12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ޗެމްޕިއަން އަވަހާރަވެއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 12) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރި ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް އަސްމާ ޖަހަންގީރު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 12
ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރަން އެޗްއާރުސީއެމުން ގޮވާލައިފި

ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްގުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު އަމަލުކޮށް، ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 7
ފާރިސްގެ މައްސަލާގައި ޔުމްނާ އެޗްއާރުސީއެމަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި، އޭނާގެ ދައްތަ ޔުމްނާ މައުމޫން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 16
އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން އެޗްއާރުސީއެމަށް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއިން މަހްރޫމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާ އާއި ގާނޫނީ ވަކީލުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް) ގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް އާއި އެހެން މެމްބަރުންނާ އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 8
ޝައްމޫން އެޗްއާރުސީއެމުން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް: ކޯޓު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުން ޝައްމޫން ހަމީދު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 1
އދ. ގެ މަންދޫބު އައުން މިޔަންމާ އިން މަނާކޮށްފި

މިޔަންމާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮޮތް ބަލަން އަންނަ މަހު ޒިޔާރަތްކުރަން އޮތް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މަންދޫބު ވަޑައިގަތުން އެ ގައުމުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 10
"ބިދޭސީންނަށް އިހުމާލުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ"

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގައި، އެ މީހުންނާ މެދު އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 3
އިނގިރޭސި ސިފައިން ވަނީ ޖެނީވާ މުއާހަދާއާ ޚިލާފުވެފަ

އިރާގުގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިން ވެރިކަމުން ދުރު ކުރުމަށް އެމެރިކާ އާއި ވިލާތުގެ ގައުމުތައް ގުޅިގެން ކުރި ހަނގުރާމައިގައި އިރާގު ހިފުމަށް ފަހު، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސިފައިން ވަނީ އިރާގުގެ އާންމުންނާ ދެކޮޅަށް ވަރަށް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައި ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 10
އިންސާފެއް ނެތި އިންސާނީ ހައްގު ކަށަވަރެއް ނުވާނެ

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ދެވޭނީ އިންސާފު އޮވެގެން ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 9
އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުރަން ލަދުވެތި ވެގެން ނުވާނެ: އީނާސް

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ލަދުވެތި ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަވަހަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 7
"ހައްގުތައް ކުރިއަރުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރޭ"

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ކުރިއަރުވަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިހާރު އެކުލަވާލަމުން އަންނަ ނެޝަނަލް ހިއުމަންޓް ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނުގެ ސަބަބުން ވެސް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 17
ތަހުގީގަށް ފަހު ބޭނުމީ އަބްދުﷲ އަށް އިންސާފު: އާއިލާ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް އަބްދުﷲ ރަޝީދު، ގ. ކީމާ، މަރުވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފަހު އޭނާ އަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 23
ހައްގުތަކުގެ މައްސަލަ ސީރިއަސްކޮށް ބަލަން:އެޗްއާރުސީއެމް

އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 12
ގައިދީންނަށް ވަކި ފަރުވާއެއް ދޭން މަޖުބޫރެއް ނުކުރަން

އެއްވެސް ގައިދީއަކަށް ވަކި ކަހަލަ ފަރުވާއެއް ދިނުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސުން މަޖުބޫރު ނުކުރާ ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 28
ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އީޔޫ އިން ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނެ: ސަފީރު

ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރާއްޖެ އިން އީޔޫ އާއި ބެލްޖިއަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހުމަދު ޝިއާން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 12
ސައުދީ އަންހެނުންނަށް އެދެނީ އިތުރު ކުރިއެރުން: ދުންޔާ

ސައުދީ އަރަބިއާގައި އަންހެނުންނަށް ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒް ހުއްދަ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވާ ކަމަށާއި ސައުދީގެ އަންހެނުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 2
އެޗްއާރުސީއެމް މެމްބަރުން ތިބީ ނިދާފައި: ސައުދު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ބަހެއް ވިދާޅުނުވެވި، "ނިދިކުރައްވާފައި" ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 53
އދ.ގެ ވޯޓުން ރާއްޖެ ރެކުމުން އެނގެނީ ކޮން ކަމެއް؟

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދޮގެއް ނޫނެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ވޯޓު ނެގި މައްސަލާގައި މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންގެ ވާހަކައެއް އަދި އެ ނަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ވޯޓު ނެގީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގާ ގަތުލުއާންމުތަކާއި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުން އދ. ގެ 72 ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ...