05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 14
ޔޫޕީއާރުގައި ރާއްޖެއަށް ބައެެއްގައުމުތަކުން ތައުރީފުކޮށްފި

އިންސާނީ ހައްގުތައްް ހިމާޔަތް ކުރަން ރާއްޖެ އިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް މުރާޖައާ ކުރަން އދ. ގެ ޖެނީވާގެ އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ޔުނިވާސަލް ޕީރިއަޑިކް ރިވިއު (ޔޫޕީއާރު) ސެޝަންގައި ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 22
ބިދޭސީންގެ ހައްގު ރާއްޖެ އިން ލިބިދޭނެ: ފައްޔާޒު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ކަމަށާއި ހުރިހާ އަސާސީ ހައްގުތައް ލިބިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިކޮނޮމިކް...

November 04, 2020 54
މަރުގެ އަދަބު އުވައިލެވޭނީ ޚިޔާލު ހޯދައިގެން: ސަރުކާރު

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުން މަރުގެ އަަދަބު މުޅިން އުވައި ލެވޭނީ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިތުރުން އާންމުންގެ ޚިޔާލު ވެސް ހޯދައއިގެން ކަމަށް ސަރުކާރުން...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 13
އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅު ކޮމެޓީއަށް ޝުޖޫން

އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އދ.ގެ ސަބް ކޮމެޓީ އޮފް ޕްރިވެންޝަން އޮފް ޓޯޗާ (އެސްޕީޓީ) އަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެެ ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު މިއަދު އިންތިޚާބުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 11
ކަޝްމީރުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާމެދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި

ޖެނީވާ (އޮގަސްޓް 5) - ކަޝްމީރުގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އިންޑިއާ އާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމަ އަށް، އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އދ.ގެ ތަޖްރިބާކާރުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 3
"ރާއްޖެއަކީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މިސާލެއް"

ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ރަނގަޅު މިސާލެއްކަމަށް، އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ހައިކޮމިޝަނާ މިޝޭލް ބެޝެލޭ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 21
ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި ކުރިއެރުން އެބަ ލިބޭ

އިިންސާނީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގައި ރާއްޖެ އަށް ކުރިއެރުން ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އދ.ގެ ހާއްސަ ރެޕަޓުއާ ކަރީމާ ބެނޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 7
ޝަހީދުގެ މަގާމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ދީނީ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ އދ. ގެ ރެޕަޓުއާ ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދުގެ މަގާމުގެ މުއްދަތު 2022 އާ ހަމައަށް އދ. އިން އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 37
އދ.ގެ ނިންމުން ސަރުކާރުން ބަލައެއްނުގަތް

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުން...

April 16, 2018 130
އިންތިޚާބުގައި ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ: އދ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހައްގުތައް އިއާދަކޮށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އެ މަނިކުފާނަށް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން...

27 މާޗް

March 27, 2018 3
އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އދ.އިން އޮޅުންފިލުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ނުތަނަވަސްކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް، މިހާރު ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ އދ.ގެ ޓީމުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އޮޅުންފިލުވައިފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 1
އދ. ގެ މަންދޫބު އައުން މިޔަންމާ އިން މަނާކޮށްފި

މިޔަންމާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮޮތް ބަލަން އަންނަ މަހު ޒިޔާރަތްކުރަން އޮތް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މަންދޫބު ވަޑައިގަތުން އެ ގައުމުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 33
ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ބާކީވެފައި: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖެ ބާކީ ވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 53
އދ.ގެ ވޯޓުން ރާއްޖެ ރެކުމުން އެނގެނީ ކޮން ކަމެއް؟

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދޮގެއް ނޫނެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ވޯޓު ނެގި މައްސަލާގައި މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންގެ ވާހަކައެއް އަދި އެ ނަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ވޯޓު ނެގީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގާ ގަތުލުއާންމުތަކާއި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުން އދ. ގެ 72 ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 13
ޔޫއެންއެޗްއާރްސީ އަށް ވާދަ ނުކުރަން ރާއްޖޭން ނިންމައިފި

އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފަހު ރާއްޖެއިން ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 2
އަނިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން އދ.ގެ އެންގުން ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ

އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ އިން އިސްލާހުުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އ.ދގެ ކޮމެޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 5
ކަންބޮޑުވުންތައް އިސްލާހުކުރަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއާ މެދު 30 ގައުމަކުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ މެދު ސަމާލުކަންދީ އެކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 68
ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު 30 ގައުމަކުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތާ މެދު 30 ގައުމަކުން އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގައި މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017
ލަންކާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ރެކޯޑް އަދިވެސް ދަށް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ އަށް އަހަރުވީ އިރު ވެސް އެ ގައުމުގައި އަނިޔާ އާއި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް އަދިވެސް ހިންގާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 4
މިއަންމާ ސިފައިންގެ އަނިވެރިކަން މުސްލިމުން ސިފަކޮށްދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 3) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ އަނިޔާ އާއި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތަކުގެ ވާހަަކަ ބައެއް މުސްލިމުން ކިޔައިދީފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 6
ހަލަބް: ވަރުގަދަ ސިޓީ "ނަރަކަޔަކަށް"

އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން، އިއްޔެ ނިއު ޔޯކްގައި ވިދާޅުވީ "މިހާރު ހަލަބަކީ ނަރަކަޔާ އެއްފަދަ ލަފުޒެއް" ކަމަށެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދާއި ރަޝިޔާ އަދި އީރާނުން ހަލަބްގައި އެ ހިންގާލީ ގަތުލުއާންމެކެވެ.