31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 5
ބީއެމްއެލްގެ އޮފީސް އިމާރާތަށް ހުޅުމާލެ އިން ބިން ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެ ބޭންކާ އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 2
ހުޅުމާލެ ޕްރީ ސްކޫލު ބިޑަށްލާން ކުރި އިއުލާން ބާތިލް

ހުޅުމާލޭ ގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި އިއުލާން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ އެންގުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބާތިލްކޮށްފި...

October 24, 2019 22
އާ ރަށްރަށަށް ނަމެއް ކިޔާލަން ވެސް ނުލިބޭ: ސުއޫދު

ރާއްޖޭގައި ފަޅުތައް ހިއްކައިގެން އަަލަށް ރަށްރަށް އުފައްދާ އިރު އެ ތަންތަނުގެ އިހްތިސާސް ގާނޫނަކުން ކަނޑަ ނާޅާތީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭގެ މިސާލެއްގެ...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 15
ހުޅުމާލެ ރަށު މާރުކޭޓު: ޝަކުވާތަކުން ފުރިފައި!

ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރީގައި ހަދާފައިވާ ރަށު މާރުކޭޓަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ އެންމެ ރީތި އެންމެ ޒަމާނީ މާރުކޭޓެވެ. ނަމަވެސް ރީތިވުމާއި ޒަމާނީވުމުން މި މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް ވާ ފައިދާއެއް ނެތެވެ. "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިން މާރުކޭޓަށް ދިއުމާއެކު ވިޔަފާރިވެރިން ވަށާލީ ކަންބޮޑުވުމާއި ޝަކުވާތަކާ އެކުގަ...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 37
ސަރުކާރުގެ އާ އޮފީސް އިމާރާތް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް

ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭ ފޭސް އެކެއްގައި އަޅާ 185 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އޮފީސް އިމާރާތް ހަދަން ޗައިނާގެ ހުނާން އިންޖިނިއަރިންއާ، ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

October 21, 2019 33
މާލެ މީހުންނަށް މޮޅު ގޮތް ވާކަށް ނުޖެހޭ: ހުސެއިން

މާލެ މީހުންނަށް މޮޅު ގޮތް ވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް މާ ރަނގަޅު ގޮތްތައް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 2
އަމީނިއްޔާގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ބޮޑު ޕެރޭޑު ހޮނިހިރުދުވަހު

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އަލިމަސް ޔޫބީލާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ބޮޑު ޕެރޭޑް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 115
ރަށްރަށުގެ މެމްބަރުން ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ހޯދަން ނޫޅޭތި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ "ރާއްޖެތެރޭގެ" މެމްބަރުން ހުޅުމާލެ އިން ގޯތި ހޯއްދަވަން ނޫޅުއްވުމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 14
އެމްބަސީ އަޅަން ޗައިނާ އަށް ވެސް ބިމެއް ދީފި

ބޭރުގައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތައް އެއް ތަނެއްގައި އަޅަން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަަ ފިޔަވަހިން ކަނޑައެޅި "ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވް" އިން ޗައިނާ އަށް ވެސް މިއަދު ބިމެއް ދީފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 7
އިމާރާތެއްގައި ފޮރުވާފައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި ފޮރުވާފައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 29
ކާރުތަކަށް ހާއްސަ ޕާކިން އޭރިއާއެއް ހުޅުމާލޭގައި ހަދަނީ

ހަމައެކަނި ކާރު ޕާކު ކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހާއްސަ ޕާކިން އޭރިއާއެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 1
ޓްރާންސްފޯމަރު ބަހައްޓަން އިމާރާތް ހަދަން ފަށައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ހުޅުލެ އަށް އެއް ނެޓްވޯކަކުން ކަރަންޓު ދިނުމަށް މާލޭގައި ޓްރާންސްފޯމަރު ބަހައްޓާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 23
އަހަރެއް ފަހުން އޮޕަރޭޝަންކޮށް ބެލިއިރު އިލޮށިކޮޅެއް!

ފަންތޮށި ބުޑެއް "ހޫރާލި" ގަޑީގައި ހުސެއިން ފާރިޝް 25، ގެ އަތަށް އެއްޗެއް ވަދެ، އޭނާ އަނބުރައިގަތެވެ. އަތްތިލަ އަށް ހެރުނީ ކޮން އެއްޗެއް ކަމެއް އޭރަކު ނޭނގުނެވެ. އެއީ ކޮން އެއްޗެއް ކަމެއް ބޭރު ފުށުން ފެންނާކަށް ވެސް ނެތެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން އޭނާ ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހުނު ވޭނެކެވެ. އެކަމަކު، އެ ވޭނަށް ފަރުވާ ހޯދީ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 1
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ފެން ޕްލާންޓެއް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ހުޅުމާލޭ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި އިތުރު ފެން ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 4
ހުޅުމާލޭގައި ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތް ކުރާ ތަންތަނަށް ނަރުދަމާ އާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ހޮޅި ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 71
30 މިލިއަން ހޯދަން މެލޭޝިޔާ ކުންފުނިން އާބިޓްރޭޝަނަށް

ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހެދުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާ ކުންފުނިން ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު (462 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޯދުމަށް އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 83
"ގުދަން ހަދަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ކަމަކު ނުދޭ"

މާލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހިއްކާފައި އޮތް ސަރަހައްދަކީ އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި އެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރާނީ އެހެން ކަންތައްތަކަށް ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 6
ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރުގައި ނިންމަނީ

ނުހައްގުން ފްލެޓް ދޫކުރި މައްސަލަ ބަލަން އުފެއްދި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އަންނަ ޑިސެމްބަރު 15 ގައި ނިންމަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 13
ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތަކުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ އަށް ވަނަ ބުރިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 18, 2019
ރަންފައުނުގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ރަންފައުނުން ހުޅުމާލޭގައި އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 45
ހުޅުމާލެ ބީޗު ކައިރީގައި ފާހާނާ ބަރިތަކެއް ހަދައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ބީޗު ކައިރީގައި އާންމުން ބޭނުން ކުރާނެ ފާހާނާ ބަރިތަކެއް ހަދައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 22
އެމްޕީއެލްގެ ފްލެޓާ ބެހޭ ވަގުތީ ލިސްޓް ބާތިލް!

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓުތައް ލިބުނު މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 2
ހުޅުމާލޭގެ 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިއަށް ވަކި ސަރަހައްދެއް

ހުޅުމާލޭގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެ ސަރަހައްދުތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.