24 މެއި

May 24, 2017 3
އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު މީހުން އެއްގަލަކަށް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 24) - އިންޑިއާގެ ރައީސް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 24, 2017 27
ކޮޗިންގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގައި ރޭ ދަންވަރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 24, 2017 25
އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ އެކަހެރި ރަށާއި އެކަހެރި ގަބީލާ

އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ ޖަޒީރާ އެހެން ރަށްރަށާ އެރަށް ތަފާތެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މަައުލޫމާތު ހުރި މީހުންގެ އިންޒާރަކީ އެއްވެސް މީހަކު އެރަށާ ކައިރިނުވުމެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 13
ޔާމީންގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެދި އެ ގައުމުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ޔާމީންގެ އާއިލާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 55
ކޮޅުވެއްޓި ފެނިއްޖެ، އެންމެން ވެސް ތިބީ ސަލާމަތުން

ކ. ތުލުސްދޫން ފުރައިގެން ލ. ގަމަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ހަ މީހުންނާ އެކު އަންގާރަ ދުވަހު ގެއްލުނު ކޮޅުވެއްޓި ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއއެފުން ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 14
ޒާކިރް ނައިކް އަށް ސައުދީން ރައްވެހިކަން ދީފި

ޕެޓަލިން ޖާޔާ (މެއި 20) - ޓެރަރިޒަމްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ވާގިވެރިވާތީ ކަމަށް ބުނެ އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފައިވާ އިންޑިއާގެ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް އަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ރައްވެހިކަން ދީފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

May 20, 2017 1
ކޮޅުވެއްޓި ހޯދަން ލަންކާ އިން ވެސް އެހީތެރިވަނީ

ދިވެހި ދެމަފިރިއަކާއި ސްރީ ލަންކާގެ ހަތަރު މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ގެއްލިފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމުގައި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ސްރީ ލަންކާ އިން ވެސް އެހީތެރިކަން ލިބެމުން އަންނަ...

May 20, 2017 9
ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ

މިދިއަ އަންގާރަދުވަހު ކ. ތުލުސްދޫން ފުރައިގެން ލ. ގަމަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް ގެއްލިފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 1
ކުރީގެ ވަޒީރަކު 82 އަހަރުގައި ޖަލުގައި އޭލެވެލް ހަދައިފި

ހަރިޔާނާ (މެއި 19) - އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ވަޒީރަކު އުމުރުން 82 އަހަރުގައި، ގްރޭޑް 12 ނިންމުމަށް ފަހު ހަދާ އޭ-އެލްވެލް އިމްތިހާން ހަދާ ފާސްވެއްޖެ އެވެ.

May 19, 2017 1
އިންޑިއާ ކުއްޖަކު އެންމެ ލުއި ސެޓެލައިޓް އުފައްދައިފި

އުމުރުން 18 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ކުއްޖަކު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ލުއި ސެޓެލައިޓް އުފައްދައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 3
10 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ އެބޯޝަން ހަދަން ހުއްދަ ދީފި

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 17) - ދޮން ބައްޕަގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިން އިންޑިއާގެ ހަރިޔާނާ ސްޓޭޓުގެ 10 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާގެ އެބޯޝަން ހެދުމުގެ ހުއްދަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޕެނަލަކުން ދީފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017
ފަނޑިޔާރަށް އިއްވި ހުކުމް ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެކޮޅު

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 15) - ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި ކަމަށް ބުނެ ކަލްކަތާގެ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށް ދިނުމަށް އެދުނު ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 1
އިންޑިއާގައި މުސްލިމުންގެ ވަރީގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 14) - އިންޑިއާގެ މުސްލިމުން ވަރިކުރަން ގެންގުޅޭ އުސާލާ ބެހޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަންތައް ބަލައިގަނެ އެ މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންތައް އެންމެ ފަހުން...

May 14, 2017 4
ސިފަ ގެއްލުމުން އެކުވެރިޔަކު ނެތި ބާކީވެފައި

އިންޑިއާގެ ބިހާރަށް އުފަން މިތުން ޗައުހާން އަކީ ހިތްދަތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާ ކުއްޖެކެވެ. ފުރާވަރުގައި މިކުއްޖާއަށް އޭނާގެ ކްލާސް ކުދިން "ގޯސްޓް ބޯއީ"ގެ ނަމުން މުޚާތަބު ކުރެ...

13 މެއި

May 13, 2017 6
އަނބިމީހާ މަރުނުވަނީސް އޭނާގެ ގާތިލަކަށްވީ ފިރިމީހާ

އިންޑިއާ މީހަކު އަނބިމީހާ މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި ޖަލަށް ލާފައި ހުއްޓާ އަނބިމީހާ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާއާ އެކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަކަން ފަޅާއަރައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 1
ވަޅުލި ކުއްޖަކު ދެގަޑިއިރު ފަހުން ސަލާމަތްކޮށްފި

ފުރާވަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ދިރިހުއްޓާ ވަޅުލާފައި ވަނިކޮށް ދެ ގަޑިއިރު ފަހުން ސަލާމަތް ކޮށްފި އެވެ. މި ޒުވާނާ ވަޅުލީ މުދަލުގެ މައްސަލައެއްގައި ހިނގި އަރާރުމަކަށް ފަހުގަ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 4
ޖަލަށް ހުކުމް ކުރި ފަނޑިޔާރު ފިލައިފި

ކަލްކަތާ (މެއި 11) - ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި ކަމަށް ބުނެ ހަ މަހަށް ޖަލަށްލާން އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގާރަ ދުވަހު ހުކުމްކުރި ކަލްކަތާގެ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ފިލާފައިވާ ކަމަށް...

May 11, 2017
ކައިވެެނި ޕާޓީއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ފާރެއް ވެއްޓި 22 މަރު

ރާޖަސްތާން (މެއި 11) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބެއްގައި ކައިވެނި ހަފުލާއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ފާރެއް ވެއްޓި 22 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 2
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ނުކުތް ޕާޓީއަށް ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތު

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 10) - ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާގައި އުފެއްދި އާމް އާދުމީ ޕާޓީ (އޭއޭޕީ) ގެ ލީޑަރު އަރުވިންދު ކެޖްރިވާލް ރިޝްވަތު ނެންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 6
ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖަލަށް

ކަލްކަތާ (މެއި 9) - ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑި ކަމަށް ބުނެ ކަލްކަތާގެ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

May 09, 2017 3
ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒުވާނާގެ މަންމަ އަދިވެސް އިންތިޒާރުގައި

ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ގިނަ އިންޑިއާގައި، އެ މައްސަލައަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އައީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ހިނގި އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ އެފަދަ އަމަލަކާ އެކުގަ އެވެ. އުމުރުން 21 އަހަރުގެ...

07 މެއި

May 07, 2017
މީހެއްގެ ބަނޑުން 482 ހިލަކޮޅު ނަގައިފި

އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގެ ބަންކޫރާ މެޑިކަލް ކޮލެޖު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަސް ގަޑިއިރަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު މީހެއްގެ ބަނޑުން 482 ހިލަކޮޅު ނަގައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 1
ވިހަ ގޭހެއް ބޭރުވެ 200 ދަރިވަރުން އެޑްމިޓްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 6) - އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގެ ސްކޫލެއްގައި ވިހަ ގޭހެއް ބޭރުވެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 22
އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް އިންޑިއާގެ ހަދިޔާ: ސެޓެލައިޓެއް

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިންޑިއާ އިން ހެދި ސެޓެލައިޓް، "ޖީސެޓް-9" މިއަދު ހަވީރު ޖައްވަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

May 05, 2017 4
އެންމެ ބަރު މީހާއަށް އެހީވި ނަރުހުން ދެރަވެފައި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބަރު މީހާއަށް އިންޑިއާގެ ސައިފީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދިން މީހުން މިހާރު ތިބީ ވަރަށް ދެރަވެފަ އެވެ. އެންމެ ބަރު މީހާގެ ރެކޯޑް އޮތް މިސްރުގެ އީމާން އަހުމަދުގެ ދައްތަ...

03 މެއި

May 03, 2017 3
އިންޑިއާގެ އަވަށެއްގައި އަންހެނުން ފޯނު ބޭނުންކުރުން މަނާ

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (މެއި 3) - އިންޑިއާގެ އަވަށެއްގައި އަންހެނުން އާއްމު ތަންތަނުގައި މޯބައިލް ފޯނު ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

May 03, 2017
އިންޑިއާގެ އަވަށެއްގައި އެތްތަކަށް ވޫލްގެ ހެދުން

އިންޑިއާގެ މަތޫރާ ކައިރީ އޮންނަ ކުޑަ އަވަށެއްގެ އަންހެނުން، އެ ހިސާބުގައި އުޅޭ އެތްތަކަކަށް ކުލަ ގަދަ އަންނައުނު ތައްޔާރުކޮށް އެ ހެދުންތައް ލައްވައިފި އެވެ. މިއީ ފިނި މޫސުމުގެ...