05 ޖޫން

June 05, 2016 8
ދިރާގު ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް

ޗާންދަނީމަގުން ދިރާގުގެ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި ވަގުތީ ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިފި އެވެ.

June 05, 2016 8
ފްލެޓަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ސާވޭ މެދުކަނޑާލައިފި

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓު ހޯދަން ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ސާވޭކުރުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ރޯދަމަހަށް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

June 05, 2016 3
އައްޑޫގެ ފްލެޓްތަކަށް ފޯމް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ހިތަދޫގައި އަޅާ 264 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން 230 ފްލެޓް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 3
މަގު ބަންދުކުރުމުގެ ހުއްދަ މެދުކަނޑާލައިފި

ރޯދަ މަހު ގިނަ ބަޔަކު މަގުތައް ބޭނުން ކުރާނެތީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހު މަގު ބަންދު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫ ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 22
މަގު ކޮނެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް، ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

މާލޭގެ މަގުތައް ކޮނުމުގެ ހުއްދަ ހަމައެކަނި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަށް އޮތުމުން އިމާރާތްތަކަށް ފޯނު ނަރު ވެއްދުމާއި ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓް ޙިދުމަތް ހޯދަން ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވާން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 5
ގެދޮރުވެރި ކުރުމުގެ ލޯނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރައީސް އަަބްދުﷲ ޔާމީން ތައާރަފްކުރެއްވި "ގެދޮރުވެރިކުރުން، މާލެ ލޯން ޕްރޮގްރާމް"ގެ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

June 01, 2016 7
ހޮޅިތައް އަދިވެސް ނުނަގާ، އީއައިއޭ ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް ގެނައި ދަގަނޑު ހޮޅިތަކެއް ގުޅީފަޅު ފަރުމަތިން އަދިވެސް ނުނަގަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ސަރަހައްދުގެ އެންވަޔަރަމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް...

31 މެއި

May 31, 2016 26
"ފްލެޓް ކުއްޔަށް 33،000ރ. ދައްކާކަށް ނުބުނަން"

ގާކޮއްޓާއި ކުރީގެ އަރަބިއްޔާގެ ބިމުގައި ހެދި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުން ކުލީގެ ގޮތުގައި މަހަކު 33،000 ރުފިޔާ ދައްކަން ސަރުކާރުން އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ....

May 31, 2016 4
މުލަރޯދަ ދުވަހަށް މާބްލް ޖަހާ ނިންމާލެވޭނެ: މުއިއްޒު

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވަށައިގެން މާބްލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު ރޯދަމަހު އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް ފެންނާނީ އެ ސަރަހައްދުން ކަން މިހާރު ވެސް ސިފަވާން ފަށައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 37
ބްރިޖް ހޮޅިތައް ފަރުމަތީގައި، މައްސަލަ ސީރިއަސްވެއްޖެ!

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް ގެނައި ދަގަނޑު ހޮޅިތަކެއް ގުޅީފަޅު ފަރުމަތީގައި ބެހެއްޓި މައްސަލާގައި ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. މި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން ވެސް މައްސަލަ އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

May 30, 2016 18
އެމްޑީޕީ ޖަލްސާ އަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ

އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާކޮށްފައިވާތީ، އެ ތަނުގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 30, 2016 48
މަހަކު 33،000 ދައްކަން ޖެހުމަކީ ދިން "ލަނޑެއް"

ގެދޮރު ނެތް މީހުންނަށް ދޭ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ގާކޮއްޓާއި ކުރީގެ އަރަބިއްޔާގެ ބިމުގައި ހެދި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުންނަށް ފުރަތަމަ އެންގީ މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭނީ 9،725ރ ކަމަށެވެ....

29 މެއި

May 29, 2016 29
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އަޅަން ކަޑަތައް ހުސްކުރަނީ

މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އަޅާ އެންމެ ބޮޑު އެންމެ ރީތި މިސްކިތް. ހަ ބުރީގެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ޖުލައި މަހު ތެރޭގައި ފަށާނެ

26 މެއި

May 26, 2016 1
ފޭދޫ ބިން ހިއްކައި ނިމިއްޖެ

އައްޑޫ ފޭދު އަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށް ހިންގި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ.

May 26, 2016 18
ބޭރު ތޮއްޓަށް ބަދަލުތަކެއް: މާލެ ހިމާޔަތް ކުރެވޭނެތަ؟

މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން މާލެ އަށް އެރި ބޮޑު ރާޅު، އޭރު މާލޭގައި އުޅުނު އެއްވެސް މީހަކު ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ އެވެ. ފުލުފުލުގައި މާލެ އަށް އެރި އެ ރާޅުތައް ރަށު ތެރޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް...

25 މެއި

May 25, 2016 12
މާބްލް ޖަހައި އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދަށް ޗާލުކަން

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯ އަމާޒުވާނެ އެއް ތަނަކަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ، އަޅުކަމުގެ އެ މައްސަރަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން އެ ތަނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
ރެހެންދި ފްލެޓް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބައޮތް

ޓީވީ ކޮށީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ރެހެންދި ފްލެޓުން ފްލެޓް ވިއްކުމަށް ކުރިން ކުރި އިއުލާން ބާތިލްކޮށް، އެ ތަނުން ފްލެޓް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

May 24, 2016
އެއީ ބްރިޖެއް ނޫން، ފައުންޑޭޝަންގެ ތައްޔާރީތައް

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުން މިހާރު ފެންނަނީ އަސްލު ބްރިޖްގެ ބައިތަކެއް ކަމަށް ބަައެއް މީހުންނަށް ހީވިޔަސް އެއީ މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ ފައުންޑޭޝަނަށް ވާ ތައްޔާރީތަކެވެ.

19 މެއި

May 19, 2016
އައްޑޫގެ ފްލެޓްތަކަށް އަންނަ މަހު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

އައްޑޫގައި މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2016
މާލޭގައި ޕާކިން ގަރާޖު ހެދޭނީ 100 އަކަފޫޓު ހަމަވާ ތަންތަނުގައި

މާލޭގައި ޕާކިން ގަރާޖު ހެދުމަށް ހުއްދަ ދޭނީ 100 އަކަފޫޓު ހަމަވާ ތަންތަނުގަ އެވެ. އަދި ގަރާޖުގެ ފުޅާމިނުގައި 8 ފޫޓު، ދިގުމިނުގައި 12 ފޫޓު ހަމަވާން ޖެހޭނެ އެވެ.