03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 53
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްގެ ފީ ބޮޑުކުރުމުން އަގުތައް އުފުލޭނެ!

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓްގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ 90 ޕަސެންޓް ބޮޑުވުމުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ އަގު އިތުރަށް އުފުލިގެންދާނެތީ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިވެރިން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 74
ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ 18ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ހުއްޓުމާ އެކު، ރާއްޖެ ޑޮލަރަށް ޖެހި، ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު 18ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 36
ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓާއި އިމްޕޯޓު ވެސް ދަށަށް ހިނގައްޖެ

ރާއްޖެ އަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި އަދަދާއި ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރި އަދަދު ވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 9
ބަދަލާއެކު މުދަލުގެ އަގު ބޮޑެއް ނުވާނެ: އެސްޓީއޯ

ދުވާލު ގަޑީގައި މާލެ ތެރޭގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ އެއްވެސް މުދަލެއްގެ އަގުބޮޑު ނުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
މިދިޔަ ޖޫން މަހު އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓްސް ގެ މިންވަރު ކުރީ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު 118 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 21
ރޯދައާ ދިމާކޮށް ބައެއް ތަކެތީގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

ރޯދަމަސް ފެށެން ދިހަ ދުވަހަށް ވިއިރު ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލި، މާލޭގެ ބާޒާރުމަތި ހަލަބޮލިވެއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 10
މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 2.9 ޕަސެންޓަށް ބޮޑުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ޖެނުއަރީން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހާ ހަމަޔަށް ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ނުވަތަ މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 2.9 ޕަސެންޓަށް އުފުލިފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 26
ބޮޑެތި ކާގޯ ލައިންތައް ރާއްޖެއާ ދުރަށް!

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު އޮތީ ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. މަގަތު ފާލަމުގެ ކިޔޫ އެހާ ދިގެވެ. މުދާ ބޭލޭނެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތިގެން ބޮޑެތި ބޯޓު ފަހަރުތައް ހުސްކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. މިހިރީ އެތައް އަހަރެއް ވީއިރު ވެސް އެތަނުގައި ހައްލުނުވެ ހުރި މައްސަލަތަކެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 3
އެމްޕީއެލްގެ ހާލަތު ގޯސް، ލޯޑު ބޮޑު ވަނީ!

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް މުދާ ބާލަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި އުޅަނދު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނެތުމުން ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ނުވަ ވަރަކަށް މަސް ނަގާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.