27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 8
ލޮކްޑައުން ނިމޭނީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ސާފުވެގެން:އަފްޒަލް

ކޮވިޑް-19 މާލެއިން ފެނުމާ އެކު މި މަހުގެ 15 ން ފެށިގެން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތު އުވައިލެވޭނީ މިހާރު ފެންނަ ކޭސްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހައްލުވެގެން ކަމަށާއި ބަލި...

April 27, 2020 13
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 5
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ އޮންލައިންކޮށް

މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަންނަ މަހުގެ 1 އާ ހަަމައަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާތީ، އެ ސަރަަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން މި ރޯދަ މަހު ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކާނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 3
ޑެލިވަރީއަށް 3،400 ލައިސަންސް ދީފިން: މަބްރޫކް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި ގޭގެ އަށް ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް މިހާތަނަށް 3،400 ލައިސަންސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި މި އަދަދު މަދުކުރުމުގެ ވިސްނުން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 24
ބިދޭސީންނަށް 1000 ޖާގައިގެ ތަނެއް އަމިން އިން ދީފި

ތޮޮއްޖެހިފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން، ބައިތިއްބަން 1،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ފެސިލިޓީއެއް އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބޭނުމަށް ދީފި އެވެ.

April 19, 2020 19
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލީގެ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 16
ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފުވާ މީހުން ކަރަންޓީންކުރާނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މާލެއިން ފެނުމާ އެކު މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި އެންގުންތަކާ ހިލާފަށް މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ މީހުންނާ މެދު ހަރުކަށިކޮށް...

April 15, 2020 34
ވަގުތީ ހޮސްޕިޓަލް ނިންމަން 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތުގައި

މަސައްކަތުގައި އެންމެން ތިބީ ހޭބޯނާރަ އެވެ. ކަރަންޓު ވަޔަރު ކުރާ މީހުން ވަޔަރު ކުރަނީ އެވެ. ރާނާ މީހުން، ރޭނުމުގެ މަސައްކަތުގަ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ދިޔައީ ސީލިންކޮށް އޭސީ...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 2
ކޮވިޑް-19:ޓްރީޓޮޕުން މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 2
ޓްރީޓޮޕްގެ ސެޕްޓޮޕްލާސްޓީއާއި ރައިނޮޕްލާސްޓީ ހިޔާރުކުރަމާ

ޑީވިއޭޓެޑް ސެޕްޓަމް އަކީ ނޭފަތުގެ ކަށިގަނޑާއި ކާޓިލޭޖް ގުޅޭ ހިސާބު (ނޭސަލް ސެޕްޓަމް) ކަތިކޮށް ހުރުމެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން ފަދަ އެތަކެއް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ނޭސަލް ސެޕްޓަމްގައި ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ ކަތިކަމެއް ހުންނަ މީހުންނެވެ. މި މައްސަލަ ބޮޑަށް ހުންނަ...

April 12, 2020 64
ބިދޭސީންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދެނީ

އިންސާނުން ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތަށް މާލޭގެ ކުދި ތަންތަންކޮޅުގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ބަދަލުކުރަން ހުޅުމާލެ އާއި ގުޅިފަޅުގައި ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން...

April 12, 2020 110
ތޮއްޖެހިގެން އުޅޭ ބިދޭސީން ރަނގަޅު ތަންތަނަށް ގެންދަނީ

މާލޭގެ ގެތަކުގައި ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީން، ރަނގަޅު ތަންތަނަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 47
ހަފުތާއަކަށް ފަހު ކާފިއު އުވާލައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 5 ން 8 އަށް ހިންގި އެއް ހަފުތާގެ ކާފިއު މިއަދުން ފެށިގެން އުވާލައިފި އެވެ.

April 09, 2020 25
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ މެދު މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަނީ

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރި ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތާ މެދު މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް، ނެޝެނަލް...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 23
ހުޅުމާލޭ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އަށް 40 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ވާނެ ކަމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 52
ކާފިއުގެ ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުން ވަނީ އިތުރު!

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާންކުރަން ފެށިތާ މިއަދަށް ފަސް ދުވަސްވީ އިރު، އެ ވަގުތު ބޭރަށް ނިކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދު ނުވެ މިއަދު ވެސް އެތައް ބަޔަކަށް ނަސޭހަތްދީފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 54
ކާފިއު-4: މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ފަށައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފައި އޮންނަ ވަގުތު ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ފުލުހުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 19
ކާފިއު ނިމޭއިރަށް ނުކުމެގެން ދުއްވައި ނުގަނޭ!

ކޮވިޑް-19 އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ފެތުރިދާނެ ހާލަތެއް އަޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން މާލެ ސަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިން ގަޑި އިރަށް ހިންގާ ކާފިއުގެ ވަގުތު ނިމޭ އިރަށް މަގުތަކަށް މީހުން ގިނަވާތީ ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރުމަށް މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 55
"ގޭގައި ނުތިބޭ ނަމަ 200 ވެންޓިލޭޓަރަކުން ނުވާނެ"

މުޅި ދުނިޔެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާ މެދު ފަރުވާ ކުޑަކޮށް، އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލު ނުކޮށް ބޭރުގައި އުޅޭ ނަމަ 400،000...

April 03, 2020 61
ކާފިއުގެ ވަގުތު ބޭރުގައި އުޅުނު މީހުން އިތުރުވެއްޖެ!

ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ދަށުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި މަގުތަކަށް ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެއާ އަޅާބަލާއިރު މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާތީ...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 22
ކާފިއުގެ ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުން ޖޫރިމަނާކުރަނީ

މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި މާދަމާ ހަވީރު 5-8 އަށް ކާފިއު ހިންގަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުން ޖޫރިނަމާ ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

April 01, 2020 87
ޓެކްސީތައް ހުއްޓި ޑްރައިވަރުންގެ ޖީބު ހުލިވަނީ!

މާލޭގައި 25 އަހަރު ހޭދަކޮށް، ޓެކްސީ ދުއްވާތާ 20 އަހަރު ވީ އިރު ވެސް، މިވަރުގެ ކަމަކާ ހަސަން އަލީ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަށް ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. މީގެ ކުރިން ހެނދުނު ހަތެއް ޖަހާއިރު ޓެކްސީ...

April 01, 2020 97
ކޮންމެ ދުވަހަކު 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް ހިންގަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، މާދާމާ މެންދުރު 12:00 އިން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ވަކި...

31 މާޗް

March 31, 2020 42
އެޗްޑީސީ ފްލެޓްތަކުގެ ކުލިން 30 ޕަސެންޓް ފަސްކޮށްދެނީ

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އާންމުންނަށް ކުއްޔަށް ދީފައި ހުރި ފްލެޓްތަކުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހުގެ ކުލިން 30 ޕަސެންޓް ފަސްކޮށްދީފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 2
ޖިމްތަކާއި ކަސްރަތު ކްލާސްތައް މެދުކަނޑާލަން އަންގައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ޖިމްތަކާއި ކަސްރަތު ކްލާސްތައް، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 1
ކޮވިޑް-19:ރެޑް ވޭވުން މާލޭގައި ވެސް ޑެލިވަރީކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އާންމުން ގޭގައި ތިބުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ރެޑް ވޭވުން މާލޭގައި ވެސް ގޭގެ އަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.