13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 4
ނާފިއުގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޓީސީ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދެ ވަނަ ހާފްގައި އަލީ ނާފިއު (ކަޅޭ) ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ 6-1 އިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 1
"މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޓީމުތަކާ ކުޅޭއިރު ސަމާލުވޭ"

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް އަތޮޅުތަކުން އައި ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 4
ޓީސީ އަށް ޒާދާއި ބަމްޕުޗް އަދި މިސްރު ކުޅުންތެރިއެއް

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އީގަލްސްގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަހުމަދު ޒާދާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ސުހެއިލް (ބަމްޕުޗް) އަދި މިސްރުގެ މިޑްފީލްޑަރެއް ގެނެސްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 7
ގްރީން އަށް ދެ ވަނަ، އީގަލްސް ކަޓައި ޓީސީ ލީގަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމް ކަށަވަރުކުރިއިރު އީގަލްސް ގަދަ ހަތަރަކުން ކަޓައި ގަދަ ހަތަރެއްގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017
ވިކްޓަރީ ކަޓައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޕްރިމިއާ ލީގަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ ވިކްޓަރީ ގަދަ ހަތަރަކުން ކެޓިއިރު. މި ނަތީޖާއާ އެކު ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކޮށް...

July 18, 2017 2
އަހަންނަކަށް ވެސް ވަކި ޕްރެޝަރެއް ނެތް: ނިޒާމްބެ

ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ކުރިއަށް އޮތް 15 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫނީ ނުހޯދޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވަނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އޭނާ އަށް...

14 ޖުލައި

July 14, 2017 2
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ޓީސީ އަށް އުއްމީދެއް

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 6-0 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރައި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 5
އީގަލްސްއާ އެއްވަރުވެ ޓީސީ އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ރޭ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އީގަލްސްއާ އެއްވަރުވެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 1
އެންމެ ވާދަވެރި ކުރިމަތިލުން، ޓީސީ އަށް ފައިނަލެއް

ފާއިތުވި ދެ ސީޒަނަށް ބަލާއިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސް ކުޅޭ މެޗުތަކަކީ އެންމެ ވާދަވެރި އެއް ކުރިމަތިލުމެވެ. އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލިޔަސް މިއީ ޓީސީ އަށް ފައިނަލެއް ކަމަށެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 2
މާޒިޔާ ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ހޯދައިފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ 0-0 އިން އެއްވަރުކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 6
"މިއީ ބަލަން ފަސޭހަ ކުޅެން އުނދަގޫ މެޗެއް"

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް މާޒިޔާ ކުޅޭ މެޗަކީ ބަލަން ފަސޭހަވި ނަމަވެސް ކުޅެން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ މެޗެއް ކަަމަށް މާޒިޔާގެ މެސެޑޯނިއާ ކޯޗު މަރްޔާން ސެކުލޮސްކީ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 2
ގަދަ ހަތަރެއްގެ ވާދަވެރިކަން އިންތިހާގައި

އެއް ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފޯމެޓަށް މި ފަހަރު އެފްއޭއެމުން ގެނައި ބަދަލާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ލީގު ކަމަށްވާ ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ލިބޭނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އަށް ޓީމުގެ މެދުގައި ކުޅޭ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމަކަށެވެ. ދެ ބުރަކަށް ކުޅޭ މާލޭ ލީގުގެ ފަހު ހަތަރު މެޗަށް ޓީމުތަކުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، އަދި އެއްވެސް...

24 ޖޫން

June 24, 2017 6
ނިއު އިން ފަހު ވަގުތު ޓީސީ ބަލިކޮށްފި

ފޯރިގަދަ ކުރިމަތިލުމެއްގައި މިރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފަހު ވަގުތު 4-3 އިން ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާއާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން އެއްވަރުކޮށް ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކުރުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 5
ޓީސީ ފޯމުގައި، ޕްރެޝަރު އޮތީ ނިއު އަށް: ނިޒާމްބެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އޮތީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ނިއު ރޭޑިއަންޓް އޮތީ ޕްރެޝަރުގައި...

June 23, 2017 5
މާޔޫސްކަމުން އަރައިގަންނަން ބޭނުންވަނީ މޮޅެއް: ޓަވަރޭޒް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން ބަލިވުމުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް މާޔޫސްވެފައިކަމަށާއި އެކަމުން އަރައިގަންނަން ބޭނުންވަނީ...

21 ޖޫން

June 21, 2017 1
ބޮޑު މެދުކެނޑުމުގެ ފައިދާ ނެގޭކަށް ނެތް

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ވަގުތުދޭން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ކުޅުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު މާދަމާރޭ މެޗުތައް ފަށާއިރު މި ލިބުނު ބޮޑު ބްރޭކްގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް މި ދަނޑިވަޅުގައި ނެގެންނެތް ކަމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ބައެއް ކޯޗުން ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 6
ވެލެންސިއާ އަށް ދިވެހި ލީގުން ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން މިއަދު 6-3 އިން ބަލިވެ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ލައްވާ ނުލައި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ކްލަބް ވެލެންސިއާ އަށް ޖާގަ ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

May 25, 2017
"ފަސޭހަ ނުކުރާނަން، މެޗެއް ގެއްލެން ބޭނުމެއް ނޫން"

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަ ނުކުރާނެ ކަމަށާއި މި ވަގުތު ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އިތުރު މެޗެއް ގެއްލެން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް...

20 މެއި

May 20, 2017 3
ޓީސީ އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އެއްވަރު

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 4
ބޮންޑާ ދެން ނުފެނިދާނެ: ނިޒާމްބެ

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) މިހާރު ނުފެންނަނީ އޭނާ އަމިއްލަ ސަބަބަކާ ހުރެ އުފަން ރަށުގައި ހުރުމުން ކަމަށާއި ފަހަރުގައި އޭނާ ދެން ނުފެނިދާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 6
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިޒާމްބެ ހަނުހުރެފި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ މާޒިޔާ އަތުން 3-0 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިވި މެޗަށް ފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ހަނުހުރެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 9
ފުރަތަމަ ބުރުން މާޒިޔާ އަށް ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑެއް

ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-0 އިން ބަލިކޮށް ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ އެކު މާޒިޔާ އިން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރު މިރޭ ނިންމާލައިފި އެވެ.

May 12, 2017 3
މާޒިޔާ ހުއްޓުވަން ޓީސީ ކެތްމަދުވެފައި

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ މާޒިޔާގެ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ...

08 މެއި

May 08, 2017 6
ޓީސީ ބަލިކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ތިން ވަނަ އަށް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 3-1 އިން ބަލިކޮށް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ތިން ވަނަ މަގާމަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަރައިފި އެވެ.