26 ޖޫން

June 26, 2020 10
ބިން ލާދިން އަކީ ޝަހީދެއް ކަމަށް ބުނުމުން ހޫނު ފެނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖޫން 26) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން އަކީ އެމެރިކާ އިން "ޝަހީދުކޮށްލި" މީހެއް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ޕާލަމެންޓުގައި ވިދާޅުވުމުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 5
ބިން ލާދިން ހޯދަން ސީއައިއޭއަށް އެހީވެދިނީ ޕާކިސްތާނުން

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިން ހުރި ތަނެއް ހޯދައި އޭނާ މަރާލުމުގައި އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް އިންޓަލިޖެންސް އެޖެންސީ (ސީއައިއޭ) އަށް އެހީވެދީފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ އިން ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 1
"ބިން ލާދިން އަތުން ނަވާޒް ޝަރީފް ފައިސާ ހޯދި"

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 10) - ކަޝްމީރުގައި ޖިހާދީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އަލްގައިދާގެ ލީޑަރު އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ އަތުން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު އިމްރާން ޚާންގެ ޕާކިސްތާން ތަހުރީކީ އިންސާފް ޕާޓީން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.