31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 6
ޓީސީ އޮތީ ހަމަބިމުގައި: ނިޒާމްބެ

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ހަމަބިމުގައި ކަމަށާއި އެންމެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 1
ބެންޖޯގެ ލީޑަޝިޕަށް ނިޒާމްބެގެ ތައުރީފް

މި ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ގެނައި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) އަކީ ކެރިއަރުގެ ފަހު ދުވަސްތައް ގުނަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އެކަމަކު ޓީސީން މި ސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް ހޯދަމުން އަންނަ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކުގެ ފަހަތުގައި ބެންޖޯގެ ދައުރު ބޮޑެވެ. ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 2
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ޓީސީ އެއް ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން 4-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

October 25, 2017 2
ޕްރެޝަރެއް ނެތުމުން ނިޒާމްބެ ހުރީ އިތުބާރާ އެކު

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ދ. ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ މަގާމުގެ ޕްރެޝަރެއް ނެތި މުޅި ޓީމުން އޭނާ އަށް ކުރާ އިތުބާރު ކަމަށް...

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 4
"އިއްބެ އަކީ ނަމޫނާއެއް، އޭނާ އެ ދެނީ މެސެޖެއް"

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ވަރަށް ހުނަރުވެރި ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރުން އެބަތިއްބެވެ. އެކަމަކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) ގެ ނަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 8
މާޒިޔާ އަތުން މޮޅުވެ ޓީސީން ނިއުއާ ގާތްކޮށްފި

މުޅި މެޗުގައި ކުރި ވަރުގަދަ ހިތްވަރާ އެކު، ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް އަރައި، އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެ ޕޮއިންޓަށް ފަރަގުކުޑަކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 5
ޓީސީ-މާޒިޔާ ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް، އަމާޒު ދެ ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް ނުކުންނައިރު، ދެ ޓީމުގެ ވެސް އަމާޒުހުރީ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އަރައި އެއް ވަނައިގައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓާ ދެމެދު އޮތް ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުމަށެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 3
ފުރަތަމަ މެޗަށް ފަހު ޓީސީ އެއް ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ތިނަދޫ 3-2 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 2
ގްރީން އަތުން މޮޅުވެ ޓީސީ އަށް ތިން ވަނަ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުން މިރޭ ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ތިން ވަނަ މަގާމް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

September 23, 2017 2
ރަނގަޅު މަގާމެއް ހޯދަން ޓީސީ-ގްރީން މުހިއްމު މެޗަކަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޓީސީ އާއި ގްރީންސްޓްރީޓްސް ބައްދަލުކުރާއިރު މިއީ ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމާލާއިރު ރަނގަޅު މަގާމެއްގައި އޮތުމަށް ދެ ޓީމަށް ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 3
މާޒިޔާ ބަލިކޮށް ޓީސީ ދެ ވަނަ އަށް

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިއަދު ޖެހިލައިފި އެވެ.

September 16, 2017 1
މެޗުގެ ކުރިން ޓީސީ އާއި މާޒިޔާ އަށް އުނދަގޫ ހާލަތެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާއިރު ދެ ޓީމަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ އުނދަގޫ ހާލަތެއް ކަމަށް އެ ދެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
މާޅޮސް ބަލިކޮށް ޓީސީ ތިން ވަނަ އަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު، އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު އއ. މާޅޮސް އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަރައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 1
މިލަންދޫ ކުޅުންތެރިންނާއި ކޯޗު ނާސިރަށް ތައުރީފް ހައްގު

ށ. މިލަންދޫ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނާސިރުގެ ރޭވުންތެރިކަމާއި އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުމަށް ތައުރީފް ހައްގު ކަމަށާއި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017
ތިނަދޫ އަތުން ޓީސީ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ގދ. ތިނަދޫ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-0 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

August 19, 2017 4
ތިނަދޫ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު: ނިޒާމްބެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް މިއަދު ހަވީރު ގދ. ތިނަދޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަނުކުރާނެ ކަމަށާއި ތިނަދޫ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 4
ނާފިއުގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޓީސީ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ދެ ވަނަ ހާފްގައި އަލީ ނާފިއު (ކަޅޭ) ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ 6-1 އިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 1
"މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޓީމުތަކާ ކުޅޭއިރު ސަމާލުވޭ"

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް އަތޮޅުތަކުން އައި ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 4
ޓީސީ އަށް ޒާދާއި ބަމްޕުޗް އަދި މިސްރު ކުޅުންތެރިއެއް

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޓީމު ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އީގަލްސްގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަހުމަދު ޒާދާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އަހުމަދު ސުހެއިލް (ބަމްޕުޗް) އަދި މިސްރުގެ މިޑްފީލްޑަރެއް ގެނެސްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 7
ގްރީން އަށް ދެ ވަނަ، އީގަލްސް ކަޓައި ޓީސީ ލީގަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމް ކަށަވަރުކުރިއިރު އީގަލްސް ގަދަ ހަތަރަކުން ކަޓައި ގަދަ ހަތަރެއްގެ ފަހު ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017
ވިކްޓަރީ ކަޓައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ޕްރިމިއާ ލީގަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ ވިކްޓަރީ ގަދަ ހަތަރަކުން ކެޓިއިރު. މި ނަތީޖާއާ އެކު ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކޮށް...

July 18, 2017 2
އަހަންނަކަށް ވެސް ވަކި ޕްރެޝަރެއް ނެތް: ނިޒާމްބެ

ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ކުރިއަށް އޮތް 15 އަހަރު މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫނީ ނުހޯދޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޕްރިމިއާ ލީގަށް ވަނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އޭނާ އަށް...

14 ޖުލައި

July 14, 2017 2
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ޓީސީ އަށް އުއްމީދެއް

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 6-0 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރައި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 5
އީގަލްސްއާ އެއްވަރުވެ ޓީސީ އުނދަގޫ ހާލަތަކަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ރޭ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އީގަލްސްއާ އެއްވަރުވެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 1
އެންމެ ވާދަވެރި ކުރިމަތިލުން، ޓީސީ އަށް ފައިނަލެއް

ފާއިތުވި ދެ ސީޒަނަށް ބަލާއިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސް ކުޅޭ މެޗުތަކަކީ އެންމެ ވާދަވެރި އެއް ކުރިމަތިލުމެވެ. އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލިޔަސް މިއީ ޓީސީ އަށް ފައިނަލެއް ކަމަށެވެ.