24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 15
އިންތިޚާބު ބޭއްވީ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ރައީސަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ދިޔައީ މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 12
"މިނިވަން އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނެ މާހައުލެއް އެބައޮތް"

މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނެ އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު އެބައޮތް ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 17
ޖަލުތަކުގެ މަރު: އިހުމާލުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

ޖަލުގައި، އެކަށީގެންވާ "ފަރުވާ ނުދީ މަރާލީ" އެވެ؛ މިއީ، އާދައިގެ ތުހުމަތެއް ނޫނެވެ. ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ ގައިދީންނަށް ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ މި ތުހުމަތު، އިންތިހާ އަށް ސީރިއަސް އެވެ. އެންމެ މަރެއްގައެއް ނޫނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގި އެތައް މަރެއްގައި، ޖަލު ބަލަހައްޓާ އިދާރާތަކުގެ...

10 ޖޫން

June 10, 2018
އެޗްއާރުސީއެމުން އަދީބާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 22
މުއައްސަސާތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްނުކުރާތީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަޑުޖެހުމެއް އަންނަ ކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 3
އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އދ.އިން އޮޅުންފިލުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ނުތަނަވަސްކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް، މިހާރު ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ އދ.ގެ ޓީމުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އޮޅުންފިލުވައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 10
"ފާރިސްގެ ގޮޅި އެޗްއާރުސީއެމަށް ކަމަކު ނުދިޔަ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ބަހައްޓާފައި ވަނީ އިންސާނުންނަށް ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ މިންގަނޑަށް ވެސް ނުފެތޭ ގޮޅިއެއް ގައި ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާ ހަވާލާދީ، އޭނާގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 3
އަދުހަމްގެ މައްސަލަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް އަހްމަދު އަދުހަމް، ދޫނިދޫގައި ކުރަމުން ދާ ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލު، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލު ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ގެނެސްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 16
އަދުހަމްގެ ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން އެޗްއާރުސީއެމަށް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް އަހްމަދު އަދުހަމް، ދޫނިދޫގައި ކުރަމުން ދާ ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)އާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 6
އެޗްއާރުސީއެމުން ދޫނިދޫ ޖަލުގެ ހާލަތު ބަލައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ދޫނިދޫ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގެ ހާލަތު ބަލައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 11
ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު ދުންޔާ އެޗްއާރުސީއެމަށް

ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި ކޮއްކޯފުޅު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ބަންދުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް، ހެލްތު...

February 18, 2018 8
އަބްދުﷲ މަރަށް ހަތަރު މަސް، ޖަވާބެއް ނުލިބޭ!

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް މީގެ ހަތަރު މަސް ކުރިން މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދު، ގ. ކީމާ، މަރަށް އިންސާފް ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އަދިވެސް ޖަވާބެއް...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 13
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ތިން ބޭފުޅުންގެ ހާލަތު ބަލައިފި

ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ހާލަތު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ބަލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 7
ފާރިސްގެ މައްސަލާގައި ޔުމްނާ އެޗްއާރުސީއެމަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި، އޭނާގެ ދައްތަ ޔުމްނާ މައުމޫން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 16
އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން އެޗްއާރުސީއެމަށް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއިން މަހްރޫމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާ އާއި ގާނޫނީ ވަކީލުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް) ގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް އާއި އެހެން މެމްބަރުންނާ އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 44
ކަރަންޓުގެ އަގު އެއްވަރަކަށް ހެދުމުން ތައުރީފުކޮށްފި

މާލެއާއި ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު އެއްވަރަކަށް ހެދުމުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)އިން ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 8
ޝައްމޫން އެޗްއާރުސީއެމުން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް: ކޯޓު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުން ޝައްމޫން ހަމީދު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 10
އެޗްއާރުސީއެމުން ޒިންމާ އަދައެއް ނުކުރޭ: ނަޝީދު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 10, 2017 10
އަބުރުނަގާލުމުގެ އަމަލުތައް އިތުރުވެއްޖެ: އެޗްއާރުސީއެމް

މިފަހަކަށް އައިސް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި އަބުރު ނަގާލުމާއި މީހުންގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވާ ފަދަ އަމަލުތައް އިތުރުވެފައިވާތީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް)...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 23
ހައްގުތަކުގެ މައްސަލަ ސީރިއަސްކޮށް ބަލަން:އެޗްއާރުސީއެމް

އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 74
އަނިޔާ ލިބޭ މީހުން ކަރުނާގައި، އެޗްއާރުސީއެމް ފިލާ!

ޖަލު ބަންދުގައި ހުއްޓާ އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ، އާއިލާ އިން ދެކޭ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ އިހުމާލުންނެވެ. އޭނާއާ އެކު ގޮޅީގައި ތިބި ގައިދީން ވެސް އާއްމުކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށް ނުދިމުގެ ސަބަބުން އޭނާ މަރުވީ ގޮޅީގައި އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލްކޮށްފަ އެވެ. ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 74
އަބްދުﷲގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އަޅާނުލުމާއި ވޭނުގައި!

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅޭ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެކަމަށް ބާރު ލިބޭ ވާހަކަތަކެއް އޭނާއާ އެކު ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއެއްގެ ފަރާތުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.