11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 33
ސަސްޕެންޑް ކުރިޔަސް ހަރަކާތެއް ނުހުއްޓޭނެ: ވަކީލުން

ގިނަ ވަކީލުންތަކެއް ސަސްޕެންޑް ކުރިޔަސް ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ހިމާޔަތުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލާނެ ކަމަށާއި އިތުރު ވަކީލުންތަކެއް ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅާނެ...

September 11, 2017 23
"އިސްލާހަށް އެދުމުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ބޭއިންސާފެއް"

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގައި ހުރި އިންތިހާ އަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދޭން އެދުމުން އެކަން އިސްލާހުކޮށްނުދީ، ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ބޭއިންސާފެއް ކަމަށް ސަސްޕެންޑް ކުރި...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 83
ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން 54 ވަކީލުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް، އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން 54 ވަކީލަކު ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޑިޕާޓްމަންޓް...

September 10, 2017 21
އޭޖީ އަށް "ބޮޑު" ގާނޫނުއަސާސީއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ގާނޫނީ ވަކީލުންތަކެއްގެ ފަރާތުން އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ ބޮޑު ކޮޕީއެއް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 35
ބައި އިލެކްޝަންތައް ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް ދެވޭނެ: ސުއޫދު

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ހުއްޓުވަން ކޯޓަށް ވަކި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 14
ގާސިމަށް އިއްވީ ބޭރަށް އަރުވާލުމުގެ ހުކުމެއް: ސުއޫދު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ރޭ އިއްވި ހުކުމުން ދޭހަވަނީ އެއީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގާސިމް އަރުވާލުމުގެ ހުކުމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 45
"މުއިއްޒު ރޯހައުސް ގަތުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު"

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުޅުމާލެ އިން ރޯ ހައުސްއެއް ބައްލަވައިގަތީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއްސުއޫދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 55
ސުއޫދުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް މުއައްސަސާތަކަށް!

ތިން ބާރު ވަކިކޮށް، ފާރަވެރިވެވޭނޭ ނިޒާމަކާ އެކު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި އޮތް ގާނޫނުއަސާސީ "މަރާލާފައިވާ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 36
ހަ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ސަބަބެއް އެބަ އޮތްތަ؟

މަޖިލިސް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ އެކު އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުންތައް އޮއްސަމުން ދަނިކޮށް ކޯޓުން ވަނީ އެ މައްސަލާގައި އިތުރު އަމުރެއް ނެރެ، ސުވާލު އުފައްދަމުން ދިޔަ...

20 ޖުލައި

July 20, 2017 9
ނާޒިމްގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ވަކީލުން ވެސް އެދެނީ

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިން ފެނުނު ފިސްތޯލައިގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވި ސިޓީއާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލައިދިނުމަށް ނާޒިމްގެ ވަކީލުން ވެސް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އެދެން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 31
ޕީޕީއެމް 10 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ: ވަކީލުން

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ނެރުނު ހުކުމް، މާޒީގައި ވެފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްދަ ނޫން ކަމަށް އެ ކޯޓުން ރޭ އަމުރު ކުރުމުން، ޕީޕީއެމުން ވަކިވެފައިވާ 10 މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިނުވާނެ ކަމަށް ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 8
ގާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު

ރާއްޖޭގައި 1932 އިން ފެށިގެން ދިވެހި ދައުލަތް އެ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް އުފެދި ގާއިމުވެފައިވާ ލިޔުމަކީ ގާނޫނުއަސާސީއެވެ. ގާނޫނު އަސާސީއަށް ވުރެ މަތީ ބާރެއް މި ދައުލަތުގައި ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުން ވަނީ ކަނޑައަޅައި އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފުވުމުގެ ބާރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ....

12 ޖުލައި

July 12, 2017 1
ޔާމީންގެ އާއިލާއިން ކުރާ ދައުވާ ހުޅުވާލައިގެން ގެންދަނީ

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގެ ކުރިން، ފުލުހުން އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އާއިލާ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އާންމުކޮށް، ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެެންދަން...

July 12, 2017 16
ފިޔަވަޅު ނާޅައި، ގާޒީއަކު ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: ސުއޫދު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފާއި އެ ކޯޓުގެ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލްގެ މައްޗަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގެއް ހިންގުމެއް ނެތި އެ ދެ ގާޒީން އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލު...

11 ޖުލައި

July 11, 2017 5
ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދެ ފޮތެއް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދެ ފޮތެއް ރޭ ނެރެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 38
ޔާމީންގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ވެސް ހަމަ އެ ދިމާލަށް؟!

ސޯޝަލްމީޑިއާ އެކްޓިވިސް އަދި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެ މީހުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހެކިތަކެއް ހޯދައި ފުލުހުން އަންނަނީ ފޮރެންސިކް ތަހުލީލުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިއީ، އެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން މިހާތަނަށް މައުލޫމާތު...

16 މެއި

May 16, 2017 21
ސުއޫދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލުކޮށްފި

އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއްގައި މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ހުސްނުއްސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން އޭނާ މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 29
"ޔާމީންގެ ބައްޕައާ ވާހަކަ ދެއްކީ އިހުތިރާމާ އެކު"

އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއްގައި މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ ބައްޕަ ހުސެން ރަޝީދު، ފުލުސް އޮފީހަށް ދިޔުމުން އޭނާއާ ހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތު ނުކުރާ ކަމަށާއި ވާހަކަ ދެއްކީ ވަރަށް އިހުތިރާމާ އެކު ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 40
"ޔާމީންގެ މަރާމެދު ކަންބޮޑުވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނި"

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާދީ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ހުސަން ރަޝީދާ ދިމާލަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފައިވާ...

May 03, 2017 63
ޔާމީންގެ މަރުގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވާކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ހަމަލާދީ ބްލޮގަ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލީ އޭނާ ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތަށް އެތައް ފަހަރަކު އެދުމުން ވެސް އެކަމާ އަޅާނުލައި އޮއްވައި ކަމަށް ވާތީ، އެ މަރުގައި...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 7
އަލީމް 85،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި މައްސަލަ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ، އޭނާ 85،000ރ. އިން ސިވިލް ކޯޓުން ދެންމެ ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 63
ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީ "އަތުވެއްޖެ"

ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ރަށްރަށުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އެއްކޮށް، މާލެ އިން އަންގައިގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ ޒަމާންވީ އުސޫލު ދޫކޮށްލުމެވެ. ރަށްރަށަށް ގިނަ ބާރުތަކެއް ދިނުމެވެ. ނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް އެކި...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 9
އިނާޔަތްތަކަށް ސަރުކާރަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ: ސުއޫދު

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދެމުންދާ އިނާޔަތްތައް ކުޑަކޮށް، ސަރުކާރުން އުސޫލެއް ހެދިޔަސް އެގޮތަށް އިނާޔަތްތައް ކުޑަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަދި ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސްނުއްސުއޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 6
ސުއޫދުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއް ސުއޫދަށް އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ވަކާލާތު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޭނާގެ މައްޗަށް އައިސްފައިވާ ސަސްޕެންޝަން މިރޭ އުވާލައިފި އެވެ.