29 މާޗް

March 29, 2020 6
ކޮވިޑް:19: ލޮކްޑައުންކުރީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެން: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 29) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން 21 ދުވަހަށް ގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ކުރީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތި ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 52
އިންޑިއާ އިން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިންޑިއާ 21 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފައި އޮތަސް ދިވެހިންނަށް ބޭނުންވާ ހަކުރާއި ހަނޑޫ މިއަދު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 6
ރިތިކާއި ކުރީގެ އަންހެނުން އެއް ގެއެއްގައި

ކައިވެނި ރޫޅިފައި އޮތަސް އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަނާއި ސުޒާން ޚާނަކީ ދަރިންގެ ކަންކަމުގައި އަބަދު ވެސް ހިއްސާވާ ދެ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން ދަރިން ގޮވައިގެން އެކީގައި ޗުއްޓީތަކަށް ވެސް ދިއުމަކީ އެ ދެ މީހުން އާންމުކޮށް ކުރާ ކަމެކެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 61
ފުރަންދަނިކޮށް ދަތުރު ކެންސަލް، މިހާރު އިންޑިއާ ބަންދު

ސްކޫލް ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް އެތައް ބަޔަކު ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެކި ބޭނުންތަކުގައި ފުރައިގެން ދިޔައިރު ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން ކުއްލިއަކަށް މިހާ ބޮޑަށް މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފެތުރިގެންފާނެ ކަމަކަށް ހިއެއް ނުކުރެ އެވެ. ފަރުވާއެއް ނެތް ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ވައިރަސް ފެތުރިގަތުމާ އެކު ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށް ދަތުރުފަތުރު...

March 26, 2020 3
އިންޑިއާ އިން ފަގީރުންނަށް 22 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 26) - މުޅި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ފަގީރުންނަށް ލިބޭ މާލީ ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށް ސަރުކާރުން 22 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ރިކަވަރީ...

March 26, 2020 2
މެލޭރިއާ ބޭސް އިންޑިއާ އިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 26) - މެލޭރިއާ އަށް ދޭ ބޭހެއް ކަމަށްވާ ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއިން އިންޑިއާ އިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 24
ހާސްނުވޭ، ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ: އިންޑިއާ

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މިއަދުން ފެށިގެން 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުޅި އިންޑިއާ ބަންދުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެކަމާ ހާސްނުވުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ އެމްބަސީން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

March 25, 2020 3
ގެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުން ބޭޒާރުކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުން ގޭގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބުމަށް އެންގި ނަމަވެސް އެކަމަށް ތަބާނުވެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ އުޅޭ...

March 25, 2020 6
އިންޑިއާ ކުއްޖެއްގެ ނަމަކަށް ކޮރޯނާ

ކޮވިޑް-19 ފަތުރާ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އުފަންވި ކުއްޖަކަށް ކޮރޯނާގެ ނަން ދީފި...

24 މާޗް

March 24, 2020 35
މުޅި އިންޑިއާ 21 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުންކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 24) މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން އިންޑިއާ ލޮކްޑައުންކުރިކަން ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ދެންމެ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 2
ތަޖުރިބާކުރުމަށް އިންޑިއާގެ 1.3ބިލިއަން މީހުން ގޭގައި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 22) - މުޅި އިންޑިއާ މިއަދު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައި ވަނީ ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އަޅަން ޖެހިއްޖެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް އާބާދީގައި 1.3 ބިލިއަން މީހުން ހިމެނޭ ބިޔަ އިންޑިއާ ތައްޔާރުވެފައި އޮތީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބެލުން ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 31
އިންޑިއާއިން ނާދެވުނު ދިވެހިންނަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

އިންޑިއާގެ ހުރިޙާ އެއާޕޯޓްތަކެއް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބަންދުވާ އިރު، މިރޭ ރާއްޖެ އަންނަން ޓިކެޓް ނެގި ދިވެހިންނަށް ރާއްޖެ އާދެވެންދެން، އެ މީހުން އެ ގައުމުގައި ތިބުމާއި ކެއުމުގެ...

March 21, 2020 8
ކޮވިޑް-19 ރިލީފް ފަންޑަށް ރާއްޖެއިން 2ލައްކަ ޑޮލަރު

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޑް-19 އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑަށް ރާއްޖެ އިން ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު (ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަދިޔާކުރަން...

20 މާޗް

March 20, 2020 8
ދިއްލީ ރޭޕް: ހަތަރު މީހުން ދަންޖައްސައިފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 20) - އިންޑިއާގައި 2012 ވަނަ އަހަރު ބަހެއްގެ ތެރޭގައި ސްކޫލް ދަރިވަރަކު ރޭޕްކުރި ހަތަރު މީހުންނަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ އަދަބު ރޭ ފަތިހު ތަންފީޒްކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 7
ކޮވިޑް-19: އެއް ދުވަހަށް އިންޑިއާ ބަންދުކުރަނީ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 19) - ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު މިހާރު ފެތުރޭ ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުޅި އިންޑިއާ އެއް ދުވަހަށް ބަންދު ކުރަން ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ...

March 19, 2020 1
އިންޑިއާ އަށް ފްލައިޓްތައް ޖެއްސުން ހުއްޓާލަނީ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 19) - ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިންޑިއާ އަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ...

18 މާޗް

March 18, 2020 5
މަގުމައްޗަށް ކުޑަކަމުދާން އުޅެގެން ގެއްލުނީ ކާރު

ޕާޓީއަކަށް ގޮސްފައި ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ކުޑަކަމުންދާން މަޑުކުރުމަށް ފަހު، މަގެއްގެ އެއްފަރާތުގައި މީހަކު ކުޑަކަމުދާން ހުއްޓައި އޭނާގެ ބީއެމްޑަބްލިއު ކާރާ އެކު ވަގުންތަކެއް ފިލި މައްސަލައެއް އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ނޮއިޑާ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ތާޖް މަހަލް ބަންދުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 17) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތާޖް މަހަލް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

March 17, 2020 2
އިންޑިއާގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ހުއްޓުމަކަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އޮންނަ އިންޑިއާގައި ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 5
އިންޑިއާގެ އަގުބޮޑު ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ޝާހްރުކްގެ "މަންނަތު"

އިންޑިއާގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ މަހުޖަހުންގެ ގެތައް އެ ގައުމުގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިރު، އެ ލިސްޓްގައި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާންގެ ގެ "މަންމަނަތު" ވެސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 9
ކޮވިޑް-19: ސާކްގެ ވެރިންގެ ކޮންފަރެންސެއް މާދަމާ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ސަރަހައްދީ ގޮތުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ސާކް ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސެއް މާދަމާ އޮންނާނެ...

March 14, 2020 30
އިންޑިއާ އިން ހަދިޔާކުރި ބޭސްތައް ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި، ތިން މަސް ދުވަހަށް ބޭނުންވާ ބޭސް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 38
އިންޑިއާގެ ޓީމުން ހާއްސަ ތަމްރީނުތައް ދޭނެ

ކޮވިޑް-19 ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީވާން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފޮނުވައިދިން ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް ތަމްރީނު ދިނުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 13, 2020 1
ބަލިޖެހިގެން އިންޑިއާ އިން ފުރަތަމަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 13) - ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ މީހަކު އިންޑިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

March 13, 2020 6
އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު ޖެކް މާ އަށް

އޭޝިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބާނީ އަށް ގެއްލި، ޗައިނާގެ ޖެކް މާ އަށް އެ މަގާމު ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 6
އިންޑިއާއިން ވެސް ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން، އިންޑިއާ އިން ވެސް ވިސާ ދިނުން މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 1
ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އިންޑިއާ އިން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކެރަލާ (މާޗް 10) - އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުން ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

March 10, 2020 4
ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު ހޮސްޕިޓަލަކުން ފިލައިފި

މެންގަލޫރު (މާޗް 10) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ މެންގަލޫރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބާއްވާފައި އޮތް، ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު އެ ހޮސްޕިޓަލުން ފިލައިފި އެވެ.

March 10, 2020 5
"ބެސްޓް މަމީ އެވޯޑް" ފިރިހެނަކަށް

އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލައި، ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުއްޖަކު އެޑަޕްޓްކޮށް، ފަހުން ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ކައުންސެލިންގެ ހިދުމަތް ދެމުން...

09 މާޗް

March 09, 2020 1
ދާޖަހާތީ ކޯމަހުގެ އާބާދީ 90 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ބޮޑެތި ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާތީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ކޯމަހުގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަސަރު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.