޓޭޖް ޕްލާޒާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކޮށް ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ހިންގުމަށް އެޑްވޮކޭޓިން ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) އަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 18
ހުޅުމާލޭގައި 1،000 ފްލެޓު އެޅުން ލަންކާ ބަޔަކަށް

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ 1،000 ފްލެޓް އަޅަން ސްރީލަންކާގެ ކޮރަލް ހޯލްޑިންގްސްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށް، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 104
"މަޝްރޫއުތަކަށް ފާޑު ކިޔަނީ ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ރުޅީގަ"

ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތަކަށް ފާޑު ކިޔަނީ ވަޒީފާ ގެއްލުނީމަ، އެކަމުގެ ރުޅިވެރިކަމުގައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 8
ދިރާގު ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދޭ، އެއީ ޕާކުގެ ބައެއް

ދިރާގުގެ އޮފީސް ކުރިން ހުރި ބިން ބަޔަކަށް ނުދޭ ކަމަށާއި އެ ތަނަކީ ސަލްޓަން ޕާކުގެ ބައެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 24, 2016 86
މަގުގައި ލީ ތާރު ކުލަ، ކޮންމެ ދުވަހަކު އާ ކުރަނީ!

މަގުމަތީގެ ނިޝާންތަކުގައި ކުރިން ހުރި ރީނދޫ ކުލައިގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ލާފައިވާ ހުދު ކުލަ އަވަހަށް ފުހެވޭތީ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކުލަ އާ ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 3
ދެ މަގެއްގެ ޓްރެފިކަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

އަލިކިލޭގެފާނު މަގާއި ހުސްނުހީނާ މަގުގެ ޓްރެފިކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

July 21, 2016 31
އިއްތިހާދުން ދެމި ބެނާތައް ފުލުހުން ނަގައިފި

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު (މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން) އިން މިރޭ މާލޭގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ދެމި ބެނާތައް ފުލުހުން ނަގައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 30
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުދިން!

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ ބާއްވަން ތަނެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް ތަނެއް ހަމަޖައްސައި ނުދޭ ކަމަށް އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.