13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 9
އަންނަ އަހަރު ދިރާސީ އާ އަހަރު އޮގަސްޓް 10 ގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުނު ފިލާވަޅުތައް އަންނަ އަހަރު ފުރިހަމަކޮށް، ދިރާސީ އާ އަހަރު އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 10 ގައި ފަށަން އެޑިއުކޭޝަން...

August 13, 2020 1
ކިޔަވައިދެވޭ ގޮތް: ދެވޭ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު

ދޭ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ ވެރިންނާއި ތައުލީމީ މޫލަވެރިންނާއި ބެލެނިވެރިން އަންނަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ލަނޑުދަނޑިއަކީ އަމިއްލަ ފައި...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 2
ހިސާބު ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބައި ގަރުނު، ހޯމްވޯކާ ދެކޮޅު

އެއް ކަމެއްގައި ދެމިހުރެވޭނީ އެ ކަމަކަށް ހާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމަކާއި ލޯތްބެއް އޮވެގެންނެވެ. ބައި ގަރުނުވީ އިރު ވެސް ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ ވަރަށް ހިތްވަރު ގަދަވެގެންނެވެ. އިންޑިއާގެ މި ހިސާބު ޓީޗަރަކީ ދެގޮތެއް ނުވެ ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ސާބިތުވެ ހުރި މީހެކެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ހިތަދޫގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ސ. ހިތަދޫން ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ އަވަށުގެ ސްކޫލްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހަށް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 12
އެމެރިކާ- ޔުނިސެފުން ރާއްޖެ އަށް 11 މިލިއަން ރުފިޔާ

އާންމުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނާއި ސްކޫލްތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އެ ތަންތަން އަލުން ހުޅުވުމަށްޓަކައި އެމެރިކާ އާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ބޮޑު އެހީއެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 11
ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް

ކެރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ޝައުގުވެރިކަން އޮތީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

August 04, 2020 4
މާލޭގެ ސްކޫލްތައް އަނެއްކާވެސް ދެ ހަފުތާ އަށް ބަންދު

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާއެކު، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވުން ފަސްކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަން...

24 ޖުލައި

July 24, 2020 4
ގްރޭޑު 8،7 އަށް އަންނަ މަހުގެ 16ގައި ކިޔަވައިދެނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކީ ސްޓޭޖް ތިނަކަށް، އަންނަ މަހުގެ 16 ގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 22
ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އެއް ނުފެތުރޭ: އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ކުދިން އިތުރުވި ނަމަވެސް އެ ބަލި އެ ކުދިންނަށް ޖެހެނީ ސްކޫލްގެ ތެރެއިން ނޫން ކަމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 10
އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އޮގަސްޓް މަހު ފެށޭތޯ ބަލަނީ

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހު ފަށަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

July 22, 2020 4
އެމްއެންޔޫގެ "ވާޗުއަލް އޯޕަންޑޭ" މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މާދަމާ ރޭ "ވާޗުއަލް އޯޕަންޑޭ" އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 9
އަންނަ މަހު ގްރޭޑު 7-8 އަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކީސްޓޭޖް ތިނަކަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 21, 2020 14
އިރުޝާދު އެކަން ކޮށްފި، ދެން ވެސް ކިޔެވުމުގައި

އަތުން އެހާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ނުކުރެވެ އެވެ. ހިނގުމުގެ ނަސީބުން ވަނީ މަހުރޫމްވެފަ އެވެ. އެއީ ކިޔެވުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ކަމަށް ދެކޭ ނަމަ އިރުޝާދު ގާސިމް މިއަދު އޮންނާނީ އެނދުމަތިވެފަ...

20 ޖުލައި

July 20, 2020 6
ގުރުއާން ކުލާސްތަކުގެ ޓީޗަރުން ވެސް ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހޭ

ޓީޗަރުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ލައިސަންސެއް ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް ތައުލީމީ ބިލުގައި އޮތް މާއްދާ އަށް ގުރުއާން ކްލާސްތައް ވެސްް އިތުރުކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު...

July 20, 2020 5
ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަން 130 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަށް 130 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 12
އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ މަސައްކަތުމީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ މަސައްކަތު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

July 19, 2020 7
ހަތް ދަރިވަރަކަށް ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕް ދީފި

އޭ ލެވެލް އިން މިދިޔަ އަހަރު އެއްވަނަ ހޯދި ހަތް ދަރިވަރަކަށް، ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލަޝިޕްގެ ލިޔުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

July 19, 2020 56
ސްކޫލު ހުޅުވުން ކާމިޔާބެއް ނުވި، އެޓެންޑެންސް ދަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނައި ލުޔާ އެކު، މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވި ނަމަވެސް، އެ ފިޔަވަޅު ކާމިޔާބުނުވެ، ދަރިވަރުންގެ އެޓެންޑެންސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވާން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020
ކޮވިޑަށް ފަހު މަތީ ތައުލީމަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

ކޮވިޑް-19އާ އެކު އެކި ދާއިރާތަކަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އެބަ ފެނެ އެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންތެރިކަން، އޭގެ ކުރިން އެކަމާ މެދު ވިސްނާލާފައި ނެތް އެތައް ބަޔަކަށް، އެނގުނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާ މެދު، ތަޖުރިބާކާރުންގެ މެދުގައި މިހާރު ވަނީ ބަހުސް ފެށިފަ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 38
ތައުލީމުގެ ބިލަށް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ގިނަ ޚިޔާލުތަކެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތައުލީމުގެ ބިލަށް ޚިޔާލު ހޯދަން މަޖިލީހުން ބޭއްވި ފޯރަމްގައި އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި މިހާރުވެސް ކުރައްވާ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ގިނަ ޚިޔާލުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020
ގޭގައި ކިޔަވައިދިނުން އެކްޝަން ފިލްމެއްހާ އުނދަގޫ

ދަރިންނަށް ގޭގައި ކިޔަވައިދިނުން އެކްޝަން ފިލްމެއްހާ އުނދަގޫ ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19އާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ އުނދަގޫ އަދި އެންމެ ފިކުރު ބޮޑުވާ ކަމަކީ އެއީ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝާލީޒް ތެރަން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 6
ތާމޮމީޓަރާއި ސައިބޯނި ގަންނަން 625،220ރ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވި އިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޭނުވާ ތާމޮމީޓަރާއި ސައިބޯނި ގަންނަން 625،220ރ. ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން...

July 02, 2020 22
ވަދެވިގެން ނުވާނެ ސައިޓުތައް ކުޑަކުދިންގެ އަތްމަތީގައި

ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުޑަކުދިންގެ އަތްމައްޗަށް އިންޓަނެޓު ދޫވުމާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކުދިންނަށާއި މައިންބަފައިންނަށް ނޭނގުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް...

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ތައުލީމާ ގުޅޭ ވެބިނާތަކެއް ޣިޔާސުއްދީނުން ފަށައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މުހިއްމު ވެބިނާތަކެއް ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ފަށައިފި އެވެ.

July 01, 2020 7
ދަރިވަރުން އުފަލުން، އެކަމަކު ނިއު ނޯމަލް އުނދަގޫ!

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ހައުސް ކެޕްޓަން އަހުމަދު އާކިފަށް މިއަދު ލިބުނު އުފާ ބޮޑެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ސްކޫލަށް ދެވުމުން، އެ...

29 ޖޫން

June 29, 2020 1
ޓެލިއާ އެކު ކޮއްކޮމެން: ޕްރީސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަ

ދިވެހި ބަހުން އަޑުއަޅާފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ކާޓޫން ޝޯއެއް މެދުވެރިކޮށް ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

June 29, 2020 4
ކިޔެވުމުގައި ނަމޫނާއެއް، ބާސްކެޓްބޯޅައިގައި ތަރިއެއް

އުމުރުން ކިތަންމެ ހަގަސް އަމްރާ މުހައްމަދު އާމިރުގެ އުއްމީދުތައް ހުރީ ވަރަށް އުހުގަ އެވެ. ކިޔަވައި ނިންމައިގެން ޑޮކްޓަރަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެންތަކާ އެކު، އޭނާގެ ދެން އޮތް އުއްމީދަކީ...

28 ޖޫން

June 28, 2020
ޓިއުޝަން ދޭން ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް އާރްއޯއެލް އިން

ޓިއުޝަންދޭ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖެ އޮންލައިން (އާރްއޯއެލް) އިން ތައާރަފްކުރި އޮންލައިން "ލާނިން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް (އެލްއެމްއެސް) - ޓިއުޓާސް" ގެ ހިދުމަތް ބޭނުންވާ މީހުން އޭގައި ބައިވެރިވާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 6
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ އަސަރު 91،000 ދަރިވަރުންނަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ 91،000 ދަރިވަރުންނަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.