18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
ޓީސީން މިހާރު ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ: ޝާޒްލީ

މި މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެ ޓީމުން ޝަކުވާނުކޮށް ނަތީޖާ ނެރެންޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 2
ޓީސީން އީގަލްސް ބަލިކޮށްފި، މާޒިޔާ ލީގާ ގާތަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން 1-0 އިން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އީގަލްސް އަތުން މޮޅުވުމާ އެކު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020
މާޒިޔާ ދޫކޮށް ބެންޖޯ އަލުން ޓީސީ އަށް

މި ސީޒަނުގައި މާޒިޔާގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) އޭނާ ކުރިން ކުޅުނު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
ލީގުގެ ފަހު ބުރު ފަށާއިރު މާޒިޔާ ބޮޑު ލީޑެއްގައި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު ބުރުގެ ކުޅުން މިއަދު ފަށާއިރު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މާޒިޔާ އޮތީ އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު އެވެ. ލީގުގެ ފަހު ބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށް ފަސް މެޗު އޮތްއިރު، ގިނަ ޓީމުތައް އޮތީ މާޒިޔާ އަތުލެވޭނެ ހިސާބެއްގައެއް ނޫނެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 3
ޓީސީ ބަލިކޮށް އީގަލްސް އަށް ދެ ވަނައިގައި ލީޑެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުގައި މިއަދު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ދެ ވަނައިގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 7
ދަގަނޑޭ އަލުން ޓީސީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ

މި ސީޒަނުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅެމުން އައި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަލުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 4
އެންމެ ފަހުން ނިންމީ ހަ ޓީމާ އެކު ފަހު ބުރު ކުޅެން

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރު ކުޅޭނީ ފުރަތަމަ ދެ ބުރުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި އަށް ޓީމުގެ މެދުގައި ކަމަށް ގަވާއިދުގައި ބުނި ނަމަވެސް އެންމެ ހަ ޓީމު...

January 09, 2020 1
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ބަލިކޮށް ޓީސީ ތިން ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 1
ޕާކިސްތާން ގޯލްކީޕަރު ސާގިބް ޓީސީ އަށް

މި ސީޒަނުގައި ށ. ފޯކައިދޫ ޓީމުގެ ގޯލު ބަލަހައްޓަމުން އައި ޕާކިސްތާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ހަނީފް ސާގިބް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 4
ޓީސީ ދޫކޮށް ސާމިރު ވެސް މާޒިޔާ އަށް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގައި ފަަހަކަށް އައިސް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި މުހައްމަދު ސާމިރު މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 3
ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު އައިސަމް މާޒިޔާ އަށް

މި ސީޒަނުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ގައުމީ ޓީމުން ވެސް ފުރުސަތު ހޯދި ހުނަރުވެރި ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު އިބްރާހިމް އައިސަމް މާޒިޔާ އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން ޓީސީ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އިން 4-2 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 2
މާޒިޔާ އަށް އެއް ވަނައިގައި 14 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މާޒިޔާ އިން 14 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް މިރޭ ނަގައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 1
މާޒިޔާ ވަރުގަދަ އެކަމަކު ޓީސީ އަށް ފުރުސަތު އެބައޮތް

މާޒިޔާ އަކީ ލީގުގައި އެންމެ ވަރުގަދަކޮށް އޮތް ޓީމުކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ އަށް ވެސް ނަތީޖާ ނެރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 1
ޓީސީން ފަހަތުން އަރައި ދަ ގްރާންޑޭ ބަލިކޮށްފި

އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް ކުޅެ، ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު މުހިއްމު މޮޅެއް...

December 20, 2019
ޓީސީއާ މެދު ޝާޒްލީގެ ބޮޑު އުއްމީދެއް

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތައް މި ވަގުތު އަޑިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި އޮއްވައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ހަވާލުވީ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރު އޮތުމުން ކަމަށް ކޯޗު...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019
ނިލަންދޫ އަތުން ޓީސީ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 4-0 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019
ޓީސީގެ ކޯޗަކަށް ޝާޒްލީ ހަމަޖައްސައިފި

ހުސްވެފައިވާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އޭއެފްސީ ޕްރޯ ލައިސަންސް ހާސިލްކުރި ފުރަތަމަ ދިވެހި ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 4
މިއީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއް: ނިޒާމްބެ

އަހަރުން އަހަރަށް ވަރުގަދަ ކުރަމުން އަންނަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބްގެ ކޯޗުކަން އޭނާ އަށް ލިބުމަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ވެސް ލިބުނު ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 3
ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް: ފަހު މެޗުން ބަލިވެ ޓީސީ ކަޓައިފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދާ ޝެއިހް ކަމާލް ކްލަބް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ލާއޯސްގެ ޔަންގް އިލެފަންޓް އެފްސީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕް: ޓީސީގެ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދާ ޝެއިހް ކަމާލް ކްލަބް ކަޕްގައި އިއްޔެ އިންޑިއާގެ މޯހަން ބަގާން އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
ފުރަތަމަ މެޗުން ޗިޓަގޮން އަތުން ޓީސީ ބަލިވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި އިއްޔެ ފެށި ޝެއިހް ކަމާލް ކްލަބް ކަޕްގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު މެޗުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮން އަބަހާނީ އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.