07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮބީ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" މި މަހުގެ 21 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އޭގެ ރަސްމީ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 07, 2020
ރިތިކް ވެސް ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓަށް

އިންޑިއާގައި ވެބް ސީރީޒްތަކާއި ވެބް ފިލްމުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު މާކެޓެއް ހުޅުވި، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ވެސް މިހާރު އެ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހަމުން އަންނަ އިރު، އެކްޓަރު ރިތިކް...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފިލްމު "ސުޕަ 30" މި މަހުގެ 6 ގައި ނެދެލަންޑްސްގައި އަޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020
"ކްރިޝް 4" ގައި ރިތިކްގެ ހަތަރު ކެރެކްޓާއެއް

ރިތިކް ރޯޝަނާ އެކު އޭނާގެ ބައްޕަ ގެނެސްދޭ ސުޕަހީރޯ ފްރެންޗައިޒް "ކްރިޝް" ގެ ހަތަރު ވަނަ ބައިގައި ރިތިކްގެ ހަތަރު ކެރެކްޓާއެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ޕިންކްވިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020
ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޕްރަބާސް އެއް ފިލްމަކަށް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޕްރަބާސް އެކީގައި ފިލްމަކުން ފެންނަން ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
އޮސްކާ އަށް ވޯޓް ދޭ ލިސްޓްގައި ރިތިކާއި އާލިއާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމު އެވޯޑް ކަމަށްވާ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 93 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އާ މެމްބަރުންގެ ދައުވަތު މި ފަހަރު ލިބުނު އިންޑިއާގެ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ޒުވާން ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓާއި ރިތިކް ރޯޝަން ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ހިންދީ ފިލްމު "ވޯ" އަންނަ މަހު ޖަޕާނުގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އެ ގައުމުގެ ބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 1
ރިމޭކްތަކަށް ރިތިކްގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް

ކުރީގެ ކާމިޔާބު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ދަ ބާނިން ޓްރެއިން" ރިމެކް ރިތިކް ރޯޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވިޔަސް އެ ފިލްމު އޭނާ ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ރިމެކްތަކަށް ރިތިކްގެ އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 2
ސިނގިރެޓެއް ނުބޮން، ބޭނުމީ އެ ނައްތާލަން: ރިތިކް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ކަމަށާއި ކްރިޝް ކަހަލަ ހަގީގީ ސުޕަހީރޯއެއް ނަމަ ކުރާނެ އެއް ކަމަކީ ވެސް ދުނިޔެ އިން ސިނގިރެޓް ނައްތައިލުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 3
ސުޒާން ޚާން އައުމުން ރާކޭޝް ރޯޝަން އުފަލުން

އިންޑިއާގައި 21 ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުންއެއް މިދިޔަ މަހު އިއުލާންކުރުމާ އެކު، ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަންގެ ކުރީގެ އަންހެނުން ސުޒާން ޚާން ކުދިންނާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަން، ރިތިކްގެ ގެއަށް ބަދަލުވުމުން އެކަމާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށް ރިތިކްގެ ބައްޕަ ރާކޭޝް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020
"ދަ ބާނިން ޓްރެއިން" ގެ ރިމޭކް ރިތިކަށް؟

ދާފި ފަހުން އިއުލާންކުރި ކުރީގެ ކާމިޔާބު ހިންދީ ފިލްމު "ދަ ބާނިން ޓްރެއިން" ރިތިކް ރޯޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 1
ރިތިކްގެ ވާހަކަ އިންޑިއާގެ ޓެކްސްޓް ފޮތެއްގައި

އިންޑިއާގެ ޓެމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކުގެ ގްރޭޑް 6 ގެ ޓެކްސްޓް ފޮތެއްގައި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަންގެ ވާހަކަ ހިމަނައިފަ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 6
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ މާލީ އެހީ

ގައުމު 21 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުންކޮށް، އިންޑިއާ އިން ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އިއުލާންކުރެއްވި ފަންޑް "ޕީއެމް-ކެއާޒް" އަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ފަންނާނުން މާލީ އެހީ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 6
ރިތިކާއި ކުރީގެ އަންހެނުން އެއް ގެއެއްގައި

ކައިވެނި ރޫޅިފައި އޮތަސް އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަނާއި ސުޒާން ޚާނަކީ ދަރިންގެ ކަންކަމުގައި އަބަދު ވެސް ހިއްސާވާ ދެ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން ދަރިން ގޮވައިގެން އެކީގައި ޗުއްޓީތަކަށް ވެސް ދިއުމަކީ އެ ދެ މީހުން އާންމުކޮށް ކުރާ ކަމެކެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
"ޝޫޓްއައުޓް 3" އަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ "ޝޫޓްއައުޓް" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

March 26, 2020
ކްރިތީގެ ހުވަފެނަކީ ރިތިކާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅުން

އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަނަކީ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި އިންސްޕިރޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދު ވެސް ދެކޭ އެކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބޭނެ ދުވަހަކަށް ކެތްމަދުވެފައިވާ...

20 މާޗް

March 20, 2020 3
ފިލްމެއްގެ ނަމަކަށް "ކޮރޯނާ ޕިޔާރު ހޭ"

ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ މުސީބާތާ ދިމާކޮށް އިންޑިއާގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަކުން "ކޮރޯނާ ޕިޔާރު ހޭ" ގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން ނަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިރުފާން ޚާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ހުކުރު ދުވަހު ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ފަށާފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ އެހެން ފިލްމެއް އަންނަ މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020
ރިތިކާއި ސިދާތު އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ހިންދީ ފިލްމު "ވޯ" ގެ ބަތަލު ރިތިކް ރޯޝަނާއި އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންދު އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020
ރިތިކް ހޮލީވުޑް އެޖެންސީއަކާ އެކު ސޮއިކޮށްފި

ރިތިކް ރޯޝަން މިހާރު ވެސް ހުރީ ހޮލީވުޑުން ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ގަބޫލުކުރާ ގޮތަށެވެ. އޭނާ ވަނީ މި ވާހަކަ މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ދައްކާފަ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 1
ގަންގޫލީގެ ފިލްމެއް، ކުޅޭނީ ރިތިކް؟

އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ތަރި ސޯރަވް ގަންގޫލީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރާނީ ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 1
"ކައިތީ" ގެ ހިންދީ ފިލްމުގައި ރިތިކް ނުވަތަ ރަންވީރް؟

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ތަމަޅަ ފިލްމު "ކައިތީ" ގެ ހިންދީ ރިމެކްގެ ބަތަލުގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ރިތިކް ރޯޝަން ނުވަތަ ރަންވީރު ސިންގް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.