17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 39
އެޗްޑީސީން ހެކި ނައްތާކަމުގެ ތުހުމަތު، ފިޔަވަޅު އަޅާ!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ކުރި ކެމްޕޭނަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހޭދަ ކުރި ކަން ފަޅާއެރުމާ އެކު، އެކަމުގެ ހެކިތައް ނައްތާލަމުންދާ ކަމުގެ ތުހުމަތާއެކު، އެ ތަނުގެ އިސް ވެރިންނަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 19
އިންތިޚާބާގުޅޭ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ސަލީމަށް ފާޑުކިޔުން

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ މެމްބަރަކު، ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަޑައިގަތުމަކީ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމެއް ކަން ފާހަގަކޮށް، ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 13
ސުއޫދު ހަތަރު މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއް ސުއޫދު ހަތަރު މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 13
ޝައްފާންގެ "އަހުރެން": ހަގީގަތަކަށް ވި ކުރެހުން

ހިނގަމުންދާ މުޖުތަމައުގެ ސިޔާސީ ހާލަތާއި ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަތަކާއި އެ ކަންކަމުގެ އިހުސާސްތައް ގަލަމުން ތިލަކުރެވެ އެވެ. ޓްވީޓްކުރެވެ އެވެ. ޖޯކް ޖެހެ އެވެ. ދެން ނުކުރެހެންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ގާނޫނުން މަނާކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. ގާނޫނުން ވެސް ހުއްދަ ލިބެ އެވެ. ދެން މައްސަލަ އަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 17
ހުސްނުއް ސުއޫދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސްނުއް ސުއޫދު ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި، ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 12
"ކޮލަމާފުށީގައި ހިންގީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ނޫން"

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލައެއްގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުކޮށް، ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ އަމަލުތައް ޓެރަރިޒަމަށް ނުފެތޭ ކަމަށާއި...

September 16, 2018 4
ކޮލަމާފުށީ 18 މީހުންގެ ބަންދު އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ގދ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން އެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 6
ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ވަކީލުންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 18 މީހުންގެ ދިފާއީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި މާލެއިން ބޮޑު ޓީމެއް ދިއުމުން ގއ. ވިލިނގިލިން އެ ވަކީލުންނަށް މިއަދު ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 27
މިފެންވަރުގެ ރަންވޭއެއް ސަރަހައްދުގައި ނޯންނާނެ: ސައީދު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި އަލަށް ހެދި އާ ރަންވޭއާ އެއް ފެންވަރުގެ އިތުރު ރަންވޭއެއް މި ސަރަހައްދުގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު، ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއް ސުއޫދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 20
ވޯޓުލާ ދުވަސް ބަންދުކުރުމުގެ މައްސަލަ ބަލައެއްނުގަތް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތުމަށް...

August 09, 2018 18
"ގާނޫނުއަސާސީ އޮތްތޯ ސުވާލުއުފެދޭ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ"

މިހާރު އަމަލުކުރާ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް މިއަދު 10 އަހަރު ފުރުނުއިރު، ގާނޫނުއަސާސީއެއް އެބައޮތްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު ބައެއް ވަކީލުން...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 13
ސަރުކާރުން މޮޑޭ ފުށްގަނޑަކަށް ގާނޫނުއަސާސީ ހަދައިފި

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް 10 އަހަރު ވެގެން ދިޔަ އިރު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ގާނޫނުއަސާސީ ވަނީ މޮޑޭ ފުށްގަނޑަކަށް ހަދާފައި ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއް ސުއޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 17
ވޯޓުލާ ދުވަސް ބަންދުކުރަން ސުއޫދު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުން ބާއްވާ ދުވަސް، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި، ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސްނުއްސުއޫދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 22
ރައީސް ވަރަށް އަވަހަށް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން ވަރަށް އަވަހަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 41
އިލެކްޝަންސް ކޮމިިޝަނާ ދެކޮޅަށް ސުއޫދު ކޯޓަށް ދަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާ ރިސޯޓުތައް މަދުކުރުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފިޝަލުން ފާހަގަ ޖަހައިދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން އެކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަން ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 25
ފައިސަލް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުން ފާޑުކިޔުން

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާ އިދާރާ، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލް، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 31
އެމްއެންޑީއެފް އުވާލަން ވިސްނާފަދަ ކޮސް ބަޔަކު ނުހޮވާނެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރު (އެމްއެންޑީއެފް) އުވާލަން ވިސްނާ ފަދަ "ކޮސް" ބަޔަކު ރާއްްޖޭގެ ވެރިކަމަކަށް ދިވެހިން ނުހޮވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް، ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު ހުސްނުއް ސުއޫދަށް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 83
ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ހުކުމް: ދިރިތިބީންނަށް އިބްރަތެއް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރަން ފެށި ހިސާބުން މުޅި ގައުމުގައި ދައްކަން ފެށީ އެއް ވާހަކައެކެވެ. ފަޓާސްބަރިއެއް ހެން ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހެންތައް ބާއްވައި މައްސަލަތައް ނިންމާ ވާހަކަ އެވެ. ތުހުމަތުން ދިފާއުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބޭ ވާހަކަ އެވެ. ދިފާއުގައި ހުށަހަޅާ...

19 ޖޫން

June 19, 2018 37
ދެލީޑަރުން ހާޒިރުކުރާ ޓްވީޓުން ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިޔުން

އިދިކޮޅު ދެ ލީޑަރުން ކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް، ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި ފުލުހުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 73
މިވެރިކަން މިފަހަރު ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭނެ: ސުއޫދު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ކޮންމެހެން ވެސް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައިފި ނަމަ، ދެން ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖެ އަތުނުޖެހޭ ހިސާބަކަށް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ހުސްނުއް ސުއޫދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 7
ސުއޫދުގެ ފޮތަކީ ލިބުނު ލުޔެއް: ވަކީލުން

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ނެރުއްވި "ގާނޫނީ ރަދީފު" އަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ކަމަށް ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 4
ޖޭއެސްސީގެ ފޯމޭޝަން: ގެންނަން ޖެހޭ ބޮޑު ބަދަލު

އާ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަން ފެށިތާ 10 އަހަރު ވާން ގާތްވެފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ވެސް އެންމެ ބޮޑު ފާޑު ކިޔުމެއް އަމާޒުވި އެއް ދާއިރާއަކީ ޝަރުއީ ނިޒާމެވެ. މިނިވަން ބާރެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރުއީ ނިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިޔަޔަސް، އެ ނިޒާމަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އަންނަ އެކި ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުން މަދުވި ކަމަށް ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. ފާޑުކިޔުން...