25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 18
މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވާ ބޭފުޅުން ކަނޑައަޅަން އެދެފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މަޝްވަރާތަކުގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީން ބައިވެރިވާނެ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ފޮނުވައި ދިނުމަށް އެ ދެ ޕާޓީގައި ސަރުކާރުން މިހާރު އެދިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 40
އދ.އަށް ރައީސް ވަޑައިނުގަންނަވާ ހާއްސަ ސަބަބެއް ނެތް

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ތަގުގީރުކުރައްވަން މި އަހަރު ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަޑައިނުގަންނަވަނީ ވަކި ހާއްސަ ސަބަބެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު...

September 21, 2016 40
"ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަނީ ބަޔަކު އަންގައިގެނެއް ނޫން"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަންކަން އިސްލާހުކުރަނީ ވަކި ގައުމަކުން ނުވަތަ ވަކި ޖަމާއަތަކުން އަންގައިގެން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 146
ރައީސާ ދެކޮޅަށް ހެއްކާއި ގަރީނާއެއް ނެތް: ތަރުޖަމާން

އަލް ޖަޒީރާގެ ޑޮކިޔުމެންޓަރީގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ތުހުމަތެއްގައި ހެއްކާއި ގަރީނާއެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހީމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 24
ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖަވާބުދާރީވާން ސަރުކާރު ތައްޔާރެއްނޫން

ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ހެދި އާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން މީޑިއާތަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 22
ރަސްމީ ޖާފަތް މިފަހަރު ވަރަށް ފުރިހަމަ: ސަރުކާރު

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމީ ޖާފަތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 28
ރައީސް ޔާމީން މިރޭ ގައުމާ މުހާތަބްކުރައްވާނެ

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ގައުމާ މުހާތަބްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 5
ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދަތުރު އަނެއްކާވެސް ކެންސަލް

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެއްވި ދައުވަތަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވުމަށް ފަހު، ދަތުރުފުޅު އަނެއްކާވެސް ކެންސަލްކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 63
"ކަދުރު ބެއްސެވިއަސް އެކަމަކާ ސަރުކާރާ ގުޅުމެއް ނެތް"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ކަދުރު ބެއްސެވިއަސް އަދި އިޖުތިމާއީ އެހެން ހިދުމަތަކަސް، އެކަމެއް ކުރައްވަނީ ދީލަތި ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާ އެކުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމަނާ އަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތައް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ. މުއާޒް ވިދާޅުވާ ގޮތުން...

03 ޖޫން

June 03, 2016 25
ރައްދެއް ނެތް، ރައީސްގެ އަމާޒަކީ ތަރައްގީ: މުއާޒް

ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ނަގާލަން ގައުމުން ބޭރުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ރައްދެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަމާޒުހިއްޕަވާފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު ފައްޓަވާފައިވާ ތަރައްގީގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ނިންމުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ...