20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 63
ނެކްސްބިޒަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

މެލޭޝިއާގެ ނެކްސްބިޒުން ރާއްޖޭގައި ބޯޑަ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރަން ވި އެއްބަސްވުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން...

December 20, 2016 19
ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނަށް ވިސާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން އަންނަ މީހުންނަށް ވިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 9
އޭޑީކޭގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް އަލުން ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަންނަ ބިދޭސީންގެ ވިސާ ހެދުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކުރާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ގަބޫލުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 16
އޮޅުންބޮޅުން: ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

ބިދޭސިން ރާއްޖެ އައުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދާދި ފަހުން ބަސްދީގަތުމެއް ދެއްވި ކަމާ ބެހޭ އޮފީހެއްގެ ވެރިޔަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ބިދޭސީއަކަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބަނދަރަކުން އެތެރެވުމުގެ ކުޑަ ވެސް ފުރުޞަތެއް ނުއޮންނާނެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވާހަކަދެއްކެވީ ވަރަށް ޔަޤީންކަމާ އެކުގަ އެވެ. އެދެއްކެވީ ރަނގަޅު ވާހަކައަކަށް...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 26
"ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކަށް ފޭކް ރިޕޯޓުވަނީ ހައްދާފައި"

މާލޭގެ ބައެއް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކުން ދޫކުރާ ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓު ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލީ، ގައިން ގަޔަށް އަރާ ނުރައްކާތެރި ބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް، ސައްހަ ނޫން މެޑިިކަލް ރިޕޯޓު ހެއްދި މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުން އަންނާތީ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 12
އޭއެމްޑީސީގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ވެސް ގަބޫލެއްނުކުރާނެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ވިސާ އަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ހަދައިދޭ އޭއެމްޑީސީގެ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް ވެސް ގަބޫލުނުކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 10
އިމިގްރޭޝަންގެ މައްސަލާގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމުރެއް

އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިފޯމް މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނޯޓިސް ދީފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު ތިބި މަގާމަށް އެހެން ބަޔަކު އައްޔަން ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 14
އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިފޯމް 12 އަހަރަށް ފަހު ބަދަލުވެއްޖެ

އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިފޯމް 12 އަހަރަށް ފަހު ތަފާތު ކުލައަކަށް ބަދަލުކޮށް، އިމިގްރޭޝަންގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެތަނުގެ އިސްވެރިން ޔުނިފޯމްގައި އޮފީހަށް މިއަދު ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 4
ގަން-ކޮލޮމްބޯ ދަތުރަށް ތައްޔާރުވާނަން: އިމިގްރޭޝަން

އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ގަން-ކޮލޮމްބޯ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަނުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 13
ކޮލޮމްބޯ/ގަން ދަތުރުތައް ފެށޭނެ: ފިރާގް

އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮލޮމްބޯ އާއި އައްޑޫ ގަމާ ދޭތެރޭ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިމް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނިކޮށް، އެކަން މަޑުޖައްސައިލުމަށް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެ އެއާލައިނަށް އެންގި ނަމަވެސް، މަސައްކަތް ހުއްޓާ ނުލާ ކަމަށާއި ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 4
ހޯދަމުން އަންނަ ޝަފްރާޒްގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލްކޮށްފި

ގާނޫނީ ވަކީލު މަހްފޫޒް ސައީދަށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ހޯދަމުންދާ ރ. އިނގުރައިދޫ ކަރަންކާގެ ހުސެއިން ޝަފްރާޒްގެ ޕާސްޕޯޓް އިމިގްރޭޝަނުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 36
ފޮޓޯނަގާތީ ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަނުދީ ދެފަހަރު ފޮނުވާލައިފި

ޓްރިފްއެޑްވައިޒާ އާއި އޮއިސްޓަ ޑޮޓްކޮމް އަށް ފޮޓޯ ނަގައި އަދި ލިޔެދޭ މީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީ، ދެ ފަހަރަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާއާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 36
"އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލްކުރީ ގޮތް ހުސްވުމުން"

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދުގެ ޕާސްޕޯޓު އިމިގްރޭޝަނުން ކެންސަލްކުރީ ސަރުކާރުން ހިންގަމުން ގެންދާ ބޮޑެތި ވައްކަންތަކާއި ފަސާދަ އާއި...

September 22, 2016 27
އަލީ ވަހީދާ އެކު ފަސް މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލްކޮށްފި

މިހާރު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނެވި، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދާއި ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މުހައްމަދު އައްލާމު...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 43
ނަޝީދާއި ޖަމީލާއި އިތުރު ބައެއް ޕާސްޕޯޓް ބާތިލްކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅުއްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލްގެ ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ސަރުކާރުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 31
އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރަން ފަށައިފި

އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިފޯމް މިންގަނޑާ ހިލާފުވި ކަމަށް ބުނެ ނޯޓިސް ދިން މުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުނިކުންނަން އަންގައި ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 36
ތުނބުޅިއާ ގުޅުވައިގެން ވަކިކުރުމަކީ ޖަރީމާއެއް:އަދާލަތު

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ތުނބުޅިއާ ގުޅުވައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ހިންގަމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި އެޖެންޑާގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 29
އިމިގްރޭޝަންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

އިމިގްރޭޝަންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޔުނިފޯމްގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވެފައިވާތީ އެ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމައި ނޯޓިސް ދީފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 49
އިމިގްރޭޝަން މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި ކުރުކުރަން އަންގައިފި

އިމިގްރޭޝަން ބައެއް މުވައްޒަފުން ތުނބުޅި އާއި ބޯ ދިގުކޮށް، ޔުނިފޯމް މިންގަނޑާ ހިލާފުވާތީ އެކަން ރަނގަޅު ކުރަން އަންގައި، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މުހުލަތެއް ދީފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 16
"ބޭރު ނޫސްވެރިން އިތުރަށް ޗެކުކުރަނީ މަގުސަދު ބަލަން"

ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ނަގައި އަދި ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީން އިތުރަށް ސްކްރީން ކުރަން ނިންމީ އެ މީހުންގެ މަގުސަދު ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެ، މަސައްކަތް ސައްހަތޯ ބެލުމަށް ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 26
ނޫސްވެރިކަމަށް އަންނަ ބިދޭސީންނަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް

ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ނަގައި އަދި ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީން މީގެ ފަހުން ސެކިއުރިޓީ ސްކްރީން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 7
ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ތައާރަފްކުރަނީ

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ޕާސްޕޯޓް ކާޑެއް އިމިގްރޭޝަނާ ތައާރަފް ކުރަން ނިންމައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.