27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
"ކްރިޝް 4" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދީޕިކާ އަށް؟

ރިތިކް ރޯޝަން ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅޭ "ކްރިޝް" ސީރީޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020
"މަހާބާރަތު" ރިތިކަށް ހުށަހެޅި ވާހަކަ ދީޕިކާ ދޮގުކޮށްފި

ދާދި ފަހުން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ސޮއިކުރި ފިލްމު "މަހާބާރަތު" އަށް ރިތިކް ރޯޝަން ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދީޕިކާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019
"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ"ގެ ރިމެކް ފަރާއަކަށް ނޫން

ޑައިރެކްޓަރު ފަރާ ޚާން، ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ހަދައިދޭ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތޭ"ގެ ރިމޭކް ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާތަކުގައި ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019
ނިތޭޝްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއެއް ނުކުރަން: ރިތިކް

އިންޑިއާގައި މަޝްހޫރު ވާހަކައެއް ކަމަށްވާ ރަމާޔަން އަށް ބިނާކޮށް ޑައިރެކްޓަރު ނިތޭޝް ތިވާރީ ހަދާ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ރިތިކް ރޯޝަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 1
"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރޯލެއް އަނުޝްކާ އަށް؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރީގެ ފިލްމު "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ވާހަކައެއް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 1
ފަރާގެ ފިލްމަކަށް ސޮއެއް ނުކުރަން: ރިތިކް

ފަރާ ހާން ހަދަން އުޅޭ "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތޭ" ގެ ރިމެކަށް ސޮއިކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ރިތިކް ރޯޝަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
ފަރާގެ އާ ފިލްމުގައި ރިތިކާއި ދީޕިކާ؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ސޮއިކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ކޮބައި ކަމެއް އަދިވެސް ރަސްމީކޮށް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެ ވާހަކަ މިހާތަނަކަށް ފަރާ އާއި ރޯހިތު ވެސް މީޑިއާތަކާ ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އިޝްތިހާރުތަކުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވިރާޓާއި ދީޕިކާ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ބްރޭންޑްތައް އެންޑޯޒްކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ކަމަށް ޑަފް އެންޑް ފެލްޕުން ބުނެފި އެވެ.