13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 23
ނޫސްތަކުން ފެތުރި ހަބަރެއް އެޗްއާރުސީއެމުން ދޮގުކޮށްފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް ދެއްކެވި ވާހަކަ ބަދަލުކޮށް، ހަގީގަތާ ހިލާފު ދޮގު މައުލޫމާތުތައް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ކަމަށް ބުނެ އެ ކޮމިޝަނުން އެކަން މިއަދު...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 10
"ރިލްވާން މައްސަލާގައި އެޗްއާރުސީއެމް އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން"

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން "ގެއްލުވާލި" މައްސަލާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 18
ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރަން ފަރުދީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ

އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ދިފާއުކުރުމަށްޓަކައި ފަރުދީ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) ގެ ރައީސާ އައިޝަތު އީނާސް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 19
ނުހައްގުން ބަޔަކު މަރާކަށް ނޫޅެން: އަޒްލީން

ސަރުކާރުން އެއްވެސް މީހަކު ނުހައްގުން މަރަން ނޫޅޭ ކަމަށާއި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ކަންކަން ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 10
ޝައްމޫން މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމުމުން ކޯޓަށް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ސެކްޓަރީ ޖެނެރަލް ޝައްމޫން ހަމީދު އެ މަގާމުން ވަކިކުރަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަ އޭނާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 4
މައުމޫންގެ މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ބަލައެއް ނުގަތް

ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ހައްގުތަކެއް ގެއްލިގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން، އެ ހައްގުތައް ހޯއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަނެ މިއަދު އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 32
ހައްގުތައް ހޯދަން މައުމޫން އެޗްއާރްސީއެމް އަށް

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިންތިހާބީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގައި އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 3
ޓްރަމްޕް ހޮވުމަކީ ދުނިޔެއަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް: ޒައިދު

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮވުމަކީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވާނެ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ޒައިދު ރާދު އަލް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 15
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން އެޗުއާރުސީއެމުން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެއް ގެންނަން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 19
ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހަނިކުރަން އެޗްއާރްސީއެމް ދެކޮޅު

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލުގައި ގާނޫނު އަސާސީން ދީފައިވާ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިވެގެންދާ ގޮތަށް އޮތް މާއްދާތައް އުނިކޮށް އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލެވޭނެ ގޮތަކަށް ބިލް އެކުލަވާލަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ހުށަހަޅައިފި...

25 ޖުލައި

July 25, 2016 18
ޖަލު މުވައްޒަފުން އޮރިޔާން ކުރާތީ އެޗްއާރުސީއެމަށް

މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން އޮރިޔާންކޮށްގެން ބަލައި ފާސްކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލައި ހުއްޓުވައިދޭން އެދި އަނެއްކާ ވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 17
"ވާނީ ޕްރޮގްރާމުގައި ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ހިމެނޭ"

ގޭންގުތަކުގައި އުޅޭ ކުދިން އިސްލާހުކުރަން ދ. ވާނީގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޕްރޮގްރާމުގައި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން...

July 21, 2016 8
މިދިޔަ އަހަރު ބޭކާރު ޚަރަދެއް ނުކުރަން: އެޗްއާރުސީއެމް

މިދިޔަ އަހަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ބޭކާރު ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބޭ ކަމަށް އޮޑިޓް...