27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 18
ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ބޯޑާމައިލްސް ޕްރޮގްރާމް ތައާރަފުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ބޯޑާ މައިލްސް ޕްރޮގްރާމް "މޯލްޑިވްސް ބޯޑާ މައިލްސް" މިރޭ ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެެ.