31 މެއި

May 31, 2017 14
އެސްޓީއޯގެ ހޮޓާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ނިންމައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އެސްޓީއޯ އިން ހަދާ ހޮޓާ ވިއްކާލާ ގޮތަށް ކުރިން ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް މިހާރު ނިންމާފައި ވަނީ އަނެއްކާވެސް އެ ހޮޓާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 12
ހުޅުމާލޭގައި ވެމްކޯ އިން ކުނި އުކާލަން ފަށަނީ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން މުޅި ހުޅުމާލެ އިން ކުނި އުކައިދިނުމުގެ ހިދުމަތް ފަށަން ނިންމައި، އެކަމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 35
ފޭސް2 ފްލެޓެއްގެ އަގު 42،000 ޑޮލަރުން މަތީގައި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދަން ހުޅުވާލި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ފްލެޓެއް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗުޑީސީ) އަށް ވިއްކަން ޖެހޭނީ 42،000 ޑޮލަރު (647،000ރ.) އާއި 52،000 ޑޮލަރު (801،000ރ) އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައި ކަމަށް، އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 22
ހުޅުމާލޭ މަގުމަތީ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ މީހަކު ހުޅުމާލޭ މަގުމަތީގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ރޭ ފަތިހު ފެނިއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 1
އެލައިޑުން ފިޔަވަތިއަށް 30،000ރ. ގެ އެހީއެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ "ފިޔަވަތި" އަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން 30،000ރ. ގެ ސާމާނު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 58
މާލޭގައި މީހުން ވަޅުލާން މިރޭ އަލުން ފަށަނީ

މާލޭގައި މީހުން ވަޅުލާން އަލުން ފަށާ ގޮތަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 36
ހުދު ފަސްގަނޑެއް ނޫން، ތަރައްގީގެ އެތައް މަސައްކަތެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އެއީ ބޮޑު ފަޅެކެވެ. އެންމެ އަށް ހަފްތާ ތެރޭގައި ހިއްކާ، ބޮޑެތި އުންމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ ރަށަކަށް ބަދަލުކޮށްލި އެވެ. އެންމެ ސަބަބެކެވެ. ބޮޑު ސިޓީއަކަށް ހުޅުމާލެ...

April 28, 2017 4
ހުޅުމާލޭގައި ދެ ޝޮޕިން ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އަޅަނީ

ސޮނީ ހާޑްވެއާ އާއި ހުރަވަޅި ބީޗް ރިސޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިން ހުޅުމާލޭގައި ޝޮޕިން ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް ނިންމައި އެ ފަރާތްތަކާ އެކު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 2
އުރީދޫގެ ހިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހުޅުމާލޭގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ދޭނެ މަރުކަޒެއް މިރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

April 27, 2017
ބެޗް އެޕާޓްމަންޓުގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ހާބާވިއު އޭރިއާގައި ބެޗް ކޮންސްޓަރަކްޝަން އިން ހަދާ "ބެޗް އެޕާޓްމަންޓް" ބިލްޑިންގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 32
7،000 ހައުސިން ޔުނިޓަށް އައިސީބީސީން ލޯނު ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފުރަތަމަ ހިންގާ ހައުސިން މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 7،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ޗައިނާގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ (އައިސީބީސީ)ން ލޯނު ދީފި އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކިހާ ވަރެއް ކަމެއް އެޗުޑީސީއަކުން ނުބުނެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 13
ބްރިޖާ ގުޅާލާ މަގު ހަދަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް

ބްރިޖާ އެކު ހުޅުމާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވައިދޭ ލިންކް ރޯޑް ޑިޒައިންކޮށް ތަރައްގީކުރަން 24 މިލިއަން ޑޮލަރު (370 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ޗައިނާގެ ހުނާން އިންޖިނިއަރިންއާ ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 24
އިތުރު 15 ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޅަނީ

އެކި ރަށްރަށުގައި އިތުރު 15 ފުޓްސަލް ދަނޑު އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 16
ފިހާރަ އެނދުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކެއްގައި ހުންނަ ޑެލްރިއޯ ފިހާރައިގައި އިއްޔެ އަލިފާން ރޯވެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފިހާރައިގެ ވެރިފަރާތުން ރޭ...

April 17, 2017 32
އޮޅުންބޮޅުން: ހުޅުމާލޭގެ ގަބުރުސްތާނުގައި ވަޅުލުން

މާލޭގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް، މާލޭގެ ގަބުރުސްތާނުގައި ޖާގަ ނެތުމާ އެކު، ހުޅުމާލޭގެ އާ ގަބުރުސްތާނުގައި ވަޅުލަން ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ އެވެ....

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
ހުޅުމާލޭގެ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ނެއިބަހުޑް އެކެއްގެ ފިހާރައެއްގައި ދެންމެ ރޯވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017
ޓީއެފްޖީގެ ދުވުންތެރިންނަށް އެލައިޑްގެ އިންޝުއަރެންސް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި އޮންނަ ޓީއެފްޖީ ދުވުމުގެ ހުރިހާ ބައިވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް ކަވަރޭޖް ލިބޭ އިންޝުއަރެންސް ޕެކޭޖެއް ދީފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017
ރެއިން ކްރެސެންޓް ރެސިޑެންސް މަޝްރޫއު އިފުތިތާހުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ކުންފުނި ރެއިންބޯ ކުޑައިގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި އިންޑިއާގެ ސިންހާލް އިންޖިނިއަރިން ގްރޫޕްގެ ޖޮއިންޓް ވެންޗާ...

April 06, 2017 4
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެމްޕީއެލް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފިރިހެން މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އެތަނުގެ ސުޕަވައިޒަރަކު...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 29
ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން އިއުލާންކުރުން ލަސްވާތީ ޝަކުވާ

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 2014 ގައި ހުޅުވާލި ފްލެޓްތަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އިއުލާންކުރުން ލަސްވާތީ އާންމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 38
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް، މަތީ ފެންވަރުގެ ނަމޫނާއަކަށް

މިއީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ބިޔަ އެއް އިމާރާތެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މަހުޖަނުންގެ ގްރޫޕް ހިއްސާވާ ކުންފުނިން އަޅަމުން އަންނަ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 23
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވޭނީ އޮގަސްޓް މަހު

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ ސްޕީޑް ލަސް ކަމަށާއި އެހެންވެ ކުރިން ލަފާކުރި މުއްދަތަށް ވުރެ ހުޅުވުން ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ލަސްވެދާނެ ކަމަށް ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 4
އުރީދޫގެ ހެޑްކުއާޓަރު އަޅަން ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ދީފި

‎އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހެޑްކުއަޓަރު އަޅަން ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ދޫކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 25
ހުޅުމާލޭގައި 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މަދުވެގެން 1،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.