11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 7
މަރުތަކާ ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގެއް ކުރަންޖެހޭ

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މީހުން މަރުވުން އާއްމުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީން ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 9
ފިލިޕީންސްގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓަށް 20 ޑޮލަރު

މެނީލާ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ފިލިޕީންސްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމައިގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ބަޖެޓަށް 1،000 ޕެސޯ (20 ޑޮލަރު) ދޭން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 17
އެޗްއާރުސީއެމުން ގާސިމާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅަކާ ގުޅިގެން މިހާރު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްއާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 4
އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މައްސަލަ ބަލައި ނުނިމޭ

ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާ އިން މަހްރޫމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ބަލައި ނުނިމޭ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 1
އިމްރާނާ މެދު އަމަލުކުރާ ގޮތް އެޗްއާރުސީއެމަށް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲއާ މެދު މާފުށީ ޖަލުގައި އަމަލު ކުރަނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން އެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން...

July 02, 2017
އެޗްއާރުސީއެމްގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ޒާހިދު އައްޔަންކުރަނީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޒާހިދު، ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 7
އަލްޖަޒީރާ ބަންދުކުރަން އެންގުން ގަބޫލް ނުކުރެވޭނެ:އދ

ޖެނީވާ (ޖުލައި 1) - ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމަށް ގަލްފުގެ ތިން ގައުމަކުން ކުރި ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަލް ޖަޒީރާ ނެޓްވޯކް ބަންދު ކުރުމަކީ ގަބޫލް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 68
އިހަވަންދޫގައި ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް ހިފަހައްޓާފައި!

ހއ. އިހަވަންދޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ހިފަހައްޓައި، އެ މީހުންނާ މެދު އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 6
އެޗްއާރުސީއެމަށް ޒާހިދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުކަމުގެ މަގާމަށް މުހައްމަދު ޒާހިދު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 3
އެޗްއާރުސީއެމަށް ޒާހިދު އައްޔަން ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)ގެ މެމްބަރު ކަމަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ވެސް މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު ޒާހިދު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 3
ޔާމީންގެ މަރުގެ އިންސާފު ހޯދަން އެޗްއާރުސީއެމަށް

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުންނަށް ބާރު އަޅައި އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެދި އޭނާގެ އާއިލާ އިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 20
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރުކަމަށް އަނެއްކާ ވެސް ޒާހިދު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ވެސް މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު ޒާހިދު އައްޔަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 6
އަދީބާ މެދު އިހުމާލުވާ ކަމަށް ބުނެ އެޗްއާރުސީއެމަށް

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލަތާ މެދު އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 67
ކޮރަޕްޝަން ފޮހެލަން އުޅުއްވަނީ ރައީސް ޔާމީން: ޝިފާގް

ރާއްޖެ އިން ކޮރަޕްޝަން ފޮހެލުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަން އަށަގަންނުވަން އުޅުއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރުކަމުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވި ޝިފާގް މުފީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 56
އެޗްއާރްސީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) ގެ ނައިބު ރައީސް ޝިފާގް މުފީދު (ހިސްޓޯ) އެ ކޮމިޝަނުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 18
ގާސިމް ބަހައްޓާފައި ހުރީ ވައި ދައުރު ނުވާ ތަނެއްގައި

މިހާރު ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ވައި ދައުރުވާ ތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފުލުހުންނަށް އަމުރުކުރިޔަސް އެއަށް އަމަލު ނުކުރާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 5
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށްޓަކައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މައްސަލަ ވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 3
ގާބިލްކަން ހިފޭނެގޮތަށް ސިޔާސަތު ބަހައްޓަން ގޮވާލައިފި

އަންހެނުންގެ ގާބިލްކަމުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފޭނެ ގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރަން ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 17
ޕީޕީއެމަށް މަޖުބޫރުން ސޮއިކުރުވާ މައްސަލަ ނުބެލި

މަޖުބޫރުކޮށްގެން ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން ވައްދާ ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބެލި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 1
ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް މީހުން މެރި މައްސަލަ ބަލަނީ

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 23) - ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ ޑަވާއޯ ސިޓީގެ މޭޔަރަކަށް ހުންނެވި ދުވަސް ވަރު އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ތިން މީހުން މެރި ކަމަށް އެއްބަސްވެޑައިގެންފައިވާ މައްސަލަ ބަލާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 10
ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރަން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.