15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 37
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ތާއީދު، ދެން އޮތީ ފޯމިއުލާ!

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަކިވަކިން ކެންޑިޑޭޓުން ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 103
ރައީސް ޔާމީން ބަލިކުރާނެ ގޮތް، އިންތިގާލީ ކެންޑިޑޭޓް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މާ މޮޅެތި ހިސާބުތަކެއް ނުހެދިއަސް އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ؛ ޕާޓީތަކުން ވަކިވަކިން ވާދަކޮށްގެން، އެއް ބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ކެންޑިޑޭޓަކު އަދި ނެތެވެ. މިހާތަނަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުތަކުގެ ނަތީޖާ އިން ވެސް ފެންނަން އޮތީ އެ ހަގީގަތެވެ. އެހެންވެ، އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންތިހާބަށް އޮތް އެންމެ...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 10
އިމްރާން އަލުން ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

މޭ 1 ގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ގޭގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހުން އަލުން މިއަދު އަނެއްކާ ޖަލަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 11
އިމްރާން އަނެއްކާވެސް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ދިގުމުއްދަތުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަނެއްކާވެސް ގޭބަންދަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 5
ނާޒިމާއި އިމްރާން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދާ، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ހެނދުނު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސް ފަރުވާދީފި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ފަރުވާދިނީ ކޮން ބައްޔަކަށް ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 18
އިމްރާންގެ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައިލީ އިންޓަވިއު ދެއްވުމުން

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް ޖަލުން ދެމުން އަންނަ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައިލީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފްވެ، މީޑިއާ އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވުމުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 4
މެމްބަރުން ޖެހިލުން ވާންޖެހޭ ކަމެއް ނެތް: އިމްރާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ޖެހިލުންވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި މެމްބަރުން އިތުރަށް ހިތްވަރު ކުރެއްވުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 10
ނާޒިމާއި އިމްރާން ވަގުތުން ދޫކޮށްލާ: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކުރީގެ ޑފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

July 02, 2017 1
އިމްރާނާ މެދު އަމަލުކުރާ ގޮތް އެޗްއާރުސީއެމަށް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲއާ މެދު މާފުށީ ޖަލުގައި އަމަލު ކުރަނީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން އެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން...

July 02, 2017 7
އިމްރާނާ މެދު އަމަލު ކުރަނީ އަނިޔާވެރިކޮށް: އަދާލަތު

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޯދަ މަހަށް ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ފަހު، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މާފުށީ ޖަލަށް ގެންގޮސް އޭނާއާ މެދު އަމަލު ކުރަމުން...

30 ޖޫން

June 30, 2017 18
ރައްޔިތުން ފަހަތަށް ނުޖެހުމަށް އިމްރާން ގޮވާލައްވައިފި

ކާމިޔާބު ލިބޭނީ ރައްޔިތުން ހިތްވަރާ އެކު ފަހަތަށް ނުޖެހި ތިބެގެން ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 30, 2017 11
ޝައިހް އިމްރާން ވެސް ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ރޯދަ މަހު ގޭ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އަނބުރާ މިއަދު ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 47
ނާޒިމާއި އިމްރާން ރޯދަމަހަށް ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝޭހު އިމްރާން އަބްދުﷲ މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް މިއަދު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 20
ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެކަހެރިވެފައި: އަދާލަތު ޕާޓީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިޔާސީ ގޮތުން އެކަހެރިވެ، އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވެރިކަން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ތަޖުރިބާ ނެތް ބޭފުޅުންތަކަކާ އެކު ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 5
އިމްރާން މައްސަލާގައި މައުމޫނާއި ނަޝީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަނބުރާ ޖަލަށް ގެންދިއުމުން ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި މުހައްމަދު ނަޝީދު، ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 15
އަޒުމެއް، ގުރުބާނީއެއް ޖަލަކަށް ނުލެވޭނެ: އިމްރާން

ޖަލަށް ލެވޭނީ ހަށިގަނޑު ކަމަށާއި އެކަމަކު އަޒުމެއް ޖަލަކަށް ނުލެވޭނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 23, 2017 26
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން ޖަލަށް ގެންގޮސްފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރުމަށް ފަހު ގޭބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނެވި، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަލުން ޖަލަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

April 23, 2017 8
އިމްރާންގެ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި 12 އަހަރުގެ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 16
ގާސިމް ބަންދުކުރިއަސް ގާނޫނީ އިމަށް ވެރިކަން އެނބުރޭނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބަންދުކޮށްގެން އިދިކޮޅު ހަރަކާތް ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވިޔަސް އެ މަނިކުފާނަށް ލިބޭނެ އެއްވެސް މޮޅެއް ނެތް ކަމަށާއި ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެ އަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އެނބުރެން މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުނަގާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

26 މާޗް

March 26, 2017 12
"މިއީ މެމްބަރުން ކަސްތޮޅުން ނެއްޓެންވީ ވަގުތު"

މާދަމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ މައްޗަށް ނަގާ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ފާއިތުވި ތަނުގައި ގައިދުކޮށްފައި ތިބި ހުރެގެތަކުން މިނިވަންވެ އަމިއްލަ ޒަމީރުގެ މައްޗަށް ސީދާވެ ތިބެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރިއަށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަންވީ ވަގުތު ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ...

25 މާޗް

March 25, 2017 16
"ސަލާމަތްވާން ޖެހޭ މުސީބާތެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި"

ނުރައްކާތެރި މުސީބާތެއް ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުން ސަލާމަތްވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ...

March 25, 2017 65
ޔާމީނަށް ވޯޓު ކާމިޔާބު ވާނެ އެއްގޮތެއް ވެސް ނެތް

ސިޔާސީ ގޮތުން އެކި ފިކުރުގެ ލީޑަރުން އެއް މޭޒަކަށް އަރާވަޑައިގަތީ ސިޔާސީ ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކަކާ އެކު، ހުރިހާ ޙިލާފުތައް ދޫކޮށްލެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން...

24 މާޗް

March 24, 2017 50
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅު އެއްބަސްވުމަކަށް

ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ނުހައްގުން ހައްޔަރުކޮށް ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ އަދި ދައުވާ އުފުލި އަދި އުފުލުމުގެ މަގުމަތީގައިވާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ދީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށް، ނުހައްގުން ނިގުޅައިގެންފައިވާ މުއާމަލާތްތަކާއި މުދާ އަލުން އިޔާދަކުރުމަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައި

21 މާޗް

March 21, 2017 6
އިމްރާންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު ޝަރީއަތް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 8
އިމްރާންގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަދުވަހު

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމެއް އަންނަ އަންގާރަދުވަހު ބާއްވަން ހައި ކޯޓުން ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 4
އިމްރާންގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން ފަސްކޮށްފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު މިއަދު ބާއްވަން ތާވަލް ކުރުމަށް ފަހު، އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.