13 ޖުލައި

July 13, 2016 48
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ އަށް ކާނިވާ ދޫކޮށްފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ މާދަމާ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ އެންމެ ފަހުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

July 13, 2016 19
މިނިސްޓްރީން ނުކުންނާނީ ޖަވާބެއް ލިބުނީމާ: އިއްތިހާދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް އެދި ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ގޮސް ތިއްބެއްވި ބޭފުޅުން އެ ތަނުން...

July 13, 2016 20
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއަށް ތަނެއް ހޯދަން އެކި އޮފީސްތަކަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުލިބިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެރިންނާ، އިދިކޮޅު ބައެއް ބޭފުޅުން އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 22
މާބުލްތަކުގައި ރެނދުލި ސަބަބު ބަލަން ފަށައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވަށައިގެން މާބުލް ޖަހާފައިވާ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ރެނދުލާފައި ވާތީ އެކަން މެދުވެރިވީ ސަބަބު ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 12
130 މިލިއަނަށް ހިންމަފުށި ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ކ. ހިންމަފުށީ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅު ތެރެއިން 21.6 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2016 4
ބޭނުން ކުރެވޭނެ ނެރެއް ނެތް، ޝަކުވާތައް އިންތިހާ އަށް

މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދުތައް އަޅާފައި އޮންނަ އިރު، މިއީ އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު އެއް ފަޅެވެ. ދޯންޏާއި ލޯންޗުތަކުގެ ޖަގަހައަކަށް ވެފައި އޮތް ތަނެވެ. ޖާގައިގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެގެން އެތައް އޮޑިވެރިންނެއް އަބަދުވެސް ޝަކުވާ ކުރާ ސަރަހައްދެކެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 7
ކާނިވަލުގެ ބިމެއް ތަރައްގީ ކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ހެންވޭރު ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ޑޮލްފިން ކެފޭ އާއި ލިލީސް ކެފޭ އާ ދެމެދު އޮންނަ ހުސް ބިމަށް އިންވެސްޓް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 12
އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ހިއްކައި ނިމޭނެ

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު ހިއްކައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 9
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ހިއްކާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް މިއަދު ހިއްކަން ފަށާފައިވާތީ، އެ ސަރަހައްދުގައި ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 8
ދެކުނު ބަނދަރުގެ ޖާގަ ކުޑަވެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ހަދާތީ، އެތަނުގައި އަޅާފައި ހުރި އުޅަނދުތަކަށް ހާއްސަކުރި ޖާގަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ބުނެ އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 1
ފްލެޓް ޓެކްސް އިސްތިސްނާވާ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ބަލައިގެންފި އެވެ.

June 27, 2016 4
ފައިސާ ހޯދަން ބިން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ: މެމްބަރުން

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބިން ބޭނުންކުރަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 15
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޖުލައި 26 އަށް ނިމޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 8
ތިނަދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫގެ ބިން ހިއްކަން ސަރުކާރުން ފެށި 165 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ރޭ ނިންމާލައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 3
ކުނީގެ މައްސަލައިގައި ދެ މިނިސްޓަރުން ހާޒިރު ކުރަނީ

މާލެ އަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލައިގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރާއި އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު، ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރަން އެ...

June 21, 2016 13
ޓާޓާ އެއްބަސްވުން މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ދިރާސާކުރަނީ

ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ދިރާސާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 11
ފުރަތަމަ ފްލެޓަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ އިސްލާހެއް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިއަދު އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

June 20, 2016 7
ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭ ގަރާރު މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްފި

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު މައްޗަށް ޖައްސައި އާދައިގެ ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހިކަމުން މަހްރޫމް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބެލުމަށް އެދި އެމްޑީޕީން...

19 ޖޫން

June 19, 2016 4
ދެކުނު ފަރާތުގައި ނެރެއް ކަނޑައި ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެރެއް ކަނޑައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016 19
ތިނަދޫ ބޮޑު ބައެއް ހިއްކައި ނިންމާލައިފި

ގދ. ތިނަދޫ ބިން ހިއްކަން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ 165 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 18
ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 278 މިލިއަން ދައްކާ ގޮތަށް

މާލޭގެ ގާކޮށީގަ އާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކަން ސަރުކާރުން އެންމެ ކުރިން ވެސް...

June 15, 2016 16
ތާރު އެޅުމާ އެކު ތިނަދޫގެ މަގުތަކަށް ރީތިކަން

ގދ. ތިނަދޫ މަގުތަކުގައި ނުވަ ކިލޯމީޓަރުގެ ތާރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ނިމުނު އިރު ރަށް ފެންނަނީ ވަރަށް ހިތްގައިމުކޮށް ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލާއި އެރަށު މީހުން މިއަދު...

14 ޖޫން

June 14, 2016 1
ތިނަދޫ ފްލެޓުތަކަށް އެދި ގިނަ ބަޔަކު ކުރިމަތިލައިފި

ގދ.ތިނަދޫގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ފްލެޓުތަކަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 8
ފްލެޓްތައް ނިމޭނެ ދުވަހެއް އަދިވެސް ނޭނގެ

މާލޭގައި ހުންނަ ގާކޮއްޓާއި ކުރީގެ އަރަބިއްޔާގެ ބިމުގައި ހުރި ފްލެޓުތައް އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށާއި މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ތަން ނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް "ޕްރެޝަރު" ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 13
ބޯހިޔާވަހިކަމުން "މަހުރޫމްކުރާ" ކަމަށް ބުނެ ގަރާރެއް

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު މައްޗަށް ޖައްސައި އާދައިގެ ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހިކަމުން "މަހްރޫމް ކުރަމުންދާ" ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.