16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 2
ބޮޑު ކާމިޔާބަކީ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުބާރު ލިބުން: ސުޒޭން

ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ހޯދުނު ތަށްޓަށް ވުރެ އޭނާ އަށް ކުޅިވަރުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީ އަކީ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުބާރާއި އިހުތިރާމް ލިބުން ކަމުގައި ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 16
ސުޒޭން ބުނަނީ ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް

އެފްއޭއެމް އާއި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަށް ފާޑުކިޔުމަށް ފަހު، ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވުމަކީ ލަދުގަންނަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 30
އެފްއޭއެމުން، ފާޑުކިޔާ އަނގަތަކެއް ބަންދުކޮށްލީބާ؟

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗުކަން ކީއްކުރަން، ހެޑްކޯޗު ކަމަށް ގެންނަން ވެސް އަލީ ސުޒޭނަކީ ވަރަށް ގާބިލް މީހެކެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ޓްރޭނަރުގެ އެސިސްޓަންޓުކަން...

February 08, 2020 14
ސުޒޭނާއި އިމްރާން ގައުމީ ޓީމާ ގުޅި، ބައްސާމުގެ ދަށަށް

ފަހަކަށް އައިސް އެފްއޭއެމް އާއި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކީ ދެ މީހުން ކަމަށްވާ މަޝްހޫރު ކޯޗު އަލީ ސުޒޭނާއި ކުރީގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 9
ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗުކަމުން ސުޒޭން ވަކިވެއްޖެ

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް މިދިޔަ ދެ އަހަރު ކޯޗުކޮށްދިން ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން އެ ކްލަބުން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 2
ސުޒޭނުގެ ބަސް: "ލީގުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރޭ!"

އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ގަވާއިދުގައި އޮތް ގޮތަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރު ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށް ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 8
ކަލަންޑަރު ބަދަލުކޮށްގެން ވީ ފައިދާއެއް ނެތް: ސުޒޭން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްގެން މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ފެނުނު ރަނގަޅު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 39
ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އޮތީ އައިސީޔޫގައި: ސުޒޭން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ގޯސް ފައްތަރަކަށް ވެއްޓި، އައިސީޔޫގައި ކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 25
މައުމޫނަށް ލަފާ އަރުވަން 12 ބޭފުޅުންގެ ކޮމެޓީއެއް

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރުއެމް)ގެ އިންތިގާލީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ލަފާ ދެއްވުމަށް 12 ބޭފުޅުންގެ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 5
މޮޅުވީ ގްރީން އެކަމަކު ހަގީގީ މޮޅު ގައުމީ ޓީމަށް؟!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 2-0 އިން ގްރީންސްޓްރީޓްސް މޮޅުވި ނަމަވެސް އެކަމަށް މާގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިނުވާނެ ކަމަށާއި މި މެޗުން ވެސް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ފައިދާއެއްކޮށްފި ނަމަ މަގުސަދު ހާސިލްވީ ކަމަށް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 7
ވިކްޓްރީ ޓީމު ހަމަނުވާތީ ސުޒޭންގެ އިލްތިމާސެއް!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ވިކްޓްރީގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ޓީމު ހަމަނުވެގެން ތިން މެޗެއް ދޫކޮށްލާފައިވާތީ، އެ ކްލަބްގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން ވިކްޓްރީ މެނޭޖްމަންޓުން އިސްވެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ކުރިން އެ ޓީމުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި މިހާރު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން އިލްތިމާސެއްކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 20
ދެ މިނިސްޓަރުން އެފްއޭއެމަށް: ސުޒޭނުގެ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް!

ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަކީ އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް ވެވޭ ބޭއިންސާފެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު ފުޓްބޯޅަ ރަނގަޅުކުރެވެން އޮތީ އެގޮތަށް ކަމަށް ވަންޏާ އެފްއޭއެމްގެ އެހެން ކޮމިޓީތަކަށް ވެސް ވަޒީރުން ލައްވަންވީ ކަމަށް ބުނެ...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 6
ޔޫވީން ކުޅުންތެރިން ގެނައީ ހިސާބު ޖެހި ގޮތަށް: ނަޒީހު

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން މާލީ ގޮތުން މައްސަލަތަކެއް ނެތި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އޮތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެ ޓީމުން ހިސާބު ޖެހި ގޮތަށް ކުޅުންތެރިންނަށް ހައްގުވާ އަގު ދޭން އެއްބަސްވެގެން ގެނައުން ކަމަށް ޔޫވީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 12
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ބޭނުމީ އިހުލާސްތެރިން: ސުޒޭން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ގޯސް ހާލަތެއްގައި ކަމަށާއި ކަންތަައްތައް ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުންވަނީ މިކަމުގައި އުޅޭ އެންމެން އަމިއްލަ އެދުމެއް ނެތި އިހުލާސްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 3
ގައުމީ ޓީމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ: ސުޒޭން

ގަތަރުގައި 2022 ބާއްވާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2023 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގައި އޮންނަ އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމަށް ކުޅޭ ޖޮއިންޓް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ އުއްމީދީ ގްރޫޕެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ ގައުމީ ޓީމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 30
ބައްސާމްގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ސުޒޭނަށް

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކޯޗުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދޭއިރު ބޭނުންކުރާ ބެކްޑްރޮޕުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ފާހަގަކުރުމުން، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް...

June 24, 2019 8
ފާޑުކިޔަނީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ރަނގަޅަކަށް: ސުޒޭން

ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރަން އޭނާ ފާޑުކިޔަނީ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް އުނދަގުލެއް ޖެއްސުމުގެ ބޭނުމުގައި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ރަނގަޅަކަށް ކުރާކަމެއް ކަމަށް ގްރީން...

19 ޖޫން

June 19, 2019 12
ލީގުގެ ތައްޔާރީތަކަށް ސުޒޭންގެ ފާޑުކިޔުން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަށް މަސް ދުވަހަށް ފަހު އަލުން ފެށިއިރު ހާލަތު އޮތްގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އަދި ފުޓްބޯޅަ އަށް އިހުލާސްތެރިކަމެއްނެތި އެއްވެސް ކަމެއް ރަނގަޅުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 11
ގްރީންގެ އަމާޒު ހުރީ ތަށްޓަށް: ސުޒޭން

ކުރިއަށް އޮތް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާ އެކު ނުކުންނަނީ ތަށްޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 5
ސުޒޭން ގްރީންސްޓްރީޓްސްގައި މަޑުކޮށްފި

އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަށް ކޯޗުކޮށްދޭން އަލީ ސުޒޭން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 12
"ފެންނަނީ ފުޓްބޯޅައިގައި މިސްރާބެއް ނެތް މަންޒަރު"

މި އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގެ ދެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ގައުމީ މުބާރާތާއި އެފްއޭ ކަޕް ނުބާއްވަން އެފްއޭއެމުން ނިންމި ނިންމުމާ އެކު ފެންނަ އެންމެ ބޮޑު މަންޒަރަކީ އަދިވެސް ފުޓްބޯޅައިގައި ހެޔޮ މިސްރާބެއް ނެތްކަން ކަމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 15
ކްލަބްތައް މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކްލަބްތައް އޮތީ މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި ސީޒަނުގެ މިހާ ކުރީކޮޅު މި ހާލަތައް ކްލަބްތައް ވެއްޓުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ދެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ ކްލަބް އީގަލްސްގެ މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަދި ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ އަލީ ސުޒޭން ބުނެފި އެވެ.