02 ޖޫން

June 02, 2020 57
އައިސޮލޭޝަންގައި ހުއްޓައި 89އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ފެސިލިޓީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި 89 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 16
ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރަށް ނުކުމެވޭނީ ޖޫން 10 ގެ ފަހުން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު މިއަދުން ފެށިގެން ލުއިކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، ކުޑަކުދިންނަށް ބޭރަށް ނުކުންނަށް ހުއްދަ ލިބޭނީ ދެ ހަފުތާ ފަހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

May 28, 2020 19
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ވެސް ހުއްދައާ އެކު ބޭރަށް ދެވޭނެ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންއަށް ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ދޭން ފަށާ ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގައި އުމުރުން 60 އަހަރުން...

May 28, 2020 13
އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދުތަކަށް އާންމުން ކަމޭހިތި: ޝީނާ

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރޭ މިންވަރު މިހާރު ދަށް ކުރެވިފައި ވަނީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް އާންމުން ބޯލަނބައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމުން ކަމަށް، މި ބައްޔާ ގުޅޭ...

27 މެއި

May 27, 2020 108
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިދީ މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ހުޅުވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދީ، މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ހުޅުވައިލުމުގެ ހުއްދަ މާދަމާ ދޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 19
މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އައިޖީއެމްއެޗާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އެ ތަން އައިޖީއެމްއެޗާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 39
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރާނީ އާންމުގެ ތައްޔާރީއަށް ބަލާފައި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަަޅާފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ އުސޫލުތަކަށް ލުޔެއް ގެންނާނީ އާންމުން އެ ކަމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ވަރަށް ބަލާފައި ކަމަށާއި ގޮތެއް ނިންމޭނީ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، ކަންކަން ހުންނަ ބޮތަށް ބަލާފައި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 61
ދެން ބާޒާރަށް ދެވޭނީ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ގެ އަކުން ވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ބާޒާރަށް ނުކުމެވޭނީ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ކަމަށް ފުލުހުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 43
ލޮކްޑައުން މި މަހުގެ 28 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 28 ގެ ނިޔަލަށް ދަންމަން ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ދެންމެ ނިންމަވައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 21
އެޑްމިިޓްކުރި މާބަނޑު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތް މާބަނޑު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. މިއީ، މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މާބަނޑު މީހަކު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 35
ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާއޮތް ހުރިހާ ބިދޭސީން ކަރަންޓީން ކުރަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ އޮތް ހުރިހާ ބިދޭސީން ކަރަންޓީން ކުރަން ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 32
ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރު 14 ދުވަހަށް ދަންމައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން އިތުރު 14 ދުވަހަށް ދަންމަން ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ދެންމެ ނިންމަވައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 8
ލޮކްޑައުން ނިމޭނީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ސާފުވެގެން:އަފްޒަލް

ކޮވިޑް-19 މާލެއިން ފެނުމާ އެކު މި މަހުގެ 15 ން ފެށިގެން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތު އުވައިލެވޭނީ މިހާރު ފެންނަ ކޭސްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހައްލުވެގެން ކަމަށާއި ބަލި...

April 27, 2020 13
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 18
މާލެއިން ރަށްރަށަށް ނުދޭ، ޕޮޒިޓިވްވެފައި ހުރެދާނެ!

މާލޭގައި މިހާރު އުޅޭ ކޮން މީހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ހުރެދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ، މާލޭގައި ތިބި އެއްވެސް މީހަކު މިވަގުތު އެހެން ރަށަކަށް ދިިއުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 25, 2020 27
ލޮކްޑައުން އުވާލެވޭ ހާލަތަކަށް އަދި ނާދޭ: އަމީން

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފަައި އޮތް އޮތުން ހަތަރު ދުވަސް ތެރޭގައި އުވާލެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ...

April 25, 2020 13
ލޮކްޑައުން އަށް ފަހު ވެސް މި ބައްޔާ އެކު އުޅެން ޖެހޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލެ ސަރަހައްދަށް ގެނެސްފައިވާ ލޮކްޑައުން ހާލަތު އާންމު ހާލަތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފަހު ވެސް މި ބައްޔާ އެކު އުޅެން އެނގެން ޖެހޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ޑރ. އިބްރާހިމް...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 199
ގެއަކުން އެކަކަށް ފިހާރައަަކަށް ދާން ނުކުމެވޭނެ

މާލޭގެ އިތުރު ހަތަރު ތަނެއް މިއަދު މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފައިވާ ކަމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ ސެންޓަރުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

April 17, 2020 15
އިތުރު 14 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ދަންމައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިދިޔަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރު 14 ދުވަހަށް ދަންމަން ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު މިއަދު...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 2
ކޮވިޑް-19:ޓްރީޓޮޕުން މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 47
ހަފުތާއަކަށް ފަހު ކާފިއު އުވާލައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 5 ން 8 އަށް ހިންގި އެއް ހަފުތާގެ ކާފިއު މިއަދުން ފެށިގެން އުވާލައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 23
ހުޅުމާލޭ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ވާނެ ކަމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 52
ކާފިއުގެ ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުން ވަނީ އިތުރު!

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާންކުރަން ފެށިތާ މިއަދަށް ފަސް ދުވަސްވީ އިރު، އެ ވަގުތު ބޭރަށް ނިކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދު ނުވެ މިއަދު ވެސް އެތައް ބަޔަކަށް ނަސޭހަތްދީފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 55
"ގޭގައި ނުތިބޭ ނަމަ 200 ވެންޓިލޭޓަރަކުން ނުވާނެ"

މުޅި ދުނިޔެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާ މެދު ފަރުވާ ކުޑަކޮށް، އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލު ނުކޮށް ބޭރުގައި އުޅޭ ނަމަ 400،000...

April 03, 2020 61
ކާފިއުގެ ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅުނު މީހުން އިތުރުވެއްޖެ!

ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ދަށުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި މަގުތަކަށް ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެއާ އަޅާބަލާއިރު މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާތީ...

29 މާޗް

March 29, 2020 2
ޖިމްތަކާއި ކަސްރަތު ކްލާސްތައް މެދުކަނޑާލަން އަންގައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ޖިމްތަކާއި ކަސްރަތު ކްލާސްތައް، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 8
ހުޅުމާލެއިން ޓެސްޓް ހެދި ދިވެހި މީހާ ނެގެޓިވް

އަނަންތަރާ ދިގު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޓޫރިސްޓް މީހާއާ "ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް" ވި ދިވެހި މީހާގެ ޓެސްޓް ނެގެޓިވް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.