25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 23
ރެސިޑެންޓް ވިސާގެ އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގައި ވަކި މިންވަރަކަށް ވުރެ ބޮޑެތި އިންވެސްޓްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދެވޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 15
ރެސިޑެންޓްވިސާއަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ނޯންނާނެ: ސަރުކާރު

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދޫކުރުމުގެ ގަވައިދު ހަދައި ގެޒެޓްކުރީ 2015 ވަނަ އަަހަރު ކަމަށާއި އޭރު އެ ވިސާގައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދިން ލުއިތައް ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 20
ދިގު މުއްދަތަކަށް ރެޒިޑެންޓް ވިސާ ލިބޭ އިސްލާހެއް

ދިވެއްސަކާ ކައިވެނިކުރާ ބިދޭސީންނަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް، ފަސޭހަ އިން ރެޒިޑެންޓް ވިސާ ލިބޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 15
ރެސިޑެންސް ވިސާއާ ގުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައެއް ނުގަތް

ބިދޭސީންނަށް ފަސޭހަ އިން ރެސިޑެންސް ވިސާ ލިބޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީން އަލުން ވިސްނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީ އަވައްޓެރި ގައުމަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ...

17 ޖުލައި

July 17, 2020 210
ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް އުޅޭ ނަމަ ވިސާ ދޭން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި 10 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ގެއެއް ކުއްޔަށް ހިފާ ބިދޭސީންނަށް ރެޒިޑެންޓް ވިސާ ދޭ ގޮތަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.