18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 16
ދަރަނި ދައްކަން ޖެހޭނެ، އެއީ ލާޒިމް ކަމެއް: އަމީރު

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ދަރަނީގެ ކަންތައް ހަމަ ނުޖެއްސޭ ހާލަތަކާ ދިމާލަށް ރާއްޖެ ދިޔައީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އެކަން ރަނގަޅުކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 42
ބަޖެޓަކީ ޅޮސް ލަކުޑި ކަމަށް ނަޝީދު ސިފަކުރައްވައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ "ޅޮސް ލަކުޑި" ނުވަތަ އެއްވެސް ބާރެއް ނެތް ލަކުޑިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ...

November 16, 2020 15
ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ހުރީ ހަމަޖެހިފައި: އަމީރު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ބޮޑެތި ހުރި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް މިހާރު ވެސް ހުރީ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި ކަަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 18
ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުން ވާނީ ފައިދާ: އަމީރު

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމަކީ ވިއްކާލުން ނޫން ކަމަށާއި، ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށާއި އާއްމުންނަށް ލިބޭ މަންފާ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 4
މަތީ ތައުލީމުގެ އެކި ފުރުސަތުތަކަށް ބައި ބިލިއަން ރުފިޔާ

ހިލޭ ޑިގްރީ އާއި ސްކޮލަޝިޕާއި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ބައި ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

November 09, 2020 30
ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން 98 މިލިއަން ރުފިޔާ

ލ. ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 34.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން 98 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 9
ފިނޭންސްގެ މުވައްޒަފަކު ގޯސް ހެދިކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ހުއްދަތަކެއް ދޫކުރި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދައުވާ ނުއުފުލީ ތަހުގީގުން ހެއްކެއް ނުފެނުމުން ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 17
ދެން ބިޑް ކޮމިޓީތަކުގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ނުތިބެވޭނެ

މިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބިޑް ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުކަމަށް، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން އައްޔަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީ ބޯޑުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 9
ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރަން ރާއްޖެ-ޗައިނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަލުން ރަނގަޅު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިިމް އަމީރު ޗައިނާގެ ސަފީރާ އެކު މިިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 118
ބްރިޖް މަޝްރޫއަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ގުޅިފަޅާއި ތިލަފުށި ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމުުގެ މަޝްރޫއަށް އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެގްޒިމް ބޭންކް) އިން 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނާއި 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 20
މާލީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ހާއްސަ މަގާމެއް އުފައްދައިފި

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، "ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ މަގާމެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 71
ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަފާ ދެނީ މަޝްރޫއުތައް ފަސްކޮށްލަން

ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ބޮޑުވެ، ދަރަނި ނުދެއްކޭ ހާލަތް މެދުވެރިވުމުގެ ނުރައްކާ މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި އެހެންވެ މަޝްރޫއުތައް ފަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 25
އެފްޓީއޭ ތަންފީޒުނުވަނީ "ޕަވަސްޓްރަގުލް"އާ ހެދި:ސައީދު

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް (އެފްޓީއޭ) ތަންފީޒު ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ބާރުވެރިކަން ހޯދުމުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު އޮތް އަރައިރުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 29
ކޮވިޑަށް ކުރި ހަރަދު 2.3 ބިލިއަނަށް އަރައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ބަލިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުން އަދި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދީ ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވާން ދައުލަތުން ކުރި ޚަރަދު 2.3 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އަރަައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 9
"އެހީ ބޭނުންވާއިރު ޖަޕާނަކީ އެންމެގާތް އެއް ގައުމު"

މުސީބާތުގެ ވަގުތުގައި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާއިރު ޖަޕާނަކީ ރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތުގައި އޮންނަ ގައުމު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 21
ލޯނުން މަޝްރޫއު ހިންގަނީ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން: އަމީރު

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިގްތިސާދީ ކާރިސާ އިން އަރައިގަނެ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 26
ކޮރަޕްޝަންގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރަން ބަދަލު ގެނެސްފި

މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުން ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވިފައި ހުރި ދޮރުތައް ބަންދުކުރަން، އެ ގަވާއިދު މި ސަރުކާރުގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އިސްލާހު ގެނެސް ގެޒެޓުކުރަން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 47
އިންވެސްޓު ކުރެވެން އޮޮތީ ދަރަނި ނަގައިގެން: އަމީރު

ސަރުކާރުގެ ތަރައްގީގެ އެެޖެންޑާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިހާރު ބަރޯސާ ކުރަން ޖެހިފައި އޮތީ ބޭރުން ނަގާ ދަރަންޏަށް ކަމަށާއި މި އިންވެސްޓްމެންޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ފެންނަން އަހަރުތަކެއް...

September 20, 2020 98
250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އިންޑިއާ އިން ދީފި

ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ދޭން އިންޑިއާ އިން ބުނި 250 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ޗެކް މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ދީފި އެވެެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 45
ކޮރަޕްޝަން ނުހިންގާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެން: ފައްޔާޒު

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި މަޝްރޫއުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގްރޫޕުގައި ތުހުމަތުކޮށް، އާއްމުކުރި މެސެޖުތަކުގައި ހުރި ވާހަކަތައް ފައްޔާޒު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 50
ބިޑް ކޮމިޓީތަކުން ސިޔާސީ މީހުން ދުރުކުރަނީ

މިނިސްޓްރީތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީސްތަކުގެ ބިޑް ކޮމިޓީތަކުގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ނުތިއްބެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 112
ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް، ޑޮލަރުގެ އަގު މައްޗަށް!

މާލޭގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑޮލަރު ގަނެވިއްކާ ތަނަކަށް އިއްޔެ ވަތް އިރު ކަމުދާކަށް ނެތެވެ؛ އެތަނުގައި މިހާރު ވިއްކަން ހުރީ ތަރުކާރީ އެވެ! މާރުކުރާނެ ޑޮލަރެއް ނުލިބެ އެވެ. އާންމުކޮށް ޑޮލަރުގެ ބާޒާރު އޮތް ޗާނދަނީ މަގުގެ ގެސްޓް ޝޮޕް ސަރަހައްދުން ފެންނަނީ މާޔޫސްކަމެވެ. އެތަންތަނަށް ޑޮލަރު ނުލިބޭ އިރު ވަންނާނެ ޓޫރިސްޓަކު...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 14
އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާނީ ކުޑަ ބަޖެޓެއް: އަމީރު

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، މި އަހަރަށް ވުރެ ބަޖެޓު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު...

September 02, 2020 52
700 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުމުގެ މަގުމަތީގައި: އަމީރު

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި އޮތަސް، ރާއްޖެ އޮތީ ހާލުގައި ޖެހިފައި ނޫން ކަމަށާއި ދައުލަތް މެނޭޖް ކުރެވޭ ވަރަށް ފައިސާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު...