28 ޖުލައި

July 28, 2020 61
މިއީ ޝިޕިން އެޖެންޓުންގެ "ލޫޓުވުމެއް"!

އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަ ބޯޓުފަހަރުގެ އެޖެންޓުން، ފީގެ އިތުރުން ވެސް އެކި ނަންނަމުގައި ފައިސާ ނެގުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު މިވަނީ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށް ވެފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި އެޖެންޓުން ނަގަމުން ގެންދަނީ "ނުހައްގު ފައިސާ" އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 2
އާދީއްތަ ދުވަހު 52 ކޮންޓެއިނާ ކްލިއާކުރި

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު 52 ކޮންޓެއިނަރުގެ ކާބޯތަކެތި ކްލިއާ ކުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 6
އެމްޕީއެލް އިން އިމްޕޯޓަރުންނަށް ލުއިތަކެއް ދީފި

ރާއްޖެ އަށް މުދާ އެތެރެކުރާ މީހުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020
މިދިޔަ މަހުގެ އިމްޕޯޓް އިތުރު، އެކްސްޕޯޓް ދަށަށް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އިމްޕޯޓް 11 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވި އިރު އެކްސްޕޯޓު ކުރި ވަރު 26 ޕަސެންޓަށް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 40
އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް މިިދިޔަ މަހު ވެސް ދަށަށް

ރާއްޖެ އަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރި ވަރު މިދިޔަ ޖުލައި މަހު 16 ޕަސެންޓަށް ދަށްވި އިރު އެކްސްޕޯޓް 9 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 11
ބައެއް މުދާތައް އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސްކޫލު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރެގެން ރަށު ތެރެއަށް އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 8
މަހެއްވީއިރު ވެސް ބިހާއި ފިޔާގެ އަގު މައްޗަށް ދަނީ!

އިންޑިއާ އިން ގެންނަ ކުކުޅު ބިހާއި ފިޔާގެ އަގު ތިރިނުވެ، މަތިވާން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 29
ފިޔާ އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިއްޖެ

ބިސް، ފިޔާ އަދި އަލުވި ބޭނުންވާ ވަރަށް ރާއްޖެ ނުގެނެވޭތީ، އެ ތަކެތީގެ އަގު ބާޒާރުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 8
މިފަހަރު ގަންނަނީ އެހެން ސާމާނުތަކެއް: އެމްޕީއެލް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، އެމްޕީއެލްގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަލަށް ގަންނަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ތަނުން ކުރިން ގަތް ސާމާނާ ތަފާތު އެއްޗެހިތަކެއް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 9
އެމްޕީއެލްގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރަން ސާމާނު ހޯދަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، އެމްޕީއެލްގެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އާ ސާމާނުތަކެއް ގަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 27, 2018 8
ހުސް ކޮންޓެއިނަރުތައް ހުޅުމާލެ އަށް ގެންދަނީ

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެ ތަނުގައި މިހާރު ހުރި ހުސް ކޮންޓެއިނަރުތައް ހުޅުމާލެ އަށް ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 21
ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރަކަށް 75 ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ނަގަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް މުދާ ބޭލުން ލަސްވާތީ، އޮޕަރޭޝަން ކޮސްޓް ރިކަވަރީ (އޯސީއާރު)ގެ ނަމުގައި ސީއެމްއޭ ސީޖީއެމް ކޮންމެ ކޮންޓެއިނަރަކަށް 75 ޑޮލަރު (1،156ރ.)ގެ ފީއެއް ޓީޓީއެސް މޯލްޑިވްސް އިން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ނަގާ ގޮތަށް ހަމަަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 15
އެމްޕީއެލް އިން މުދާ ނެރުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ނެރުން ލަސްވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވަމުން ދާ ކަމަށް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 3
އެމްޕީއެލް އަށް 158.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާ

އެމްޕީއެލް އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 158.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 28, 2018
ބަނދަރަށް ބޭލި މުދަލުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރު ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބޭލި މުދަލުގެ އަދަދު 14 ޕަސެންޓް އިތުރުވި ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 32
އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 500ރ. އަށް އަރައިފި

ބާޒާރުގައި އަލުވި މަދުވެ، އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 500ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

May 19, 2018 12
މުދާ ނެރުން ލަހެއް ނުވާނެ: އެމްޕީއެލް

މި ރޯދަ މަހަށް ރާއްޖެ އަށް މުދާ ގެންނަ މިންވަރު އިތުރުވި ނަމަވެސް، މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މުދާ ބޭރުކުރުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗަކާ ކުރިމަތި ނުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 10
އަލުން ރެޖިސްޓަރީ ނުކުރި މަޖޫރީންގެ ހުއްދަ ބާތިލްވެއްޖެ

ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި އަގަށް މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުގައި މުދާ ހުސް ކުރާނެ މަޖޫރީން އަލުން ރެޖިސްޓަރީ ވާން ދިން މުއްދަތުގައި އެކަން ނުކުރި މަޖޫރީންގެ ހުއްދަތައް މިއަދުން ފެށިގެން ބާތިލްވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 53
ކޮންޓެއިނަރުން މުދާ ހުސްކުރުމުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބާލާ ކޮންޓެއިނަރުތަކުން މުދާ ހުސްކުރުމަށް ނެގޭނެ އެންމެ މަތީ އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އެ މަސައްކަތުގެ އަގު ސަރުކާރުން މިއަދު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 15
އަމިއްލައަށް މުދާ ކްލިއާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުން ވިޔަފާރިވެރިން އަމިއްލަ އަށް މުދާ ކްލިއާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 21
އަގު ބޮޑުކޮށް ތަކެތި ވިއްކަނީ މުދާ ނުބޭލިގެނެއް ނޫން

ރޯދައަށް މިހާތަނަށް ގެނައި ތަކެތި ބާޒާރުގައި އަގުބޮޑުވާން ޖެހޭ ސަަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޕީއެލްއިން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 22
ހަތަރު މަސް ތެރޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރަން ފަށަނީ

ގާތްގަނޑަކަށް 100 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 8
މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތު ކައުންސިލް (އީވައިސީ) އިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރު މުހައްމަދު ޖުނައިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.